مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

بنیادگرایی اسلامی در سه دهه اخیر به یکی از جدی‌ترین تهدیدات در عرصه نظام بین‌الملل تبدیل شده است. بگونه ای که نه تنها امنیت منطقه را با مخاطره مواجه ساخته است، بلکه امنیت بین المللی را نیز دستخوش چالش جدی کرده است. به عبارت دیگر، امروزه تهدیدات تروریستی جریان های افراط گرا محدود به کشورهای منطقه غرب آسیا، که مهد بنیادگرایی اسلامی است، نمی شود بلکه سایر مناطق جهان، از اروپا گرفته تا شرق آسیا، همگی در دایره عملکرد تروریستی گروه های رادیکال قرار دارند. در همین ارتباط، القاعده و داعش از جمله مهمترین کنشگران تروریستی محسوب می شوند که نقش مهمی در تحول مفهوم امنیت و پویایی آن در سال های اخیر داشته اند. هدف پژوهش حاضر مطالعه مقایسه ای این گروه ها می باشد. بر همین اساس، سوال اصلی بر این مبنا قرار گرفته است که وجوه تشابه و افتراق گروه های القاعده و داعش کدامند؟ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت گروه های تروریستی فوق الذکر، از رهیافت نظری سازه انگاری که بر غیریت سازی و انگاره « خود - دیگری» تاکید دارد استفاده شده است. یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که گروه های تروریستی القاعده و داعش علیرغم برخی تشابهات هویتی در بسیاری از زمینه ها بویژه در ساختار، اهداف، حوزه کارکردی، شیوه عملکرد، کیفیت رهبری، ابزارها از تفاوت های آشکاری با یکدیگر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Al-Qaeda and ISIS Groups

نویسندگان [English]

 • Reza Ekhtiari Amiri 1
 • Morteza Alavian 1
 • Alame Vali Nataj 2
1 Member of Political Science department of University of Mazandaran
2 Master of IR, University of Mazandaran
چکیده [English]

Islamic fundamentalism has turned to one of the serious threats in the international system during last three decades. It, not only, has endangered regional security but also challenged international security seriously. In other words, at the present, terrorism threats of radical groups are not limited only to the West of Asia, which is origin of Islamic fundamentalism, they also include other regions of the world; from Europe to the East Asia. In this regards, Al-Qaeda and ISIS are the most important terrorist actors that have significant role in development of the security concept and its dynamics. The research aim is to study these groups comparatively. Accordingly, the main question of the research is that what are the similarities and differences of the Al-Qaeda and ISIS? The research method is analytical –descriptive and the data gathered through library resources. With regard to the nature of these groups, the research has utilized constructivism theory which emphasis on self-other idea. The findings show that despite of some identical similarities, Al-Qaeda and ISIS enjoy obvious differences in many aspects especially in structure, goals, functional area, method of action, quality of leaders and means.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Al-qadea
 • ISIS
 • Middle East
 • Constructivism
 • Terrorism
 1.      Abbaszadeh Fathabadi, Mehdi; Sabzi, Rohoullah (2015). Method of the Search for Meaning by Alqaeda and ISIS, Political and economic Journal, No 302.[In Persian]
 2. Abdkhodaei, Mojtaba; Tabrizi, Zeinab (2016). Study of the Role of Qatar in the Palestinian Issue after the 2011 Regional Changes, Strategic Research of Politics, Volume 4, Issue 15, Pages 179-200.[In Persian]
 3. Ahmadvand, Salman; Ahmadvand, Iman (2015). Rereading Analytical Approches of Terrorism: Case Study ISIS, Scientefic Journal of Defence Policy, Issue 23, No.90.[In Persian]
 4. Akhavan Kazemi, Masoud; Sadeghi, Seyyed Shamsoddin; Lotfi,  Kamran (2015). Syrian Crisis and Geopolitcal Conflicts of Regional Powers, Journal of Political Studies of Islamic World, No.16.[In Persian]
 5. Alipour, Abbas; Heydari, Jahangir; Feli, Amin (2014). Internal and External Factors Affecting on Exection of Takfiri Movement in West South Asia, Journal of Security Horizons, Issue 7, No23.[In Persian]
 6. Almasi, Mostafa (2010). Security in the Middle East and Root of War Agianst Terrorisim in US, Journal of Islam, Politics and International Structur, Issue1, No.1.[In Persian]
 7. Al-Ubaydi, Muhammad; Lahoud,Nelly; Milton, Daniel; Price, Bryan (2014). The Group That Calls Itself a State: Understanding the Evolution and Challenges of the Islamic State.Available at: https://ctc.usma.edu/the-group-that-calls-itself-a-state-understan -ding-the-evolution-and-challenges-of-the-islamic-state.
 8. Aminian, Bahador; Zamani, Seyyed Hesam (2014). ISIS:linkage between Takfiri Salafi and Bathism, Scientefic Journal of Security Horizones, Issuse 7, No.23.[In Persian]
 9. Asariyan Nezhad ,Housein; Abdullahkhani, Ali (2006). Threat in Security Theories, Quartely Journal of Scientefic Strategic Defence Study, No27.[In Persian] 

10. Atwan, Abdel Bari (2014). Will the US-Iran-Saudi Alliance Defeat ISIS? If so, to what Effect?, Middle East Monitor, available at: :https://www.middleeastmonitor.

