آینده ی تعاملات علم و فناوری ایران با کشورهای اسلامی براساس نقشه راه توانمندسازی علمی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

چکیده

 «علم مداری» یکی از ویژگی‌های بنیادین مکتب‌اسلام است. نگاه اسلام نسبت به‌علم و علم‌آموزی بود که مسلمانان علاوه بر کسب علوم اسلامی در مکان جغرافیایی خود در طول تاریخ به‌هر سرزمینی راه یافتند، از فراگرفتن علوم آن سرزمین نیر کوتاهی نورزیده و در برابر دانش دیگران بی‌اعتنایی نشان نداده تا در نتیحه از اواخر قرن هشتم تا اواخر قرن دوازدهم میلادی به‌مدت حداقل چهار قرن، جهان اسلام طلایه‌دار علم و دانش در سراسر گیتی شدند. پژوهش حاضر در پی آن است تا از طریق تعاملات علمی و فناوری ایران با کشورهای اسلامی و براساس نقشه راه راهبردی و جامع، مؤلفه علم و فناوری مسلمانان را ارتقا داده تا به بازگشت جهان اسلام به دایره قدرت در آینده دور، کمک مؤثر بشود.سؤال اصلی تحقیق عبارت ‌است از: «نقشه راه راهبردی و جامعِ تعاملات علم و فناوری ایران با کشورهای اسلامی به‌منظور توانمندسازی مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسلام در آینده بلندمدت، کدام است؟». فرضیه پژوهش این است که «به‌نظر می‌رسد تعاملات علم و فناوری ایران براساس نقشه‌راه راهبردی و جامع با کشورهای اسلامی، موجب توانمندسازی مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسلام در آینده بلندمدت، خواهد شد».
روش تحقیق این پژوهش، آمیخته(کمی و کیفی)/ توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و جمع‌آوری داده‌ها به‌روش کتابخانه‌ای و میدانی(پُرسشنامه و مصاحبه) صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The future of Iran's science and technology interactions with Islamic countries based on the roadmap for scientific empowerment of the Islamic world

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hedayati
چکیده [English]

 
  "Science orientation" is one of the fundamental features of the Islamic school. Islam's view of science and learning was that Muslims, in addition to acquiring Islamic sciences in their geographical location throughout history, traveled to any land, did not ignore learning the sciences of that land and did not show indifference to the knowledge of others. As a result, from the end of the eighth century to the end of the twelfth century AD, for at least four centuries, the Islamic world became the forerunner of science and knowledge throughout the universe. Unfortunately, from the thirteenth century onwards, this steering was gradually transferred to the Western world. The present study seeks to improve the component of Muslim science and technology through Iran's scientific and technological interactions with Islamic countries and based on a comprehensive strategic plan to help the Islamic world return to power in the distant future. The main research question is: "What is the strategic and comprehensive strategic plan of Iran's science and technology interactions with Islamic countries in order to empower Muslims and increase the power of the Islamic world in the long run?" The research hypothesis is that "it seems that Iran's science and technology interactions with Islamic countries based on a strategic and comprehensive method will empower Muslims and increase the power of the Islamic world in the long run."
 
Drawing a method for empowering Muslim science and technology using a strategic model of balanced approach and based on the proposed perspective
Proposed vision of increasing the power of Muslim science and technology in interaction with Iran on the horizon of 1414 A.H simultaneously with the second step of the revolution
The researcher's suggestion in all indicators related to education, research, technology and innovation (except spiritual and educational indicators), is to obtain the level of science and technology indicators with a global average in the target Islamic countries. As a result, the strategic goals of the vision in the horizon of 1414 A.H of the Islamic world and at the same time with the second stage of the revolution in the country, are proposed as follows:
    Strategic goals in the 15-year vision of empowering Muslims in the field of science and technology (1414 A.H. equal to 2035 AD), coordinated Islam countries (five cases) and the target community (two cases) are:
• Achieving scientific-educational indicators at a level above the global average;
• Achieving scientific-research indicators at a level equivalent to the global average;
• Achieving scientific-technological indicators at the level of 80% of the global average;
• Achieving scientific-innovation indicators at the level of 60% of the global average;
• Able to apply science and technology in the scene of individual and social life;
• Acquiring socio-economic status at a suitable level with the global average;
• Development and promotion of self-confidence in the Islamic and revolutionary movement;
• Independent in the political-cultural fields in the style of the Islamic Republic of Iran;
• Comprehensive progress in the level and dignity of the leading countries of the Islamic world;
• Having a constructive and effective interaction in regional relations and Islamic international relations.
8.2 The proposed method based on the balanced scorecard approach as a template
     Considering the importance of the strategy map, it seems that designing a model and compiling a method for science and technology in Islamic countries will be one of the most important management techniques to support the Muslim empowerment mission. Now with regard to ecology and other topics in the article, collecting the necessary data and information and analyzing them, the proposed method is presented as a template for achieving the vision of hypothesis, and it is obvious that this map can be updated with a brief fieldwork:
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future research
  • Science and Technology
  • Iran
  • roadmap
  • Empowerment and the Islamic World (Islamic Countries)