آینده‌پژوهی سیاست و امنیت در جهان اسلام و آسیای جنوب‌ غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

چکیده

محیط امنیتی جهان اسلام در سال‌های بعد از جنگ سرد با نشانه‌هایی از بحران، ستیزش و رویارویی ژئوپلیتیکی همراه شده است. ظهور نیروهای اجتماعی و سیاسی متعارض، زمینه ستیزش‌های ژئوپلیتیکی در روابط کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این دوران، شاهد ظهور «هویت‌های متعارض» می‌باشیم بهره‌گیری از هویت‌های متعارض را می‌توان یکی از سازوکارهای شکل‌گیری جنگ‌های جدید منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام دانست. تضادهای هویتی و جنگ‌های نیابتی در کشورها و حوزه‌های جغرافیایی جهان اسلام منجر به اففزایش نقش امنیتی و راهبردی قدرت‌های بزرگ در محیط منطقه‌ای گردیده است. وقتی که صحبت از جنگ‌های نیابتی در محیط امنیتی آسیای جنوب غربی، خاورمیانه عربی و حوزه‌های ژئوپپلیتیکی جهان اسلام به عمل می‌آید، ییانگر این واقعیت است که میزان نقش‌یابی، ‌مداخله و نفوذ بازیگران منطقه‌ای به گونه مشهودی افزایش یافته است. منازعه و رقابت‌های ژئوپلیتیکی را باید بخشی از واقعیت های محیط امنیتی جهان اسلام دانست. آینده جهان اسلام مبتنی بر نقش‌یابی نیروهای هویتی در فضای تعارض و کشمکش تصاعدی آینده خواهد بود. علت اصلی آن را می‌توان در قطبی شدن رقابت‌های سیاسی و هویتی در جهان اسلام دانست. هر یک از چهار بازیگر اصلی جهان اسلام یعنی ایران، عربستان، ترکیه و مصر دارای رویکردهای ژئوپلیتیکی متعارض و متفاوتی هستند. در چنین شرایطی، زمینه برای بازتولید رقابت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌شود. نقش قدرت‌های بزرگ در کنترل سیاست کشورهای جهان اسلام را می‌توان در قالب نشانه‌هایی از تولید هویت متعارض، رقابت‌های شکننده، جنگ‌های منطقه‌ای و شکاف راهبردی دانست. پرسش اصلی مقاله آن است که «شکل‌بندی‌های ژئوپلیتیکی آسیای جنوب‌غربی و کشورهای جهان اسلام در آینده چگونه خواهد بود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ژئوپلیتیک جهان اسلام تحت‌تأثیر روندهای جنگ نیابتی و الگوی موازنه خارج از ساحل قدرت‌های بزرگ منجر به گسترش تضادها و ظهور آشوب‌های امنیتی گردیده است. » در تبیین این مقاله از «رهیافت کمربند شکننده و منطقه آشوب‌زده» بهره گرفته می‌شود. چنین رهیافتی به واقعیت‌هایی اشاره دارد که در بسیاری از حوزه‌های جغرافیایی جهان اسلام ظهور یافته و گسترش می بابد. در تنظیم این مقاله از «روش‌ سناریو نویسی» استفاده شده است.
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of politics and security in the Islamic world and Southwest Asia Pacific

نویسنده [English]

 • Ebrahim Mottaghi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the post-Cold War years, the security environment in the Islamic world has not been very favorable, and the region has witnessed crisis, conflict and geopolitical confrontation. This period has also witnessed the emergence of conflicting identities. The emergence of these conflicting identities has been a function of the action of social forces and their ideological process in regional competition. The result of this process has been the formation of new regional wars and geopolitical instability in the Islamic world. On the other hand, these regional wars themselves have led to an increase in the security and strategic role of the great powers in the regional environment, which in turn has exacerbated the scope of the conflict. In fact, when it comes to new wars in the security environment and geopolitical areas of the Islamic world, it shows that the role of regional actors has significantly increased, and the conflict has become part of the realities of the world's security environment. Islam has become and the future of the Islamic world will be affected by these conflicts and the identification of identity forces in the space of conflict. The main reason is the polarization of political and identity rivalries in the Islamic world. In other words, many actors in the security environment of the Islamic world, including Iran, Saudi Arabia, Turkey and Egypt, have conflicting identity and geopolitical approaches, and in such circumstances, the ground is prepared for the reproduction of domestic, regional and international competition. The great powers will also try to use various mechanisms, including the reproduction of conflicting identities, fragile rivalries, regional wars, and strategic divisions.
Therefore, given this fact, the main question is what will be the geopolitical formation of Southwest Asia and the countries of the Islamic world in the future? The argument is that identity, as well as being a correlational factor, will be considered a factor in the spread of social and cultural gaps. In such a situation, conflicts become cultural or quasi-cultural in nature and are linked to structural components. The link between identity and structural components is one of the main factors in the spread of regional crises. The reality is that the structural shaping of the international system and the needs of the global economy will affect the future of politics and the security of the Islamic world. This process will lead to several factors that could affect the geopolitical formation of the Islamic world. These factors include the emergence and proliferation of proxy wars in the Islamic world, the increase in asymmetric threats in the Islamic world, identity erosion wars in the Islamic world, asymmetric mixed wars in the Islamic world, and the transnational coalition of actors in the Islamic world. The confrontation between Saudi Arabia and Egypt with the resistance forces in the Islamic world, the confrontation of the Saudi identity and the Salafi world with Iran, the spread of chaos in the geopolitics of the Islamic world.
But the next question is what will be the scenarios of Iran's strategic action in the future of the Islamic world. In this case too, it is argued that Iran's strategic scenarios in the Islamic world will be based on signs of normative balance and trust. continuation of identity conflicts provides the basis for the role of trans-regional actors and turbulent countries in the regional environment. In this regard, it is necessary to mention the mechanisms related to cooperation patterns and scenarios that promote Iran's constructive role in the regional environment. Each of these mechanisms can be considered as part of the security needs of the future of the Islamic world. One of these mechanisms is the need for regional balance in Iran's strategic policy. Another mechanism is Iran's tactical coalition in the Islamic world. Other mechanisms include building trust in Iran's regional policy, avoiding surprises in conditions of ambiguity and uncertainty, regional balance and friction control, countering proxy wars in a strategic environment of uncertainty, preparing to control future regional conflicts, and reproducing the policy of preservation, that noted the current situation, crisis management and chaos control in the face of security ambiguity.
The suggestion of such mechanisms is based on research future and this research has tried to achieve them by using scenario writing method. Scenarios and future research emphasize signs of uncertainty. Scenario writing is one of the main mechanisms of future research in regional environments. In other words, it can be said that the scenario is the ideal product of future research, because it is based on a deep and creative approach to the future. A method that carries the risk of encountering astonishing forces. The descriptive scenario is not simple and time-consuming, but the scenarios will depict future probabilities and analyze and recognize complex environmental variables. Scenarios as a way of foresight are tools to help us make far-sighted decisions with high uncertainty that make it possible to integrate medium- and long-term futures with short-term and medium-term strategic planning. A scenario is not only a prediction of a particular future, but also a description of all the probabilities of a possible future. In fact, the scenario is a tool for studying the future by analyzing policies and recognizing the conditions, threats, opportunities, needs and values ​​of the future of the future. choosing the most probable image is not possible, but drawing all possible images of the future. Scenario forecasting is not the future, because in designing scenarios, all possible futures are depicted, some of which may not be realized. In addition, screenwriting based on evidence, data, and information reconstructs and represents past and present events and trends, emphasizing actors and actors and their priorities, strategies, and capabilities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Representative Wars
 • Chaotic Region
 • Fragile Belt
 • Islamic World Geopolitics
 • Scenario
 1.  

