نویسنده = کیانوش کیاکجوری
نوطالبانیسم در افغانستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 119-143

10.22034/FASIW.2023.375195.1248

سیدیحیی رحیم صفوی؛ الماس اسلامی؛ کیانوش کیاکجوری