فرایند پذیرش مقالات

پس از دریافت مقاله، بررسی اولیه توسط کارشناس مجله انجام خواهد شد، سپس بررسی توسط دبیر تخصص انجام شده و  به سردبیر برای تعیین داور ارجاع می گردد. برای پذیرش مقاله در فصلنامه داشتن دو داوری مثبت ضروری است.