فرایند پذیرش مقالات

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام نشریه‌ایست که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. بنابراین فصلنامه رویۀ داوری دوسوکور را  انتخاب کرده است. بدین صورت که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسندگان اطلاع پیدا میکند. این امر باعث می‌شود که داوری صرفا به شکل علمی و به دور از هرگونه پیشداوری و غرض‌ورزی شخصی صورت گیرد.

 در فصلنامه پس از دریافت مقاله، بررسی اولیه توسط کارشناس مجله انجام خواهد شد، سپس بررسی توسط دبیر تخصص انجام شده و نهایتا برای تعیین داوری به سردبیر فصلنامه ارجاع می‌گردد. برای پذیرش مقاله در فصلنامه داشتن دو داوری مثبت ضروری است.