11. Azghandi, Alireza (2004). Constructivism:a Theoretical Framework for Understaning Iran’s Foreign Policy, Journal of Law, Volume 1, No.1. [In Persian]

12. Bagheri Dolatabadi, Ali; Noruozi Nejhad, Jafar (2016). Security Software Flaws in Iraq and Sweeping into Power by the Terrorist Group of ISIS, A Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, Volume 4, Issue 4, Pages 31-5.[In Persian]

13. Bagy, Elizabeth O’(2012). Jihad In Syria. Middle East Security Report 6 (2012): 16-17.UnderstandingWar.availab,at:<http://www.understandingwar. org/sites/default/files/Jihad-In-Syria-17SEPT.pdf>.- Turkī al-Bin‘alī, al- Lafz. al-sānī fī tarjamat al-‘Adnānī, 26 May 2014, 7, http://www.gulfup.com/?ziPYqa.

14. Bahney, Benjamin; Johnston, Patrick (2015). Who Runs the Islamic State Group? U.S. News & World Report on May 22, 2015 .

15. Brisard, Jean-Charles; Martinez, Damie (2014). Islamic State:The Economy- Based Terrorist Funding, Thomson Reuters, available at: http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2015/11/Islamic-State.pdf

16. Bulent, Aras (2009). Alqaede, War Agianst Terrorism and Turkey, Translator Hasan Naghdi nezhad and Ahmad Sori, Journal of Foreign Policy, No19.

17. Burchill, Scott; Andrew Linketer (2013). Theories of international relation, translator: Sajjad Heydari Fard, Tehran, Jihad-e-Daneshgahi Publishing Organization.[in Persian]

18. Byman, Daniel L (2011). Zawahiri’s Big Challenge, Brookings Institute, available at: http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/05/12-al-qaeda-byman.

19. Byman, Daniel L; Williams, Jennifer R (2015). ISIS vs. Al Qaeda: Jihadism’s global civil war, Brooking Institute, available at: https://www.brookings.edu/articles/isis-vs-al-qaeda-jihadisms-global-civil-war/

20. Choueiri, Yusuf M (2015). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition Ed.). London: Elsivier publisher.

21. Ebrahimi, Shahroz (2010). The role of US in Persian Gulf after Saddam: Security and Energy, Journal of Middle East Studies, No.63.[In Persian]

22. Eslamifard, Gholam Housein (2016). Rising and Downfalling of ISIS and Role of Mediad, Journal of Media Management, No17.[In Persian]

23. Esposito, John; Kamrava, Mehran (2012). Civil Society and Democracy in the Middle East, Translater, Mohhamad Taghi Delafrouz, Volume1, Tehran, Javid Publishing. 

24. Farrokhi,Morteza;Abasi Ashghali,Majid (2009). Analytical Framework for Security Concept from Constructivism Viewpoint, Journal of Political Studies, Volume 2, No.6 .[In Persian]

25. Gambill, Gary (2004). Abu Musab Al-Zarqawi: A Biographical Sketch, The Jamestown Foundation: Terrorism Monitor. December 15 .Volume 2: Issue 24.  Avalaable,http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=27304#.U6giffldXyE .

26. Ghavam, Abdul Ali (2005). INTERNATIONAL Rlations: Theories and Apriches, Tehran: Samt Publishing. [in Persian]

27. Groll, Elias (2015). Al Qaeda Is Losing the Battle for Jihadi Hearts and Minds. Foreign Policy, available at:  https://foreignpolicy.com/2015/08/19/alqaeda- losing-battle-jihadi-hearts-minds-zawahiri-tape/.

28. Gunaratna, Rohan (2002).Inside Al Qaeda: Global Network of Terror (New York: Columbia University Press, 2002)

29. Hashim, Ahmed (2015). The Transnational Impact of ISIS and the Islamic State in Asia, RSIS Report. Nanyang Technological University (NTU), Singapore.

30. Hassan,Hassan (2015). Inside ISIS: on the Army of Terror. Available at: https://youtu.be/oE-re1JcXV4.

31. Jamali, Javad (2011). Theoritical Model of Analysis for Radicalisim Through Apply -ing Constructivism Theory, Scientific Journal of Security Horizons, No.12.[In Persian]

32. Jamali, Javad (2016). Afghanian Taliban under Pressure of State and ISIS, Journal of Strategic Studies of Islamic World, Issuse17, No1.[In Persian]

33. Kasraei, Salar; Davari Moghadam, Saeid (2015). Rising ISIS in Middle East: Sociolo -gical Analysis, Journal of Foreign Policy, Issue7, No1.

