دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1399 
4. واکاوی و تبیین بحران‌های ژئوپلیتیک جهان اسلام

صفحه 73-96

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ ساجد بهرامی جاف