دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1400، صفحه 9-176 
4. رسانه و عمق بخشی به انقلاب اسلامی ایران

صفحه 95-120

فرشید فرهادی؛ محمد باوندپوری؛ مهدی فیروزکوهی