34. Lewis, Jessica D (2014). The Islamic St ate: a Counter Strategy for a Counter-State. Institute for Study of War, http://www.understandingwar.org/report/islamic-state-counter-strategy-counter-state.

35. McCants, William (2014). Zawahiri’s Counter-Caliphate, War on the Rocks, 5 September, 2014p:93, available at: http://warontherocks.com/2014/09/zawahiris-counter-caliphate/.

36. Miryusefi, Alireza; Gharibi, Hussein (2015). Identity Violence and Evolution of Jihadi-Takfiri Toughts in the Middle East(1980-2015), A Quarterly Journal Of World Politics, Volume 5, Issue 1, Pages 176-14.[In Persian]

37. Mohammadikia, Tayebeh (2018). Presence of Jihadist Groups in the International Sphere on the Basis of Otherness: Making Process and Identity, Journal of Political and International Approches, Volume 3, No.57, pp.114-135.[In Persian]

38. Mottaghi, Ebrahim; Faraji Nasir, Shahriar (2012). Geopolitic Analysis in Unilateral Policy of US in the Middle East Region from |Viewpoint of Constructivism, Journal of Political and International Knoweledge, No2.[In Persian]

39. Nabavi, Seyyed Abdulamir; Nejat, SeyyedAli (2014). Rheology of Neo-Salafi Grpoups based on Content Analysis,Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, No.4, pp 129-162.[In Persian]

40. Nejat, Ali (2005). Autopsy of ISIS( Identity, Structure, Strategy and Consequences), Tehran, International Studies & Research Institute.[In Persian] 

41. Pourhoussaini, Naser (2015). Relations of International System and Islamic Awaiking Movements, Journal of Islamic Revolution Studies, Issue12, No41.[In Persinan]

42. Rahimi Roushan, Hasan;SheikhSarae, Najaf (2015). Violence in Metafiction of Islamic Fundamentalism, Journal of Political Sicence, Volume 18, Issue 72,Pages 23-42.[In Persian]

43. Saberfard, Alireza; Jafari, Seyyed Asghar(2015). Analyisng Senario of Effects of Activities of Modern Takfiri Movements on Security Envirenment of Iran and Strategies of Confronting them, journal of Security Studies of Imam Hosein University, Issue3, No.13.[In Persian]

44. Salehi, Seyyed Javad; Moradiniazfateh, Fateh (2015). Impact of ISIS’s Rising on the Middle East Geopolitic: A Aociological Analysis, Journal of Foreign Policy, Issuse 7, No.1.[In Persian]

45. Salehi, Seyyed Javad; Moradiniazfateh, Fateh (2016). Self-Declared Islamic State of Isis: Structural and Ideological Distinctions, Journal of Political and Scocialogy of Islamic World, Volume 4, Issue 8, Pages 85-110.[In Persian]

46. Samie Esfahani, Alireza; Sharif Yalme, Iman (2016). Analysing the roots of formation of Islamic state in Syria and Iraq (ISIS), A Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, Volume 5, Issue 2, pp. 161-188.[In Persian]

47. Save Doroudi, Mostafa (2014). ISIS Terrorist Gourp: Consequence of Battle and Regianl insecurity, Journal of Security Reseach, Issuse13, No45.[In Persian]

48. Schwartz, Seth J; Zamboanga, Byron.L.; Meca, Alan; Ritchie, Rachel.A (2012). Identity around the world:An overview,Journal of Theoreticl Social Psychlogy, Vul,138, Pages: 1-18.

49. Shahbazi, Ali (2016). Analytical Paradigm in Rising ISIS, With Looking at ISIS Benefits for Israel, Journal of Regional Studies: Studing US and Israel, Issue 17, No.2.[In Persian]

50. Tavakoli, Saeid (2017). Alqaeda, ISIS: Differences and Similarities, Journal of Security Horizons, Issue7, No23.

51. Wendt, Alexander (1987). The Agent- Structure  Problem In International Relation Theory, International Organisation , Vol. 41, No. 3 , pp. 335-370

52. Wendt, Alexander (2013). Socail Theory in International Politics, Translator: Homeira Moshizade, Tehran: Foreign Ministry Publishing.

53. Yazdanfam, Mohammad (2007). Transformation in Theories and Concept of International Security, Strategic Studies Quarterly, No38.[In Persian]

54. Zarean, Ahmad (2014). Fields of rise of ISIS in Securty Invirenment of West Asia, Journal of Security Horizones, Issue 7, No23.[In Persian]

55. Zelin, AaronY (2014). The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement.The Washington Institue, available at: http://www .washin -gtoninstitute.org