نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، استادیار، حقوق، دانشگاه امام صادق، تهران،ایران

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

چکیده

زنان در کلیه کشورهای جهان  با تهدیدات زیادی در ارتباط با زندگی، بهداشت و سلامت خود مواجه هستند در حالی که مشکلات مربوط به کار و کمبود قدرت و نفوذ آنها نیز بر مشکلات آنها افزوده است، یعنی در شرایطی که آنها با مشکلات فوق مواجه می‌شوند، قدرت تصمیم‌گیری کافی نیز در جامعه ندارند. آموزش زنان نیز به عنوان نقطه عطفی در جریان توسعه مطرح است، یعنی از طریق توسعه آموزش و پرورش در سطوح مختلف و در اختیار گذاردن امکانات کافی از توانایی‌های زنان می‌توان بیشترین بهره‌برداری را در جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی به عمل آورد. از این رو، این شاخص در اولویت بالایی قرار گرفته است. آموزش یکی از مهم‌ترین ابزاری است که موقعیت زنان را ارتقاء داده و به آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم قدرت بیشتری در جامعه اعطاء می‌نماید.
 پرداختن به موضوع توسعه در کشورهای اسلامی از این جهت حائز اهمیت است که از یک‌سو این کشورها با یک و نیم میلیارد جمعیت، بیش از 20 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند، و از سویی دیگر توزیع جغرافیایی و مهم‌تر از آن موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی آنها دارای اهمیت است.
 روش تحقیق این پژوهش اسنادی بوده و در آن از آمارهای بانک جهانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کشورهای اسلامی تشکیل می‌دهند و نمونه آماری کشورهای منتخب اسلامی می‌باشند در این تحقیق از نظریه ساختاربندی گیدنز در چارچوب نظری استفاده شده است. طبق نظریه ساختاربندی گیدنز افراد سازنده فرهنگ جامعه هستند و فرهنگ جامعه نیز تفکرات افراد را شکل می‌دهد و نوعی رابطه دیالکتیک بین آنها وجود دارد. در کشورهای اسلامی ارزش‌های دین مبین اسلام را می‌توان به عنوان ساختار و باورهای دینی افراد را به عنوان عاملیت در نظر گرفت و فرایند توسعه باید با توجه به این رابطه تحلیل شود. هر چقدر خوانش دینی در کشوری اسلامی تسهیل کننده حضور زنان در عرصه‌های عمومی باشد نقش زنان در توسعه نیز افزایش می‌یابد.
فرایند توسعه در کشورهای اسلامی اگر با معیارهای غربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد نشان‌دهنده عقب ماندن اغلب کشورهای اسلامی از دنیای غرب است و در این میان برخی از کشورهای اسلامی که ارزش‌های سکولاریستی و لیبرالیستی غربی را با ارزش‌های اسلامی وفق داده‌‌‌اند و ترکیبی خاص جامعه خود ایجاد نموده‌اند تا حد زیادی به توسعه‌یافتگی غربی که عمدتاً بر  پایه رفاه مادی بنا شده نزدیک شده‌اند. ترکیه و امارات عربی متحده از جمله این کشورها هستند. ایران در برخی شاخص‌ها مانند آموزش زنان به خصوص در سطوح عالیه حتی با معیارهای توسعه غربی در رتبه بالاتری نسبت به اغلب کشورهای اسلامی قرار دارد و در شاخص مشارکت و فرصت اقتصادی پایین تر از بحرین عربستان ترکیه ارمنستان و آذربایجان می باشد.
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Women in the Development Process of Islamic Countries

نویسندگان [English]

