کلیدواژه‌ها = دیپلماسی مشارکتی
دیپلماسی مشارکت راهبردی چین و رویکرد آن به غرب ‌آسیا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 53-79

10.22034/FASIW.2023.366800.1215

مهرشاد غفارزاده؛ مهدی امیری؛ ایمان شعبان‌زاده