بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و آینده‌ی همگرایی کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سیاست علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مطالعات آینده‌نگر، پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور، تهران، ایران.

چکیده

در طول تاریخ تمدن اسلامی عوامل متفاوت و متعددی در گسترش همگرایی یا واگرایی کشورهای اسلامی نقش‌آفرین بوده و این موضوع به یکی از عوامل اصلی تعیین کننده‌ی سرنوشت تمدن اسلامی تبدیل شده است. گسترش مراودات علمی میان کشورهای اسلامی از یک‌سو و همکاری میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی از سوی دیگر بر چگونگی شکوفایی علمی و فناورانه در حوزه‌ی تمدن اسلامی تأثیرگذار بوده است. در این مقاله تلاش شده است از منظر آینده‌نگری و با نگاه کلان به روندهای تاریخی، موضوع چگونگی تحقق آینده‌ی مطلوب تمدن اسلامی بر پایه‌ی گسترش مراودات علمی بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ادعای اصلی مطرح شده در این اثر آن است که همکاری‌های علمی بین‌المللی زمینه‌ی مناسبی برای دستیابی به فهم میان‌فرهنگی را در فضای تعامل کشورهای اسلامی با یکدیگر مهیا می‌سازد. این شیوه‌ی فهم و شناخت بر تعمیق و گسترش روابط میان کشورهای اسلامی تأثیرگذار بوده و این موضوع تعیین‌بخش چگونگی دستیابی به سرنوشت مطلوب تمدن اسلامی است. روش‌های استفاده شده در این اثر عبارتند از: بهره‌مندی از کلان‌نگری تاریخی(Macro Historian) به منظور بررسی کلان‌روندهای تاریخی همکاری‌های علمی در تمدن اسلامی، تحلیل روند به منظور بررسی وضعیت کنونی همکاری‌های علمی کشورهای اسلامی و سناریونگاری به منظور ارائه‌ی تصویری از آینده‌های بدیل پیش‌روی تمدن اسلامی در سایه‌ی همکاری‌های علمی بین‌المللی. نتایج اصلی حاصل از این مطالعه عبارتند از: وجود مزیت‌های نسبی بسیار برای گسترش و تعمیق همکاری‌های علمی بین‌المللی میان کشورهای اسلامی؛ واگرایی شدید میان کشورهای اسلامی در عرصه‌ی همکاری‌های علمی بین‌المللی؛ غرب‌گرایی و داشتن اسطوره‌ی غرب مدینه‌ی فاضله در میان اندیشمندان، محققان و متخصصان کشورهای اسلامی؛ لزوم تقویت درگاه‌های(Hub) همکاری‌های علمی میان کشورهای اسلامی؛ لزوم انعقاد پیمان‌های بین‌المللی در عرصه‌ی همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه میان کشورهای اسلامی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internationalization of higher education and future of convergence of Islamic countries

نویسندگان [English]

 • Maryam Sanie Ejlal 1
 • Mohammad Hossaini Moghadm 2
1 Assistant Professor of Science Policy Group, National Scientific Policy Research Center, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of the Future Studies Group, Research Institute of Cultural and Social Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract:

Introduction:During the history of Islamic civilization there are different rationales for strengthening convergence and divergence which have shaped the destiny of these countries. Based on futures studies point of view these rationales can be categorized in term of social, technological, economic, environmental, political, and values, otherwise it will be nonsensical to achieve preferable future for Islamic civilization without paying attention to mentioned rationales and contexts. In this paper cultural and intercultural context and rational as a subdivision of values has been studied. 
Developing scientific collaboration of Islamic countries together and with non-Islamic world has been a great effect on science and technology development in Islamic civilization. In this paper tried to focus on the role of international scientific collaboration prepare good condition for mutual and intercultural understanding between Muslim people. According to international scientific databases and by using environmental scanning collaboration among members of scientific communities of Islamic countries has been studied.

