نویسنده = سمیه مروتی
روابط افغانستان و چین: تغییر به‌سمت شراکت استراتژیک

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-29

10.22034/FASIW.2022.344912.1165

سمیه مروتی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان