کلیدواژه‌ها = پژوهش
ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی)

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 101-117

مرتضی محقی؛ محمد کاظم محقی؛ معصومه غالی فلیح الکنانی