راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

«راهنمای نویسندگان مقالات نشریه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام»

 

نویسندگان گرامی، چاپ مقاله در فصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام (برای مقالاتی که به مرحله انتشار می رسند) طبق آیین‌نامه شماره 16042/و موزخ 1400/2/1 وزارت علوم، دارای هزینه (کلیک کنید)  است. 

 

فایلها و فرمهای مورد نیاز 

- فایل فرم تعهد نامه 

- فرم تعارض منافع

 

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری مقالات ارسالی، نکات زیر را به ‌دقت مورد توجه قرار دهند.

 

1. نشریه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام؛ بطور کلی مقالاتی که در حوزه‌ی جهان اسلام باشد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مطالعات جهان اسلام می‌تواند حوزه‌ی آینده‌پژوهی جهان اسلام، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام، جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، علم و فناوری جهان اسلام، محیط‌زیست و منابع  حیاتی جهان اسلام، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی جهان اسلام، علوم استراتژیک جهان اسلام و سایر رشته‌ها و گرایش‌های وابسته را در برگیرد. در مجموع تمام موضوعات مربوط به جهان اسلام، در هیأت تحریریه‌ی مجله قابل بررسی است.

 

مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج شده از رساله دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و هم‌چنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی‌که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

 

2. مقالات برگرفته شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با اولویت بیشتری منتشر خواهد شد.

 

3.مقاله علمی ـ پژوهشی لزوماً دارای اجزای ساختاری زیر است که به ترتیب عبارتند از: چکیده (حداکثر250 کلمه) به زبان فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی(ترجمه صحیح)، کلیدواژه‌ها، مقدمه نظری و توجیهی، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری، قدردانی تأییدیه‌های اخلاقی، تعارض منافع، سهم نویسندگان در مقاله و منابع مالی/حمایت‌ها و فهرست منابع. رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله ضروری است.

 

4. مقالات ارسالی باید دارای چکیده مبسوط (Extended Abstract)ویرایش شده به زبان انگلیسی حداکثر 800 کلمه و مشتمل بر موارد زیر باشد:

 

Introduction, Methodology, Result and discussion, Conclusion, keyword

5. مجله از مقاله‌های نظری که به ابداع یا ارائه‌ی نظریه‌های علمی و نیز نقد و بررسی عالمانه نظریه‌های موجود به‌ وسیله اساتید و صاحب‌ نظران برجسته می‌پردازند، استقبال می‌نماید.

6. مقاله ارسال شده در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه کتبی از سوی نویسنده در این رابطه به همراه مقاله ضروری است. مقالات همایش‌های علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل بررسی است.

7. مقالات به زبان فارسی قابل پذیرش است.

8. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به ‌عنوان نویسنده عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند؛ در غیر این صورت نفر اول، نویسنده عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.

9. مقالات ارسالی با قلم  Blotus با اندازه‌ی قلم 13، فاصله خطوط 1 و در حدود 5000 تا 8000 کلمه باشد و از طریق سایت اینترنتی مجله به نشانیhttp://journal.iiwfs.com  ارسال شود.

10. شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA و تماماً به لاتین و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند:(میرحیدر،22:1386). ترجمه صحیح(Mir-haydar,2007:22) هم‌چنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع فارسی در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه‌های زیر با ترجمه دقیق و در انتها در داخل کروشه به شکل[In Persian] ذکر شده باشد.

کتاب:نام خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان) یا مترجم (سال انتشار). عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر و 

و DOI   مربوطه.

 

Hafeznia, Mohammad Reza (2006). Principles and Concepts of Geopolitics,Mashhad, Papoli Publications.[In   Persian]

 

مجله:نام خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان) (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و  DOI مربوطه.

Mokhtari Hashi, Hossein; Ghaderi Hajat, Mostafa (2008). Middle East Hydraulics in the Horizon of 2025 Case Study: Tigris and Euphrates Basins, Jordan River Nile, Iranian Geopolitical Society Quarterly, Vol.4, No.1.PP 10-12.[In Persian]

اینترنت:نام خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان) (سال انتشار یا دسترسی). عنوان اثر، شناسه(آدرس) سایت/ پایگاه و DOI مربوطه.

11. در تنظیم جداول، نمودارها و شکلها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف) اطلاعات جداول نباید به صورت شکل و یا نمودار در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آن‌ها از منابع دیگر، ذکر منبع در ذیل آنها الزامی است.

ب) هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج( تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب تهیه شده باشند.

12. حتی المقدور DOI منابع الکترونیکی مورد استفاده، در پایان مشخصات آن ذکر شود مانند(Doi:10.1000/182).
13. مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرآیند داوری علمی قرار گرفته و رأی نهایی در خصوص پذیرش یا رد آن توسط هیأت تحریریه صادر می‌شود.

14. فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

15. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله است.