اعضای هیات تحریریه

1.دکتر طلال عتریسی، استاد جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه لبنان، مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت، لبنان.

2.دکتر جاوید اقبال، استاد و رئیس گروه مطالعات غرب آسیا، دانشگاه Aligarh Muslim، هند.

3.دکتر اومر لیمانلی، استاد دانشکده علوم سیاسی، گروه اقتصاد، دانشگاه دوزجه، ترکیه.

4.دکتر سیدمسعود موسوی شفائی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5. دکتر خلیل الله سردارنیا، استاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

6. دکتر حمیدرضا محمدی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

7. دکتر سیدیحیی صفوی، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

8. دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

9. دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس(بازنشسته)، تهران، ایران.

10. دکتر علی امیدی، دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
11. دکتر غلامرضا کریمی، دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
12. دکتر علی اکبر جعفری، دانشیار  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

13. دکتر سید حسین اطهری، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

14. دکتر حسین هرسیج، استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.