 • Mehrshad Shababi 1
 • Hananeh Sadat Safavi 2
1 Ph.D., Assistant Professor, Law, Imam Sadegh University, Tehran
2 PhD Student in Cultural Sociology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Extended abstract
1.Introduction:
The societies development depends on the maximum participation of all segments of society and the status of women as half of human society has an important and PLAY important role in developing countries. However, women in many countries around world face various threats to life, health and employment, and the lack of social and political influence and decision-making power, has increased their challenges in face of above issues.
Women's education is seen as a climax in development process, The development of education at various levels by using sufficient facilities, makes it possible to make the most appropriate use of this social human capital in process of socio-economic development. Therefore, this indicator is on high priority. Education is one of the most important tools that enhance women’s society position and empower them, directly or indirectly. It is important to address the issue of development in Islamic countries as they account for more than 2.5 billion people and 20% of all world's population and on other hand geographical distribution and more importantly, strategic and geostrategic location.
2.Review of Literature:
Various approaches have focused on the role of women in development, which is Mamsen divided into three categories:
"women in development "
"women and development "
“gender and development”
Women in development, which emerged in the early seventies and provided a framework for the modernization of development models. This model accepted the negative consequences of development for women, and outlines the ways in which women can strive to be more secure and gain access to education, labor markets and material resources. And believes that women's individual efforts and the shift in technology access, credibility and outsourced services, ensure women's development and empowerment. (Momsen, 2003: 12-13). Women and development fit into the model of dependency theory and emphasizes that women need to pursue their own projects to break free from male market domination. (Heinz, 2011: 293). Gender and development emerged in the 1980s and emphasized the re-examination of social, political, economic structures as well as development policies from the perspective of gender relations. This view emphasizes the differences and limitations that men and women are facing.
In this study, we used the Gidden's Structural Theory for research Framework. According to Giddens's theory, individuals are the constructors of community culture, and the culture of society also shapes individuals' thoughts and there is a dialectical relationship between them. In Islamic countries, religious values ​​of Islam can be seen as a structure and religious beliefs of individuals as agents, and the process of development must be analyzed accordingly. The more religious reading in an Islamic country facilitates the presence of women in the public arena, the role of women in development is greater.
3.Method
The research method of this research was documentary by analyzing those documents which contain information about the phenomena we intend to study (Bailey 1994). after gathering the data and categorizing them, the research community of Islamic countries and the statistical sample of women in selected Islamic countries was compared.
4.Results and Discussion
It is wrong if the process of development in Islamic countries is analyzed by Western standards. In the meantime, some Islamic countries that have adopted Western secularist and liberalist values ​​in line with Islamic values ​​and have created a specific blend of their own society have largely come close to Western development based largely on material prosperity. Turkey and the United Arab Emirates are among those countries. Iran in some indicators, such as women's education, especially at higher levels, even with Western development criteria ranked higher than most countries. In an effort to provide a definition of Islamic development, "Continuously improving the cultural, social, economic, political and human capacities of countries and their relationship to promoting justice, quality of life and human perfection." Dr. Panahi said. Islam teaches men and women to be different in nature and biology, but the difference is in the form of proportion, not the flaws and perfection of men and women complementary and accelerating progress.
5.Conclusion
Gender Gap Index, examines the social, economic, political, and legal opportunities available to societies and their impact on women. This indicator expresses the number of country opportunities for development are evenly distributed between two sexes. This index will pay in case of ​​economic and opportunity participation of women in labor force participation, wage and salary equity, attendance in managerial, legislative and professional positions. In field of ​​education, it has focused on literacy rates, graduation rates, and attendance at top government jobs, and in the field of ​​health refers to gender at birth and life expectancy. in terms of gender gap index, Iran is higher than Yemen, Iraq, Syria and Afghanistan in Islamic countries. But according to World Bank statistics, it is lower than Saudi Arabia, Turkey, the UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. In terms of participation and economic opportunity, is lower than Bahrain, Saudi Arabia and Turkey. Finally, despite the fact that women in Iran are in a good position compared to the Islamic countries in terms of health and education in particular, they are far behind in favor of other indicators that lead to policy and decision making and macro decisions. It needs to be legally executed for pathological review.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women. Development
 • Empowerment
 • Gender Gap
 • Religious Values
 • Islamic Countries
 1.  

  1. Baliamoune Lutz, Mina; McGillivray, Mark (2007). Gender Inequality and Growth: Evidence from Sub ـ Saharan Africa and Arab Countries. InternationalCenter for Economic Research (ICER), Working Paper Series, No 25.
  2. Bastani, Sosan; Mousavi, Marzieh; Hosseinpour, Fatemeh (2015). Gender and Development in Islamic Countries without Oil, Quarterly Journal of Welfare and Social Development Planning, No. 01.[In Persian]
  3. Brummet, Quentin (2008).The Effect of Gender Inequality on Growth: A CrossCountry Empirical Study. Honors Projects, Paper 88. Retrieved from http://digitalcommons. iwu. edu / econ_honproj / 88
  4. Dollar, David; Gatti, Roberta (1999). Gender Inequality, Income and Growth: Are Good Times Good for Women? Policy Research Report on Gender and Development. The World Bank Development Research Group, Working Paper Series, No 1.
  5. Farokhi, Tahere (1997). The Role of Women in Sustainable Development, Women's Empowerment, Cooperative Monthly, New Period, Vol. 74.[In Persian]
  6. Jomehpour, Mahmod (2002). Achieving Sustainable Human Development on the Axis of Tourism, Proceedings of the Geography Seminar Hospital for Dialogue of Civilizations, Ferdowsi University of Mashhad, International Center for Dialogue of Civilizations. [In Persian]
  7. Klasen, Stephan; Lamanna, Francesca (2008). The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth in the Middle East and North Africa. Retrieved from http://www. goettingen. de / de / sh / download / pdf / klasenlamanna. pdf
  8. World Report on Gender Gap.( 2017).
  9. Lange, Sarah (1993). Criteria for Women's Empowerment, The Role of Women in Development, Tehran, Roshangaran
  10. Pearson,Christopher (2003). The Meaning of Modernity, Christopher Pearson's Conversation with Anthony Giddens, translated by Ali Asghar Sidi, Tehran, Kavir Publications

  11. Sen, Amartya (2006). Development as Freedom, translated by Vahid Mahmoudi, University of Tehran School of Management Publications

  12. Shadi Talab, Zhalleh (2002). Development and Challenges of Iranian Women, First Edition, Tehran: Qatreh Publishing.[In Persian]