داوران

1.صالحی، مختار- استادیار،گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2.راه نجات، میترا- استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

3.محمدعلی پور، فریده- استادیارگروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

5.محمودی کیا، محمد- استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

6.منوری، سید علی- استادیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران.

7..اختیاری امیری، رضا- استادیار عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

8. قادری حاجت، مصطفی- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

9.صفوی، سیدحمزه- استادیار روابط منطقه ای دانشگاه تهران.

10.مدرس، محمد ولی- استادیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران.

11. سازمند، بهاره- دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

12. سکینه ببری گنبد - استادیار  روابط بین الملل، دانشگاه تهران مرکز

13. سمیه مروتی-دانش آموخته روابط بین الملل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران