چرخش سیاست‌ خارجی عربستان در قبال عراق (2003-2020)؛ گذار از تقابل هویت‌محور به هم‌گرایی منفعت‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

عربستان سعودی، همواره، به تحولات عراق با حساسیت بالایی می‌نگریسته و پتانسیل عظیمی از توانمندی خود در سیاست خارجی را صرف این کشور کرده است که طبیعتاً این موضوع، به‌ویژه پس از 2003 که نگرانی‌های ریاض در قبال معادلات بغداد را بیشتر نمود، در طراحی نقشۀ قدرت در غرب آسیا اثری شگرف داشته است. با وجود این اهمیت، نگاه و اقدامات خاندان سعودی در قبال عراق پساصدام و پساداعش بدون تحول نبوده است. مقالۀ حاضر به بررسی سیاست عربستان در عراق از سال 2003 تا میانۀ سال 2020 پرداخته است و با شناسایی یک نقطۀ چرخش مهم در سال 2016 طی این بازۀ زمانی، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد: تحول سیاست خارجی عربستان در قبال عراق پساصدام چگونه بوده است؟ فرضیه‌ای که برای پاسخ به این سؤال مطرح شده است، از این قرار است: نگاه غالب بر سیاست عربستان در قبال عراق در سال‌های 2003 تا 2016، منبعث از دغدغه‌های هویتی و رقابت‌های شیعی‌سنی و عربی‌غیرعربی، تقابلی بوده و از سال 2016 تا 2020 با توسعۀ مناسبات اقتصادی‌سیاسی با دولت عراق هم‌گرایی داشته است. برای آزمودن این فرضیه، با روش  توصیفی‌تحلیلی، ضمن بهره­گیری از نظریات سازه‌انگاری و نوکارکردگرایی، تبیین شده است که از سال 2016 به‌بعد، عربستان با مشاهدۀ شکست سیاست‌های برآمده از رویکرد شیعه‌ستیز و مواجه‌شدن با نتیجه‌های عکس آن، از یک بازیگر متعصب سنّیِ ضدّ دولتِ غالباً شیعی عراق به یک بازیگر هم‌گرا و همکار با عراق برای جهت‌دهی به معادلات سیاسی این کشور تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia’s turning towards Iraq (2003-2020); Transition from Identity Oriented confrontation to profit-oriented convergence

نویسندگان [English]

  • Soltani nejad Mohammad 1
  • Ali Shams Abadi 2
  • Mona Khalifati 2
1 Assistant professor in Tehran University, Iran
2 Ph.D. candidate Tehran University, Iran
چکیده [English]

