نویسنده = �������������� ��������������
انقلاب اسلامی ایران از منظر منافع منطقه ای آمریکا

دوره 2، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 97-116

ابراهیم معراجی؛ محمدرضا دهشیری


بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا)

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 54-80

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی