ارزیابی نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

با مرور نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران‌ها و بررسی تطبیقی آن‌ها درمی‌یابیم همچنان عملکرد سازمان ملل متحد نمی‌تواند مستقل و مجزا از نقش قدرت‌های بزرگ باشد. با آغاز بحران سوریه در سال 2011 و ایجاد مجموعۀ پیچیده‌ای از معادلات سیاسی و امنیتی، سازمان ملل متحد برای حل‌وفصل آن وارد عمل شده و کوشیده است به پایان خشونت و درگیری‌ها دست یابد. در این مقاله به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که نقش و عملکرد اقدامات سازمان ملل متحد و میزان تأثیرگذاری آن در حل‌وفصل بحران سوریه چگونه بوده است؟ همچنین ضمن بررسی تلاش‌های این نهاد بین‌المللی به واکاوی و ارزیابی علمی آن بر مبنای تحلیل آیین و بررسی اسناد بین‌المللی صادرشده در این خصوص مانند قطعنامه‌های شورای امنیت می‌پردازیم. این مقاله به روش تحلیلی‌توصیفی و با استفاده اسناد کتابخانه‌ای نوشته شده است.
 یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌های متعدد و ارسال کمک‌های بشر دوستانه کوشیده است نقش فعالی در حل بحران سوریه داشته باشد، ولی اقداماتش منجر به ترک فوری و دائمی مخاصمه در سوریه نشد و به سبب منافع و رقابت قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت میزان تأثیرگذاری آن محدود شده و نفرت و کشتار و آوارگی در سوریه ابعاد گسترده‌ای یافته است. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل با وجود ظرفیت بالقوۀ فصل هفتم منشور ملل متحد نتوانسته است نسبت به این بحران عملکرد مناسبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the role and performance of the United Nations in the Syrian crisis.

نویسندگان [English]

  • Ehsan Jafarifari 1
  • Masoud Khadimi 2
1 PhD student in Political Science, Islamic Azad University, Tehran Markaz Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Law, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Syrian crisis following the Arab Spring has been one of the most important events in West Asia since 2011, which, given the importance of Syria's geopolitical and geostrategic position, involves a complex set of political and security equations at home and abroad; The reason for the formation of the Syrian political crisis can be explained in three levels of internal, regional and international analysis. In this regard, at the domestic level, the starting point of the Syrian political crisis was 2011 and the demonstrations were mainly in the small and marginal areas of Syria as variables of the people's demands for Syrian reform, fighting corruption, reform and gaining freedom. They have been active in Syria since the first months of the war in 2011, the intensity of foreign opposition participation has gradually increased, and the crisis has become more complex. The table below summarizes the evolution of the Syrian crisis. So this is not an internal crisis and there were all kinds of regional and trans-regional actors. Since the layers of the conflict in Syria focused on the three layers of internal, regional and trans-regional actors, any real stability in Syria also depended on the coming together of these three forces. More specifically, on the one hand, groups opposed to Bashar al-Assad, such as the Free Syrian Army, militias seceded from the Syrian army in 2011, the Nusra Front, al-Qaeda in Syria, the Islamic Front (a coalition of several Salafi Islamist groups) were supported by the West and the Arabs. On the other hand, the Syrian government, which had the support and presence of forces from Iran, Russia, Iraqi Shiite militias and Hezbollah in Lebanon; Also, while the West focused on the fall of Bashar al-Assad, it opposed the policy of Russia and China in using the veto in the Syrian case, which guided the policy of these two countries to prevent the success of the coalition against Bashar al-Assad. Although this is a field fact, it must be said that one of the reasons for the role of the United Nations in crises was due to the pervasiveness of realist views in international relations, which was reinforced by the public atmosphere after World War II and the re-defeat of legal thought.
 Another efficiency and usefulness in resolving international issues The United Nations, as the most common international body with the primary mission of maintaining international peace and security in accordance with the Charter of the United Nations, acted to reduce the level of violence and its resolution; Therefore, the importance and necessity of explaining the actions of the United Nations in the largest geopolitical conflict since the end of the Cold War is the main motivation for writing this study.
The present article is a descriptive-analytical method in order to respond to this fundamental research on the role and function of UN actions and how effective it has been in resolving the Syrian crisis. In response to this question, the research hypothesis is that although the UN has adopted several resolutions in various stages of the Syrian crisis, the resolution of the Syrian conflict through UN mediation, given the influence of trans-regional actors and the use of vetoes. Concerns about the influence of rival countries in Syria have weakened its performance in the crisis. Also, given the emergence of proxy wars, the formation of international custom by the United Nations in the face of such crises requires the passage of time. Of course, it should be noted that the UN and the Security Council are studying two important points in resolving the Syrian crisis. First, the importance of the Syrian crisis and its strategic position for the major powers will influence the decisions of the Security Council, and second, recognizing the motivation and behavior of the Security Council member forces in relation to the Syrian crisis in the interests of each of these actors. we should know that any decision that will lead to the influence of competitors will take a stand against it. However, regarding the performance of the UN, it can be said that the issuance of several resolutions, such as 2012, Resolution 2043 - Sending UN monitoring groups to Syria; 2012 Resolution 2042 - On the Syrian Civil War, the United Nations sends troops to monitor; 2012 Resolution 2059 - 30-day extension of UN troops in Syria; 2013 Resolution 2118 - Syrian civil war to destroy chemical weapons in Syria; 2014 Resolution 2139 - Syria's civil war Sending humanitarian aid to the country is one of its actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations Syrian crisis role
Abolhassan Shirazi, Habibollah (2015), The Security Council's approach to the crisis in the Islamic Republic of Syria (2016-2011), Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World, Year 5, Issue 4, Winter 2015, pp. 51-86 [In   Persian]
Ahmadi Yaghin, Mohammad Reza (2016), Explaining Russia's Foreign Policy in the Syrian Crisis, Quarterly Journal of Political Interpretation, Year 2, Issue 3, Spring 2016, pp. 137-101[In   Persian]
Bagheri Dolatabadi, Ali (2017), Comparison of Obama and Trump Policies in the Face of the Syrian Crisis, Political-Economic Quarterly, No. 309, pp. 231-212[In   Persian]
BBc. (2012, march 1). سازمان ملل خواستار ورود عاجل نماینده کمک‌رسانی‌اش به سوریه شد. Retrieved from bbc: https://www.bbc.com/persian/world/2012/03/120301_u14_unsc_amos_syria.shtml
Bibbo, B. (2021, FEB 28). Retrieved from Analysis: Syria’s peace process and the Russian and US roles: https://www.aljazeera.com/news/2021/2/28/analysis-syrias-peace-process-and-the-russian-and-us-role
Cranna, T. (2020, JUL 02). Retrieved from The Barriers and Weaknesses of Kofi Annan’s Mediation Efforts in Syria: https://www.e-ir.info/2020/07/02/the-barriers-and-weaknesses-of-kofi-annans-mediation-efforts-in-syria/
Erdbrink, T., Chan, S., & Sanger, D. (2015, OCT 28). Retrieved from After a U.S. Shift, Iran Has a Seat at Talks on War in Syria: https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/middleeast/syria-talks-vienna-iran.html
Faridi Iraqi Abdul Hamid (1990). Peaceful Methods of Resolving International Disputes, Office of Political and International Studies, Tehran, Iran. [In   Persian]
Firoozabadian, Mehdi; Jalali, Mahmoud; Raeisi, Leila (2015), The Impact of Realistic Theories of International Relations on the Development of International Law, Quarterly Journal of Public Law Research, Year 17, Issue 48, Fall 94, pp. 95-69[In   Persian]
Frankel, S. (2016, feb 29). Retrieved from Staffan de Mistura: a ‘chronic optimist’ takes on Syria (part 2): https://www.aspistrategist.org.au/a-chronic-optimist-takes-on-syria-part-2/
Gearan, A. and Wilson, S. (2013) U.S, Russia Reach Agreement on Seizure of Syrian Chemical Weapons Arsenal, Retrieved February 27, 2014, available at: https://www.washingtonpost.com/world/us-russia-reach-agreement-on-seizure-of-syrian-chemical-weapons-arsenal/2013/09/14/69e39b5c-1d36-11e3-8685-5021e0c41964_story.html
Ghaedi, Mohammad Reza (2003), Theoretical Components of Crisis, Strategy, No. 29, pp. 332-317
Gilsom, A. and Wilson, S. (2013) U.S, Russia Reach Agreement on Seizure of Syrian Chemical Weapons Arsenal, Retrieved February 27, 2014, available at: https://www.washingtonpost.com/world/us-russia-reach-agreement-on-seizure-of-syrian-chemical-weapons-arsenal/2013/09/14/69e39b5c-1d36-11e3-8685-5021e0c41964_story.html
Gowan, R. (2013, JAN 18). Retrieved from Brahimi’s final acts: https://ecfr.eu/article/commentary_brahimis_final_acts/
Grin. (2019). Retrieved from The United Nations Mediation During The Syrian War. Tactics And Reasons For An Unsuccessful Long-Term Peace Agreement: https://www.grin.com/document/900192
Hamilton, D. (2012) Text of Annan’s six-point peace plan for Syria, Reuters, World News, 4 April, available at: http://www.reuters.com/article/us-syria-ceasefire-idUSBRE8330HJ20120404
Jafari Far, Ehsan; Ehrami, Sajjad (1397), The Regional Impacts of Hezbollah and Israel Involvement in the Syrian Crisis, Quarterly Journal of Southwest Asian Studies 1397, No. 1, pp. 99-73[In Persian]
Kazemi, Seyed Ali Asghar (1987). International Crisis Management, Tehran: Office of Political and International Studies. [In   Persian]
Mohammedi, Adlene, (2019). “La stratégie russe en Syrie : de la fermeté à la prudence”, hestia.hypotheses.org, novembre 2019. https://hestia.hypotheses.org/1225
Mohammedi, Adlene, (2019). “La stratégie russe en Syrie : de la fermeté à la prudence”, hestia.hypotheses.org, novembre 2019. https://hestia.hypotheses.org/1225
Moshirzadeh, Homeira (2014), Evolution in Theories of International Relations, Samat Publishing, Ninth Edition[In   Persian]
Musazadeh, Reza and Ranjbar, Reza (2013). A Comparative Study of the Security Council Performance in Relation to Libya, Yemen, and Bahrain (2011-2011) from the Perspective of International Law, Quarterly Journal of International Organizations, First Year, No. 3. [In   Persian]
Nejat, Seyed Ali; Jafari Valdani, Asghar (2013), Political Research, No. 8, pp. 29-49[In   Persian]
Nichols, M., & Sleiman, M. (2012, AUG 16). Retrieved from Brahimi against Annan's 'failed approach' on Syria-source: https://www.reuters.com/article/syria-crisis-un-idUSL2E8JFDJI20120815
Qasemian, Roh A ... (2013). Exploring the Developments in Syria: Roots, Actors, and Consequences, Tehran, Institute for West Asian and African Studies, Civilization University.
SECRET-BASES. (2021, JUL 14). Retrieved from Russian military intervention in the Syrian civil war: https://www.secret-bases.co.uk/wiki/Russian_military_intervention_in_Syria
SECRET-BASES. (2021, JUL 14). Retrieved from Russian military intervention in the Syrian civil war: https://www.secret-bases.co.uk/wiki/Russian_military_intervention_in_Syria
Syriaaccountability. (2018, NOV 08). Retrieved from De Mistura’s Mistakes: What the New UN Special Envoy Should Learn from the Past Four Years: https://syriaaccountability.org/updates/2018/11/08/de-misturas-mistakes-what-the-new-un-special-envoy-should-learn-from-the-past-four-years/
Takhshid, Mohammad Reza, Shoja, Morteza (1398), Preserving the sphere of influence: An explanation of Russia's foreign policy in the face of the Syrian crisis, Central Eurasian Studies, Volume 21, Number 1, Fall and Winter 1398, pp. 325-309[In   Persian]
United Nations, Security Council, Resolution 2042 (2012), S/RES/2042 (2012) (14 April 2012).
United Nations, Security Council, Resolution 2043 (2012), S/RES/2043 (2012) (21 April 2012).
Vakil, Amir Saed et al., (2010), A Review of Philosophical Schools of International Law, Tehran: Mizan Publications
Waezi, Mahmoud (2007). Methods of Application of Mediation in International Conflicts, Quarterly Journal of International Studies, No. 9.
Waltz, Kenneth (1979). Theory of International Politics. New York: McGraw Hill.
Yazdan Fam, Mahmoud (2008), International Rules and Norms: Origin, Transformation and Influence, Quarterly Journal of Strategic Studies, Eleventh Year, No. 4, Serial No. 42, pp. 778-758.