method:The methods which have been used in this paper including: Macro historian analysis of scientific collaboration in Islamic civilization, trend analysis to study current trends of scientific cooperation among Islamic countries, and scenario planning to determine alternative futures for scientific collaboration of Islamic countries.
Analyzing the exchange of students, holding joint research and educational programs, coauthor ships in international scientific journals shows the trend of international collaboration between Islamic countries is not in a way which end to preferable future of Islamic civilization. The main collaboration of Islamic countries scientist and researchers are with western and non-Muslim countries.
The most important uncertainties against scientific convergence and cooperation of Islamic countries includes: nature of state and orientation of scientific communities; in other words dependency or independency of Islamic countries states toward or from western countries from one side and orientation of their scientific community toward collaboration with western or Islamic countries determine the alternative futures of convergence among Islamic countries:

Dependent or independent government to west world: dependent government looking its preferable future and utopia in west and independent government facilitate the international collaboration for their scientific communities and has no bias for Islamic or non-Islamic countries.
Orientation of scientific countries toward Islamic countries or west.

According to these mentioned dimensions there are four alternative scenarios:

1.Return to golden age of science and technology in world of Islam: in this scenario revival of past preferable situation which prepare good condition for government and scientific community members is following.
2.Open common: in this scenario we have independent government in Islamic countries and facilitate good situation for expanding collaboration of their scientific communities with their counterparts in islamic countries but there is great tendency for these community members to collaborate with western countries rather than Islamic world.
3.Close common: in this scenario there is a great tendency toward collaboration with Muslim countries among scientific communities’ members but their governments banned these collaboration.
4.Civilization entropy in Islamic world: based on this scenario there is no tendency in government and scientific community to have scientific collaboration with Islamic countries.

Results: scientific convergence among Islamic countries and sharing their scientific, technological and innovative achievements are driver forces for shaping the preferable future in Islamic civilization. Policy making in Islamic countries for expanding mutual scientific collaboration requires consideration of complex interrelation among different stakeholders in national and international sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foresight
 • Islamic civilization
 • Internationalization
 • intercultural understanding
 1. Bozorgmehri, Majid (2006). Admission of foreign students in the country: experiences and solutions. Tehran: Quarterly Journal of Political-Economic Information, Num 234-233, pp 188-195.[In Persian]
 2. British Council, The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to (2010-2017). Available at: http: //www. britishcouncil. org/ihe/educationintelligence,(2017).
 3. Department for Business, Innovation and Skills. International education strategy: global growth and prosperity, Available at: www. gov. uk/bis, (2013).
 4. Ebrahim Hassan, Hassan (1987). Political History of Islam: From the Beginn- ing to the Extinction of the Umayyad State, translated by Abolghasem Payende, Tehran: Javidan, sixth edition.[In Persian]
 5. Hosseini Moghadam, Mohamad; Sanie Ejlal, Marim (2012). Convergence of the Islamic World and the Future of Islamic Civilization, Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World, Volume 1, Number 3, pp. 1-19.[In Persian]
 6. Night, Jin (2008). Commercial Agreements: Consequences for Higher Educ- ation, Posted in Burton, Gill and Lambert, Michelle. Globalization and Universities. Translated by Hamid Javadani. Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies.[In Persian]
 7.  Rajaei, Farhang (2003). The phenomenon of globalization; Translated by Abdul Hussein Azarang; Tehran: Agha Publishing.[In Persian]
 8. Safavi, Seyed Yahia (2008).Unity of the Islamic World: Prospects for the Future, Tehran: Shakib Publishing.[In Persian]
 9. Salahi, Parviz; Basnas, Mehri (2003). History of foreign schools in Iran. Tehran: Avae Noor.[In Persian]
 10. Sanie Ejlal, Mariam (2017). Science and Technology Diplomacy: A New Str -ategy in the Development of Islamic Countries, Quarterly Journal of Political Studies in the Islamic World, Year 6, Issue 23, Pages -193 215.[In Persian]
 11. UNESCO, Global Flow of Tertiary-Level Students (2017). Available at: http: //www. uis. unesco. org/Education/Pages/international-student-flow-viz. aspx.