اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیدحمزه صفوی

مطالعات منطقه ای استادیار مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

journal.iiwfsgmail.com
0000-0002-4714-1340

سردبیر

دکتر سید یحیی صفوی

جغرافیای سیاسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

journal.iiwfsgmail.com

دستیار سردبیر

دکتر مصطفی قادری حاجت

جغرافیای سیاسی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

journal.iiwfsgmail.com

دبیر تخصصی

محمدرضا محمدی

روابط بین الملل پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

journal.iiwfsgmail.com
0000-0002-7368-9078

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر طلال عتریسی

جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی استاد جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه لبنان، مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت، لبنان.

atrissi_talalhotmail.com

دکتر جاوید اقبال

مطالعات غرب آسیا استاد و رئیس گروه مطالعات غرب آسیا، دانشگاه Aligarh Muslim، هند

jiqbal1234gmail.com

دکتر عمر لیمانلی

علوم سیاسی استاد دانشکده علوم سیاسی، گروه اقتصاد، دانشگاه دوزجه، ترکیه.

omerlimanliduzce.edu.tr

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمسعود موسوی شفائی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

shafaeemodares.ac.ir

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

جغرافیا استاد دانشگاه تربیت مدرس(بازنشسته)، تهران، ایران.

papoli.mhgmail.com

دکتر خلیل الله سردارنیا

علوم سیاسی استاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

kh_sardarniayahoo.com

دکتر حمیدرضا محمدی

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

h_mohammadisbu.ac.ir

دکتر سیدیحیی صفوی

جغرافیای سیاسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

saeed9836gmail.com

دکتر غلامرضا کریمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

ghkarimikhu.ac.ir

دکتر فرشاد مومنی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

farshad.momenigmail.com

ویراستار

اعظم مرادی تبریزی

روابط بین الملل دانشگاه تهران

azammoradiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

پریسا صفایی

زبان انگلیسی دانشگاه

parisasafaigmail.com

صفحه آرا

سمیه زهانی

ادبیات دانشگا ه شهید بهشتی

fatemehadigmail.com