رسانه و عمق بخشی به انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

انقلاب‌اسلامی ایران برای آنکه بتواند در میان مسلمانان و ملت‌های سایر کشورها ریشه بدواند، ناگزیر به برقراری ارتباط روزافزون با مراکز و نهادهای مهم کشورهای هدف است. پدیده‌ای که تحت عنوان عمق‌بخشی انقلاب‌اسلامی از آن یاد می‌شود. بر این اساس، یکی از ابزارهای مهمی که امروزه با توجه به ماهیت و کارکردهای آن می‌تواند کارآمد باشد، به موضوع رسانه برمی‌گردد. رسانه‌ها با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری‌های ارتباطی شکل گرفته است امروزه، مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردند و ارتباطات را به شیوۀ فراملی و جهانی گسترش می‌دهند. بنابراین تبیین نقش رسانه در مقولۀ صدور انقلاب هدف این پژوهش می‌باشد. متناسب با این هدف این پرسش مطرح می‌شود که ارتباط بین رسانه‌ها و عمق بخشی به انقلاب اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به پرسش تحقیق این فرضیه مطرح می‌شود که رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه‌های نوین اجتماعی، با توجه به قابلیت‌هایی که از نظر حجم اطلاعات، گستره و سرعت پخش و انتشار آن در اختیار دارند می‌توانند در پیشبرد عمق بخشی انقلاب اسلامی به صورت القاء، اقناع افکار عمومی ملت‌ها، تصویرسازی، ایجاد پیوندهای ارتباطی، ایجاد جذابیت و غیره در ده سال آینده ایفای نقش کنند. این تحقیق با روش علّی و گردآوری داده‌ها با رجوع به منابع کتابخانه‌ای، کتب، مجلات معتبر علمی به بررسی ارتباط مابین متغیرهای تحقیق پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Media and deepening the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi firuzkuhi 1
  • Farshid Farhadi 2
  • Bavandpouri Mahdi 3
1 Imam Hossein University
2 Emam Hosein University
3 Emam Hosein University
چکیده [English]

 In the new conditions of the international system, the Islamic Republic of Iran is at the forefront of the fight against domestic and foreign tyranny among the countries of the world.  First, by dismantling the foundations of tyranny at the domestic level and also by stabilizing the holy system of the Islamic Republic of Iran after many internal and external problems against it, discussion of the deepening of the Islamic Revolution of Iran within the Islamic Republic and with the aim of increasing the strategic depth of the Islamic Republic.  Beyond its borders in other countries, efforts to propagate, promote and institutionalize the political, social, and cultural values ​​of the Islamic Revolution to other Islamic nations have been given priority.  In this way, the Islamic Republic of Iran is trying to introduce the Islamic Revolution of Iran as a representation and inspiration to other Islamic nations.  However, in order for the Islamic Revolution of Iran to take root among Muslims and nations of other countries, it is necessary to establish increasing relations with the important centers and institutions of the target countries.  The phenomenon is known as the deepening of the Islamic Revolution.
 Accordingly, one of the important tools that can be effective today due to its nature and functions, goes back to the subject of media.  Due to the advances in communication technologies, the media today transcends geographical boundaries and expands communication in a transnational and global way.
 Therefore, the purpose of this study is to explain the role of the media in the issue of exporting the revolution.  In line with this goal, this question arises: what is the connection relation between the media and the deepening of the Islamic Revolution of Iran?.  In response to the research question, it is hypothesized that the media, and especially modern social media, can promote the deepening of the Islamic Revolution according to the capabilities they have in terms of information volume, scope and speed of dissemination and dissemination in the form of induction, persuasion,  public nations, imagery, making connections, creating charm, etc.
 In this regard, the present study seeks to examine, analyze and explain the relationship between the three variables of media, persuasion and deepening the Islamic Revolution of Iran using an explanatory analytical approach.  In accordance with this method, this research seeks to analyze, combine and interpret them based on the collected data.  The data were collected based on the documentary method and with reference to library resources, books, magazines, articles, newspapers, documents, databases, websites and media.
