اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیدحمزه صفوی

مطالعات منطقه ای استادیار مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

hamzeh.safavigmail.com
0000-0002-4714-1340

سردبیر

دکتر سید یحیی صفوی

جغرافیای سیاسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

saeed9836gmail.com

دستیار سردبیر

دکتر مصطفی قادری حاجت

جغرافیای سیاسی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

m.ghaderihajatmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر طلال عتریسی

جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی استاد جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه لبنان، مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت، لبنان.

atrissi_talalhotmail.com

دکتر جاوید اقبال

مطالعات غرب آسیا استاد و رئیس گروه مطالعات غرب آسیا، دانشگاه Aligarh Muslim، هند

jiqbal1234gmail.com

دکتر عمر لیمانلی

علوم سیاسی استاد دانشکده علوم سیاسی، گروه اقتصاد، دانشگاه دوزجه، ترکیه.

omerlimanliduzce.edu.tr

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمسعود موسوی شفائی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

shafaeemodares.ac.ir

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

جغرافیا استاد دانشگاه تربیت مدرس(بازنشسته)، تهران، ایران.

papoli.mhgmail.com

دکتر خلیل الله سردارنیا

علوم سیاسی استاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

kh_sardarniayahoo.com

دکتر سید حسین اطهری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

atharium.ac.ir

دکتر حمیدرضا محمدی

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

h_mohammadisbu.ac.ir

دکتر سیدیحیی صفوی

جغرافیای سیاسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

saeed9836gmail.com

دکتر علی اکبر جعفری

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

a.jafariumz.ac.ir

دکتر غلامرضا کریمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

ghkarimikhu.ac.ir

دکتر حسین هرسیج

علوم سیاسی استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

harsijase.ui.ac.ir

دکتر فرشاد مومنی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

farshad.momenigmail.com

دکتر علی امیدی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

aliomidiase.ui.ac.ir

دبیر تخصصی

محمدرضا محمدی

روابط بین الملل پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

mohammadrezamohammadi13681989gmail.com
0000-0002-7368-9078