نویسنده = محسن عباس زاده مرزبالی
طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت‌ملت ضعیف

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 105-130

10.22034/FASIW.2022.350464.1179

محسن عباس زاده مرزبالی؛ کوثر طالشی کلتی