  1. Bashirieh, Hossein; Hossein Ghazian (2001). Analytical study of the con -cept of social gaps, Journal of Humanities, Shahid Beheshti University, No. 30.[In Persian]
  2. Brzezinski, Zbigniew (1993). Out of Control: Global Disorder in the Early Twenty-First Century, translated by Abdul Rahman, grandson of Ibrahim, Tehran: Information Publishing.[In Persian]
  3. Castells, Manuel (2001). Information Age; Identity Power, translated by Hassan Chavoshian, Tehran: New Plan Publications.[In Persian]
  4. Cherstich, Igor (2014). When Tribesmen do not act Tribal: Libyan Tribalism as Ideology (not as Schizophrenia), Middle East Critique, Volume 23, No. 4.
  5. Cohen, Saul (2008). Geopolitics of the World System, translated by Abbas Kardan, Tehran: Abrar Contemporary Publications.[In Persian]
  6. Huntington, Samuel (1999). The Clash of Civilizations and the Reconstruction of the World Order, translated by Mohammad Ali Hamid Rafiei, Tehran: Office of Cultural Research.[In Persian]
  7. Huntington, Samuel (2005). Identity Challenges in the United States, Translators: Mahmoud Reza Golshanpajooh, Hassan Saeed Kalahi St., Abbas Kardan, Tehran: Abrar Contemporary International Studies and Research Institute, Tehran.[In Persian]
  8. Kaplan, Robert (2000). The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Cold War, New York: Random House.
  9. Koli, Jan (2008). CIA and Jihad: Unholy Wars, translated by Mojtaba Najafi and Mehregan Nezamizadeh, Tehran: Samadiyeh Publishing.[In Persian]

  10. Korski, Daniel (2008). A Cheklist for Enhanced EU-NATO Cooperation, in Revisiting NATO ESDP Relations, Security & Defense Agenda (SDA) Discussion Paper, Brussels.

  11. Lewis, Bernard (2005).Where did the problem begin? The influence of the West and the Middle East, translated by Shahriar Khajian, Tehran: Akhtaran Publications.[In Persian]

  12. Lewis, Bernard (2012). The Middle East Two Thousand Years of History from the Emergence of Christianity to the Present, translated by Hassan Kamshad, Tehran: Publishing.[In Persian]

  13. Licklider, Roy (1995). The Consequences of Negotiated Settlement in Civil War 1945–1993, American Political Science Review, Volume 89, No. 3, August.

  14. Lukacs, John (1993). The End of the 20 Century and end of Modern Age, New York: Ticknor and Fields Press.

  15. Menashri, David (2001). Post-Revolutionary Politics in Iron: Religion, Society and Power, London: Frank Cass.

  16. Messner, J; Nate Haken (2015). Fragile States Index 2015: The Book, The National Foundation for Peace.

  17. Moynihan, Daniel Patrick (1993). Pandemonium: Ethnicity in Interna-tional Politics, Oxford University Press.

  18. Nasr, Vali (2007). The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future, www. Norton & Company.

  19. Oberschall, Anthony (2007). Conflict and Peace Building in Divided Societies: Responses to Ethnic Violence, Routledge.

  20. Rosena, James (2005). Chaos in World Politics, translated by Alireza Tayeb, Tehran: Rozaneh.[In Persian]

  21. Weir, Shelagh (2014). A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen, University of Texas Press.

  Weitz, Richard (2010). The limits of Partnership: China, NATO and the Afghan War, China Security, Fall. 22