قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل

2 گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، قزوین، ایران

چکیده

کشورهای مهم جهان اسلام ـ ایران، ترکیه و عربستان سعودی ـ با سه گفتمان شیعی، اخوانی و وهابی هریک در صدد تأثیرگذاری بر مسلمانان و کسب رهبری جهان اسلام هستند. سه کشوری که با سیاست‌های خود تلاش می‌کنند با ایجاد نظم نوین منطقه‌ای، هژمون مسلط بر جهان اسلام شوند. ایران با داشتن ذخایر عظیم انرژی، موقعیت مهم ژئوپولتیکی و استراتژیکی، تأکید بر دین و انقلاب اسلامی، عربستان سعودی با منابع بزرگ نفتی، حرمین شریفین و زادگاه اسلام و ترکیه به دلیل اهمیت استراتژیکی و گفتمان نوعثمانی‌گرایی هریک سیاست‌های خاص خود را در منطقه اعمال می‌کنند. این سه رقیب تلاش می‌کنند وزنشان را در معادلات منطقه و جهان از طریق افزایش قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و فرهنگی افزایش دهند تا بر تصمیمات جهان اسلام تأثیرگذار باشند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آینده جهان اسلام چگونه توسط قدرت‌های منطقه‌ای که با یکدیگرسازگاری ایدئولوژیک ندارند، رقم خواهد خورد. از دیدگاه آینده‌پژوهی، شناخت و معرفت از روندهای مستمر در منطقه جهان اسلام باعث تأثیرگذاری بر این جهان خواهد بود. در واقع آینده جهان اسلام وابسته به این است که قدرت‌های اسلامی و امت مسلمان در چارچوب اندیشه‌ها و خواسته‌های خود چه تصمیمات می‌گیرند و چه اقداماتی را در این راستا انجام خواهند داد.
 
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Powers and The Future of the Islamic World

نویسندگان [English]

 • Maedeh Arkan 1
 • Asadolah Athary 2
1 Masters in International Relations
2 Department of Law and Political Science, Islamic Azad University, Takestan Branch, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Important countries in the Muslim world - Iran, Turkey and Saudi Arabia - are seeking to influence Muslims and gain leadership in the Islamic world with three Shiite, Brotherhood and Wahhabi discourses. The three countries that are trying their policies to create a new regional order become the dominant hegemony in the Muslim world. With huge energy reserves, important geopolitical and strategic positions, emphasis on religion and the Islamic Revolution, Saudi Arabia with its huge oil resources, the Holy Shrine and the birthplace of Islam and Turkey are each pursuing their own policies in the region due to the strategic importance and discourse of postmodernism. . These three rivals seek to increase their weight in regional and world equations by increasing economic, political and cultural power to influence the decisions of the Muslim world. In this article we seek to answer the question of how the future of the Islamic world will be shaped by regional powers that are not ideologically compatible. From a futuristic perspective, understanding and understanding of ongoing trends in the Muslim world will have an impact on this world. In fact, the future of the Muslim world depends on what decisions the Islamic powers and the Muslim Ummah make and what they will do in the context of their ideas and desires.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • regional powers
 • Iran
 • Turkey
 • Saudi Arabia
 • Islamic world

 

 
 
 
 1.  

  1. Ahmadi, Hamid (1990). The Roots of Crisis in Middle East, Tehran, First Edition, Kihan Publications.[In Persian]
  2. Arkan, Maedeh (2016). The Clash of Ideologies in Turkey: From Ottomanize to Neo- Islamism Qom, Firth Edition, Research Institute of Hawzeh and University. [In Persian]
  3. Ehteshami, Anoshiroan (2006). Islam as a political force in international politics in Islam in world politics, Nelly LaHood and Anthony Johns. Routledge.
  4. Felmes, Daniel (2014). Case Study of Atrial: The Conceptualization of Regional Power in International Relations: Learned Lessons from the Case of South Africa, in the Region Powers: Iran: Newly Emerged Power, compiled by Mohammad Bghrer Khorram Shad, translated by Zakaria Ghadri, First Edition, Tehran, Scientific and Cultural Publication Company.[In Persian]
  5. Gholami, Tahmuresth (2012). Why Turkey Do Not Be a Leader, www.Peace. ipsc /fa.[In Persian]
  6. Jodik, Anaskar (2018). The Soft Power of Iran and Turkey in Southern Caucasus, www. irdiplomacy.ir.[In Persian]
  7. Mabon, Saimon (2016- 2013). Saudi Arabia: And Iran Power and Rivalry in The Middle East.I.B. Tauris and Co.Ltd.
  8. Malaek, Hossain (2015). The Complexities of Iran Relations with Two Regional Rivals, www. irdiplomacy.ir.[In Persian]
  9. Maloney, Suzanne (2017). The Roots and Evolution of Iran’s Regional Strategy ,The Atlantic Council. 2- 9.
  10. Nasr,Vali (2015). The Middle East of New Has Shiite Structure,www.irdiplomac- y.ir.[In Persian]
  11. Niaouai, seyyed Amir; Rezapour, Danial; Fazeli, Saman (2017). The Theory of Role and Competition of Iran and Turkey in Middle East in Government of Justice and Development Party, Quarterly of Political Researches of Islamic World, 8th year, issue 2.[In Persian]
  12. Nolt, Dawn (2014(. How to Compared Regional Powers, compiled by Mohammad Bagher Khorram shad, Translated by Sayed Mohammad Sadati nezhad, first edition, Tehran, Scientific and Cultural Publication Company.[In Persian]
  13. Robin, Bari (2014).  Iran: Appearance of a regional Power , in The Region Powers: Iran: Newly Emerged Power, compiled by Mohammad Bagher Khorram shad, translated by Mohsen Shah mohammadi, first edition, Tehran, Scientific and Cultural Publication Company.[In Persian]
  14. Tajik, Mohamad Reza (2006). The Voice of Future: Fourth decade and Future's of Iranian Society, first Edition, Tehran: Farhang Gofteman Publication.[In Persian]