کلیدواژه‌ها = تهدیدات امنیتی- اجتماعی
بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا)

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 54-80

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی