نویسنده = مهرشاد شبابی
نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 58-75

مهرشاد شبابی؛ حنانه سادات صفوی