موضوعات = Islamic World
طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت‌ملت ضعیف

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 105-130

10.22034/FASIW.2022.350464.1179

محسن عباس زاده مرزبالی؛ کوثر طالشی کلتی


روابط افغانستان و چین: تغییر به‌سمت شراکت استراتژیک

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-29

10.22034/FASIW.2022.344912.1165

سمیه مروتی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان


بررسی مقایسه‌ای سیاست عربستان و قطر در قبال داعش در سوریه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-82

10.22034/FASIW.2022.337050.1140

حسین رفیع؛ حسین معین آبادی بیگدلی؛ مرتضی شیخ دره‌نی


تحلیل ژئوپلیتیک الگوهای رفتاری مبتنی بر تنازع و تعامل در روابط ایران و عربستان سعودی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 83-106

10.22034/FASIW.2022.336873.1139

هوشمند زارعی دارامرودی؛ حمیدرضا محمدی؛ محسن عزیززاده طسوج


تحلیلی بر رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقۀ آسیای جنوبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 107-131

10.22034/FASIW.2022.341682.1153

علی طهماسبی؛ حجت مهکویی؛ علیرضا عباسی؛ رضا سیمبر


ارزیابی نقش ژئوپلیتیک جمعیت در امنیت ملی رژیم صهیونیستی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 120-147

10.22034/fasiw.2022.152738

امیررضا مقومی مقومی؛ مهدی جاودانی مقدم


سیاست همسایگی ایران و رویکرد اتحادیۀ اروپا

دوره 3، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 9-33

مختار صالحی


موقعیت اقدام راهبردی گام نخست تدوین سیاست همسایگی بهینه

دوره 3، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 82-114

مصطفی قادری حاجت؛ حسین امیر ابراهیمی؛ مهدی نجفی؛ حیدر علی فیضی؛ میلاد برفی؛ کتایون آروان