 Research Findings show that there is a significant relationship between research variables.  In this way, in the new and future international conditions, media capabilities through functions such as illustration and creating attractiveness around the goals and values ​​of the revolution, convincing public opinion and creating communication links in homogeneous and heterogeneous environments can increase the radius of power and influence of the Islamic Revolution. .  In general, the research finding indicates that the media with the special capabilities that are found in it, can be effective in achieving basic goals such as increasing the effectiveness of the Islamic Revolution in the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deepening
  • Islamic Revolution of Iran
  • media
  • persuasion
- Eftekhari, Asghar & Firoozkoohi, Mahdi (1397), Scientific authorization to the Model of the Deepening of the External Section of the Islamic Revolution, Afagh-e-security quarterly, year11, NO.39.[in persian]
- Bagheri, Hossein & the other (1394), Assessing the effect of the role of cultural capacities and capabilities of British Muslims in the depth of the foreign sector of the Islamic Republic of Iran, Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, period 5, NO.12. [in persian]
- Bakhshandeh, Baran (1396), The Impact of Media on National Identity and Cultural Identity, Quarterly of Society, Culture and Media, The sixth year, NO.25. [in persian]
- Bozorgzadeh, Mehdi & the other (1396), Theoretical Challenges of Deepening Diplomacy in order to Development of the Islamic Revolution in the Current environment , Defense Policy Quarterly, No.101. [in persian]
-Jonghani Motalebi, Mohsen & the other. (1396), Capacity Measurement of the Yemen Ansarullah Movement in the Depth of Regional Section of the Islamic Republic of Iran, Quarterly of Defense Policy, No.101. P.103_132. [in persian]
- Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (1394), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Samat. [in persian]
-  Droudy, Fariborz (1387). "The impact of media on power structure". Magazine: Moah koliat book, khordad 87, No. 126 ( page 24 to 37). [in persian]
- Razeghi, Afshin (1384). "Globalization of mass media". Quarterly: Public Relations. Azar and Dey 84, No. 38 & 39. ( page16 to 22). [in persian]
- Ranjbar Heydari, Alireza & the other. The Role of Al Jazeera News Network in Qatar Media Diplomacy (1394), World Politics Quarterly, Period4, NO 1. [in persian]
- Safavi, Seyed Yahya (1388), Deepening pamphlet (unpublished), PhD course in International Studies, University of Imam Hussein. [in persian]
- Fouladi, Mohammad (1391). "What is media with emphasis on religious media". Quarterly: Philosophical Knowledge. Summer 91, ninth year. NO 36. (page195 to 228). [in persian]
 -Gholizadeh, Seyed Ebrahim & Kafash Jamshid, Mohammad Reza (1393), Opportunities and Challenges of Deepening the Islamic Republic In the Republic of Azerbaijan, Quarterly of Defense Policy, Year 22, NO.86. [in persian]
- Ghasemi, Behzad & Mobini, Mohammad (1397), Identifying the leadership characteristics of the regions of the Islamic Republic of Iran and its impact on the depth of the Islamic Revolution, Defense Policy Quarterly, No.103. [in persian]
- Gholizadeh, Seyed Ebrahim (1391), Depth of Defense and Geography, The pamphlet of PHD in Military Geography, The College & Research of the Prophet of  Imam Hossein University of Tehran. [in persian]
- Moein, Mohammad (1350); Farhang moein, Tehran: Amirkabir Publications. [in persian]
- Mah Pishanian, Mahsa (1389), US Media Weapons in the Soft War with the Islamic Republic of Iran, Quarterly of Psychological Operations Studies, No. 27. [in persian]
- Nay, Joseph (1387), Soft Power, translated by Seyed Mohsen Rouhani & Mehdi Zolfaghari, Tehran: Imam Sadegh University publication & Basij Studies and Research. [in persian]
- Haghighi, Ali Mohammad & the other (1400), Identifying the Iranian Revolution on the Axis of Islamic Resistance (Case Study: Hezbollah  Lebanon), Sepehr Siyasat Quarterly, Year 8, NO. 27. [in persian]
- Hassan Khani, Mohammad & Saeedi, Ruholamin (1393), The Media and Its role in Strengthening the Internal Construction of the Islamic Revolution: [in persian]
- Singh, Gaurav and Nity (2017). Role and impact of media on society: A soclological approach with respect to demonetization, IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, Vol. 5, Issue 10, Oct 2017, 127-136. [in persian]