نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

جهان اسلام یکی از مناطق حساس و استراتژیک در نظام ژئوپلیتیک در سطح کروی است. ذخایر عظیم انرژی، دریاها و راه‌های ارتباطی و همچنین وسعت گسترده و جمعیت زیاد آن، این منطقه را به منطقه‌ای کانونی در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. در جهان اسلام فرصت‌های گوناگونی وجود دارد به طوری که همگرایی در جهان اسلام این پتانسیل را دارد که ساختار قدرت جهانی را با تغییرات بنیادی مواجه کند. علی‌رغم وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی و طبیعی بحران‌های ژئوپلیتیکی در منطقه جهان اسلام تأثیرات مخربی بر توسعه پایدار و امنیت پایدار در این منطقه داشته است به طوری که بحران‌های ژئوپلیتیکی مانع اصلی همگرایی در بین کشورها در جهان اسلام بوده‌اند. این بحران‌ها باعث شده‌اند که ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای جهان اسلام شکوفا نشوند و هم‌چنین کشورها مشغول مسائل امنیتی و حاشیه‌ای و کشمکش‌های سیاسی باشند. با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه لذا نقش قدرت‌های جهانی در بحران‌های ژئوپلیتیکی این منطقه مشهود است. این پژوهش با ماهیت توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به نقش قدرت‌های جهانی در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام پرداخته است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که قدرت‌های فرامنطقه‌ای بر اساس اهداف، استراتژی‌ها و منافع خود در ابعاد ژئواکونومیکی، ژئوکالچر و هیدروپلیتیکی جهان اسلام باعث تشدید بحران‌های ژئوپلیتیکی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of trans-Regional powers in the Geopolitical crises of the Islamic world

نویسندگان [English]

 • Seyyed Abbas Ahmadi 1
 • kamal Ranjbari 2
 • Abdollah Sharifi 3
1 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran
2 Ph.D. Student of Political Geography, University of Tehran
3 MA student of political geography, University of Tehran
چکیده [English]

