داوران

1.صالحی، مختار- استادیار،گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2.جوادی، ربابه- دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران.

3.راه نجات، میترا- استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

4.محمدعلی پور، فریده- استادیارگروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

5.شارعی، محمد محسن- دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

6.محمودی کیا، محمد- استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

7.منوری، سید علی- استادیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران.

8.آوریده، فریبا- دکترای تخصصی مهندسی آب، رئیس گروه رودخانه های فرامرزی و دفتر منابع آب مشترک
وزارت نیرو، تهران.

9.ولی زاده، حوا- دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران.

10.اختیاری امیری، رضا- استادیار عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

11. قادری حاجت، مصطفی- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

12.صفوی، سیدحمزه- استادیار روابط منطقه ای دانشگاه تهران.

13.مدرس، محمد ولی- استادیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران.

13. سازمند، بهاره- دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.