بر اساس نویسندگان

ا

ب

ج

 • جدی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت بحران، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

خ

د

ر

 • رستمی، محسن [1] دکترای جغرافیا سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران و پژوهشگر پژوهشگاه امنیت ملی

ز

 • زارع، مهدی [1] استاد، دکترای مهندسی زلزله‌شناسی، پژوهشکده بین المللی زلزله‌شناسی، تهران

ش

 • شبابی، مهرشاد [1] دکترای تخصصی، استادیار، حقوق، دانشگاه امام صادق، تهران،ایران

ص

غ

ق

م

 • متقی، ابراهیم [1] استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • محقی، محمد کاظم [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران.
 • محقی، مرتضی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه غرجستان افغانستان، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • مدبر، لیلا [1] کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو دانشکده حقوق،ایران
 • معدنی، جواد [1] کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • مقیمی، ابراهیم [1] استاد، دکترای مخاطرات ژئومورفولوژیک، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • موسی زاده، ابراهیم [1] دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تهران، ایران