نویسنده = احسان جعفری
ارزیابی نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران سوریه

دوره 3، شماره 9، آذر 1400، صفحه 35-61

احسان جعفری؛ مسعود خدیمی