درباره نشریه

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، وابسته به موسسه آینده پژوهی جهان اسلام است. این فصلنامه بستری برای انتشار پژوهش های علمی عمیق، به روز و طراز اول در خصوص مسائل بنیادین و کاربردی جهان اسلام در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ... است. 

این فصلنامه بر اساس پروانه انتشار شماره 85738 در تاریخ 1398/06/25 به موجب ماده 13 قانون مطبوعات منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام
مدیر مسئول: دکتر سیدحمزه صفوی
سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی
دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت
مدیرداخلی: فریبا صیادی