جایگاه دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسلام در افق 1414 (ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا در رشته روابط بین الملل دانشگاه نووا لیسبون.

چکیده

بروز تحولات و بی ثباتی‌های سیاسی- امنیتی در جهان اسلام، همگی معطوف به موقعیت قدرت نرم و ارتباطات گروه‌های فروملی و هویت بخش و همچنین نهادهای غیردولتی بوده است. بدیهی است، قدرت نرم در اسلام نشأت گرفته از ارزش‌های الهی بوده که به کنش‌گران، نقش آینده ساز اعطا می‌کند. در این مقاله تلاش می‌شود تا دیپلماسی عمومی که کارویژه‌ای نرم گونه در ایجاد آگاهی‌بخشی و ارتباطات مفید بین‌الدولی و بین‌المللی دارد، به عنوان عاملی در جهت امنیت‌بخشی و هموارگر در رسیدن به ثبات سیاسی و نهایتاً دموکراسی در کشورهای اسلامی معرفی گردد. ارزش‌های مشترکی که بعد از دهه 80 میلادی در ساختار قدرت در کشورهای مختلف جای گرفته‌اند، می‌توانند در جلوگیری از خشونت و رادیکالیسم مذهبی، چهره مخدوش شده اسلام را بازسازی نمایند. روشن است که، در بین جوامع اسلامی ابزار دیپلماسی عمومی مغفول و دستخوش بازی‌های سیاسی گردیده که با ایجاد استراتژی معکوس صلح و ثبات محقق می گردد.
 
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Public Diplomacy and Soft Power in the Islamic World On the horizon of 1414 (2035)

نویسنده [English]

 • Mohsen Ghasemi
PhD student in international relations at Nova University of Lisbon.
چکیده [English]

The emergence of political-security developments and instability in the Muslim world has all focused on the position of soft power and the communication of formal and identity groups as well as NGOs. Obviously, soft power in Islam is derived from divine values ​​that gives actors a promising role. This article attempts to introduce public diplomacy, which has a soft-spoken function in creating cross-national and international awareness and useful communications, as a factor in securing and facilitating political stability and ultimately democracy in Islamic countries. Shared values ​​that have been embedded in the power structure of different countries since the 1980s can help rebuild Islam's tarnished face in preventing violence and religious radicalism. It is clear that among the Islamic societies the tools of public diplomacy have been neglected and have been subjected to political games, which can be achieved by creating a reverse strategy of peace and stability
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Diplomacy
 • Soft Power
 • Islamic World
 • Democracy
 • Stability

 

 
 
 
 1. The Holy Quran.
 2. Akhavan Kazemi, Maseod; Azizi, Parvane(2009). Public Diplomacy and its Isla -mic Pattern, Media Quarterly, No. 80.[In Persian]
 3. Alam, Abdul Rahman (2002). Foundations of Tehran Political Science, Ney      Publishing, Print 9.[In Persian]
 4. Dervish, Reza Dada (2005). American Book 6 (Special on Public Diplomacy in   America), Cultural Institute of International Studies and Research, Tehran          Contemporary Art.[In Persian]
 5. Eftekhari, Asghar; Shaabani, Naser (2010). Soft Power. The Asymmetric Battle of  Analyzing the 33-Day Hezbollah War and the 22-Day War in Gaza ,Tehran,  Imam Sadegh Publications, print 1.[In Persian]
 6. Gilboa, Eytan (2008). Searching for a Theory of Public Diplomacy, 616 (1).
 7. Imam Khomeini (Rah), Ruhollah (1991). Sahifeh-e Noor, Ministry of                Culture and Islamic Guidance, Tehran, Vol. 2.[In Persian]
 8. Is America's monopoly on the use of soft power coming to an end? BBC            Persian, December (2014). http://www. bbc. com/persian/world/2014/12            /141122_l31 _an_ soft _ power_us_america.[In Persian]
 9. Islamic Culture and the Consequences of Globalization; Islamic World               Cultural Strategy (1) (2006). Journal of Research, Scientific Meeting on             Islamic World Cultural Strategy Review, Volume 4, Number 12
 10. Leonard, Mark; Small, Andrew; Rose, Martin(2002). British Public Diplomacy in the age of Schisms, The Foreign Policy Centre.
 11. Mark Henry, Paul (1995). Massoud Mohammadi's Translation, Poverty,             Progress and Development, Tehran: Department of Foreign Affairs Press           and Publication.[In Persian]
 12. Nye, Joseph (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics,          Public Affairs; first Edition.
 13. Pour Ahmadi, Hossain; Jafari Panah, Mehdi (2012). Soft Power from the Islamic  Perspective and Its Application in the Islamic Republic of Iran, Soft Power         Studies Quarterly, Volume 2, Number 6.[In Persian]
 14. Roberts, Walter. R (2006). The Evolution of Diplomacy, mediterranean Quarterly ـ Volume 17, Number 3.
 15. Roberts, Walter.R (2007).What Is Public Diplomacy? Past Practices, Present Conduct,Possible Future, Mediterranean Quarterly, Volume18, number 4.
 16. Ross, Christopher (2002). At Brookings/Harvard Forum, January 16.
 17. Sabilianan Ardestani, Hasan (2004). Operationalization of Psychological  operations, Psychological Operations Quarterly, Issue 5.[In Persian]
 18. Sajjadi, Seyyed Abdoll Qaiom (2003). Diplomacy and Political Behavior in Islam 3, political Science, vol 21, year 6. [In Persian]
 19. Simber, Reza (2006). The Characteristics of Modern Diplomacy in International relations: Interactions and Influences, Quarterly Journal of Foreign Policy, 20,  no. 1, Spring. [In Persian]
 20. Wolf, Charles Jr; Brian Rosen (2004). Public Diplomacy: How to Think about and Improve It, RAND Corporation