کلیدواژه‌ها = رژیم اسرائیل
راهبرد امنیت ملی اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای محیط پیرامونی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1400، صفحه 40-64

سید هادی برهانی؛ سید حامد حسینی