Extended Abstract
The Islamic world is one of the most sensitive and strategic areas in the geopolitical system at the spherical level. The enormous energy reserves, seas and communication routes, as well as its vast population and large population, have made this region a focal point in political and geopolitical equations. There are many opportunities in the Islamic world so that convergence in the Islamic world has the potential to bring about fundamental changes in the structure of global power. Despite the extensive human and natural capacities of geopolitical crises in the Muslim world, it has had devastating effects on sustainable development and sustainable security in the region, with geopolitical crises being a major obstacle to convergence between countries in the Muslim world. These crises have led to the boom in the economic capacities of the countries of the Islamic world, as well as countries engaged in security and marginalization issues and political conflicts.
This descriptive-analytic study, using library resources and reputable internet sites, seeks to elucidate the role of trans-regional powers in the geopolitical crises of the Islamic world. This study highlights the role of transnational powers in the geopolitical crises of the Muslim world by identifying the sources of libraries and categorizing them in order to facilitate the identification of the role of these powers and their goals in the context of Islamic convergence.
The Islamic world is one of the most dangerous areas in the world. The political security tensions in the region have had profound effects on the structure of power worldwide. The Islamic world has a variety of crises. Initially, the region, having been the center of the emergence of the world's religions, therefore has wide cultural complexities. Ethnic religious diversity in the region has made tensions visible at the formal, national and regional levels. Ethnic and religious differences have endangered the existence of political structures in the Muslim world. Ethnic geographical dimensions of the area is home to diverse ethnicities and races. The cultural diversity of these tribes has led the region to cultural competitions, with each ethnicity stepping in to develop its own culture. In the religious dimension, the territory of the Islamic world is divided between Shieh and Sunni religious groups. Another structural crisis in the Muslim world is problems with shared water basins and common border rivers as well as the dust phenomenon. As the Islamic World region is part of the arid region and the border rivers and catchments do not follow the political boundaries, so the shared waters pave the way for water conflicts and problems that have the potential for hydrophilic The title of a geopolitical crisis exacerbates the challenges of the Islamic world. Today, the problems of dehydration and dust have become a political security problem among the countries of the Islamic world, and these crises can be activated at any moment. Another geopolitical crisis in the Islamic world is geo-economics issues. Competition for sale of oil among oil-rich Islamic countries has hampered economic cooperation. Global powers are using the crises and tensions in sensitive areas of the world, including the Middle East and the Islamic world, to serve their own interests. Ethnic religious crises and in general the geocultural crisis, geo-economics crises and economic competition between regional powers and water crises in the Muslim world with regard to water problems have provided the ground for the presence and influence of world powers and these powers are exacerbated by the crisis being exploited. The resources of this region have prevented convergence. As it is seen today, with the increasing military and economic presence of world powers, the region is increasingly taking on new dimensions of spatial disruption and these crises are expanding. The results show that trans-regional powers have exacerbated geopolitical crises based on their goals, strategies and interests in the geo-economics, geocultural and hydraulic dimensions of the Islamic world. The economic wheel of world powers is turning to hydrocarbon energy sources, and these powers are increasingly in need of energy resources to meet their needs. Most of the world's energy resources exist in the Middle East in particular, and the Islamic world in general. Therefore, these powers are in the area of easy access to energy resources in the Islamic world. Global powers exacerbate geopolitical crises in the Islamic world by preventing regional cooperation between the countries of the Islamic world and securing their own interests and goals, thus making energy resources available at low prices and by turning the region into a market for the sale of their weapons. There is geo-economic competition in the Islamic world and between regional countries, and the interests of these powers are secured by preventing geo-economic cooperation between regional powers. On the other hand, the existence of geocultural crises in the Muslim world has provided the ground for the presence and influence of world powers to politically aggravate tensions in the region. As well as the hydrophilic problems in the Muslim world, it can pave the way for influence in the region's water projects to enable countries to engage in domestic issues and tensions at the local and regional levels, and to prevent cooperation and convergence between the countries of the Islamic world to achieve their goals. Follow their economy easily.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitical crisis
 • Islamic world
 • Trans-regional powers
 1. Agnew, john (1998) .Geopolitics, Encyclopedia Encarta, C. D.
 2. Cohen, saul.B (1994) .Geopolitics in the new world era. Chapter 2 from reordring the world, edited by: george j. demko and william b. wood. Usa: westview press.
 3. Ghasemi, Farhad; Raknabadi-Asl, Iran(1986). Intelligent Diplomacy and Regional Convergence: The Islamic World, Two Quarterly Journal of Political Sociology of the Islamic World, Volume 6, Number 1.[In Persian]
 4. Hafeznia, Mohammad Reza (2006) .Principles and Concepts of Geopolitics, Mashhad: Papoli Publications.[In Persian]
 5. Hafeznia, Mohammad Reza.; Mojtahedzadeh,Pirouz; Alizadeh, Jafar (2006). Hirmand Hydropolytic and its Impact on Political Relations between Iran and Afghanistan, Journal of Space Planning and Preparation, No. 2.[In Persian]
 6. Heydari, Gholamhassan (2008). Twenty-first Century Global Geocaching System and the Position of Iran, Proceedings of the Islamic Republic of Iran's Security Environment, Strategic Studies Institute Publications.[In Persian]
 7. Luttwak, Edward (1990). From geopolitics to geo econommics: logict of conflict, Grammer of commerce. From the National Intrerest. In: o Tuathial, G & other (Edit), The Geopolitics reader. (1998), London: Rutledge.
 8. Mahkoui, Ghasem (2016). An Analysis of the Water Crisis in Selected Islamic Countries, Quarterly Journal of Political Studies in the Islamic World, No. 6, No. 22. [In Persian]
 9. Mojtahedzadeh, Pirouz (2012). Political Geography and Geographical Politics,  Publications samt.[In Persian]
 10. Mokhtari Hashi, Hossein; Ghaderi Hajat, Mostafa (2008). Middle East Hydraulics in the Horizon of 2025 Case Study: Tigris and Euphrates Basins, Jordan River Nile, Iranian Geopolitical Society Quarterly, Vol. 4, No. 1.[In Persian]
 11. Mortazavi, Khodayar; Ali Karami, Fariba (2014). Geoeconomics of the Middle East and the Globalization of EconomicsJournal of Politics, No. 3, Volume 44.[In Persian]
 12. Nami, Mohammad Hassan (2011). The Political Geography of Iranian Border Waters, Tehran: Sohreh. Publications.[In Persian]
 13. Nami, Mohammad Hassan; Heydaripour, Esfandiar (2011). A New Model for Accurately Calculating the Area and Borders of the Islamic Republic of Iran, Journal of Geography (Regional Planning), Volume 2, Number 2.[In Persian]
 14. Tuathail, Gearoid (1996). critical Geography, London: Rutledge.
 15. www.farahangnews.com
 16. www.tisri.org