Saudi Arabia, After Saddam Hussain’s falling, has looked forward to Iraq security-political, economic and cultural trends by high sensitivity and so, has intervened in many of them. As a result of this intervention, Iraq lost its security and entirely destabilized and of course Saudi Kingdom lost the opportunity to build close ties with new political system in Iraq. Having this in mind forced the Iraqi side, including the nation and most Shia political blocks to distance Saudi as far as possible. As a result of this situation, Saudi political system put “Support Extremist groups", Isolation of Iraq and deepening sectarian gaps in Iraq's society into its policies towards the country. By 2015, after years of seeking “destabilizing policies”, Saudis couldn’t get desired achievements and Iraq could backlash by creating PMF and Shia blocks preserved their position in political system.
 To redress this weak position, Saudi kingdom changed its world view towards Iraq and established a new phase in its ties with Post-Saddam Iraq, which till then have become Post-ISIS too. In this framework, Riyadh changed its policies towards Iraq and rather seeking destabilizing attempts, started détente with Baghdad by focusing on cooperation in the economic sphere. At this period Saudis put aside long and historic “identical oriented” “suppressing Shia policy” and changed it to “benefit oriented” “economic cooperation policy”. According to the latter view, Riyadh from 2016 reengaged diplomatically with Baghdad and the Saudi ambassador arrived to Baghdad for the first time since 1991. After this important step Saudi high-ranking political figures such as Adel- Aljubair (then foreign Minister) came to Baghdad for the first time. Now 4 years after this rotation, all three Iraqi prime ministers (Abadi, Abdul-Mahdi; Kadimi) have been invited warmly to Riyadh, some 5 high commercial delegations have visited each other from both countries, Saudi has committed to support Iraq by more than 1 billion dollars in addition to gift a big stadium, Arar border entrance opened as the first border crossing point between the two, military cooperation has started, and the trend hasn’t been paused yet. This big change made the authors of the article use two theories (constructivism for the first phase and New-Functionalism for the second one).
In this article, we have utilized Descriptive-explanative methodology for elaborating the turning point in Riyadh-Baghdad relations in post Saddam. We evaluate Saudi policy towards the issue of Iraq from 2003 to the Mid- 2020 and answer to this main question: “what changes have happened in Saudi Policy Towards Iraq in Post Saddam era”; To do so, we have explained that Riyadh, after 2016, by backfiring in its policies towards Iraq, which had rooted down in Anti-Shia attitude, changed its policy from a destabilizing one to a detente. In other words, Saudi Arabia after 2016, despite almost a decade of political and security conflict, has become an assistant actor for mostly Shia government in Baghdad and sought for a convergence. Through this article our assumption is “from 2003 to 2016, Saudis just considered new government in Iraq as a Shia actor which was based on identical attitudes, it was impossible to compromise with, but after that, with seeing no result from old attitudes, Riyadh chose to change the way and look at Iraq from functionalism point of view”. To verify mentioned assumption, we utilized descriptive-explanative method and constructivism and new functionalism as the methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Iraq
  • Destabilizing
  • Détente
  • Constructivism
  • New-Functionalism
“From Saudi 10 milion dollars aid to Ammar Hakim to firing 50% of Arabic CNN staffs” (2018/2/10) Iranian Diplomacy, Online Availible at: ww.irdiplomacy.ir/fa/news/1975165  [20/10/2020. [In Persian]
Ebrahimi, Nabollah. (2010). The vision of Arab Countries and New Iraq Relation, Strategic Studies Quarterly, 7 (59), p 123-150. [In Persian]
Akbarzade, Fereydun; Jalalpour, Shiva; Jafari, Abutaleb. (2017). Saudi External Relations from 2005 to 2013 by focusing on Iraq Changes, Political Science Quarterly, 14 (42), p 83-104. [In Persian]
Akbari, Hossein. (2009). Iraq Geopolitical Nightmare: Impact of Iraq Occupation on Iran’s Power. Tehran:Andishesazan Noor research Institute.
Ashtiani, Ali. (2010). Saudi Arabia and Wahhabis Textbook, Tehran, Mashar Published, 12th edition. [In Persian]
 Pashang, Ardeshir; Zomorodi, Zahra. (2014) Survey of Iraq Political Developments in the Shadow of Iran, Turkey and Saudi Foreign Policy, Foreign Policy Journal, 3(28), p 477-499, [In Persian]
Khezri, Ehsan. (2015). An Investigation of the Reasons for Conflict between Iran and Saudi Arabia (The Case Study Conflicts in Iraq, Bahrain, and Yemen), Political and International Research Quarterly, 7(23), p 179-207. [In Persian]
Khailli, Hossein. (2008). Security Crisis Escalating During preemptive Operation in Iraq, Politics Quarterly, 1(38), p 39-69. [In Persian].
Khaje, Hossein. (2017) .Survey and Criticizing the Structural Functionalism and Neo_Functionalism, International Political Studies Journal, 3(2), p16-34. [In Persian]
Darj, Hamid; Imamjome, Javad. (2018). The Analysis of Saudi Arabia attitude towards Syria Changes, Political and International Approaches, 4(50), p 86-120. [In Persian].
al Samerai, Wafiq. (2012). Abolishment of Eastern Gate, Tehran, Center of War Study and Resaech, 7th Edition. [In Persian]
Seifzade, Hossein. (1990). Theories Contradiction in International Relations, Tehran: Safir Publisher. [In Persian]
Sadeqi, Shamsl Marabi, Mehdi, Aksa, Narges. (2016). Iraq-Iran, the landscape on Turning the Relation Strategic, International Relation Research Quarterly, 1(22), p129-162. [In Persian]
Moradi, Sajjad. (2016). Identity Ideas and Explanation of Saudi policy Towards Iraq, Politics Strategic Research Quarterly, 6(21), p197-225. [In Persian]
Naderinasab, Parviz. (2010). challenges in I.R.I and Saudi Arabia Relations at the Region, Politics Quarterly, 1(40), p 315-326. [In Persian]
Moshirzade, Homeira. (2005). Upheavals in International Relation, Tehran: SAMT Publisher. [In Persian]
Hedayati, Mahdi; Moradi, Sajjad. (2017). Explanation of Saudi Arabia Policy towards Takfiri Terrorism in Iraq and Syria, Political International Research Quarterly, 9(30), p 89-116. [In Persian]
 “Saudi Arabia Presents Iraq a Football Stadium” (7/3/2018) al Bayan Center, Online Available at: https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-03-07-1.3204063 [10/10/2020]. [In Arabic]
“The Nominees Locations for the Saudi Gifted al Mahdi Football Stadium (10/2018) Sumarie News, Online Available at: https://www.alsumaria.tv/news/232201 [10/10/2020]. [In Arabic]
“Border Entrance Committee Announces the opening Arar Entrance with Saudi is close”,Sharq al Awsat, Online Available at:  https://aawsat.com/home/article/1484166 [10/10/2020]. [In Arabic]
“Iraq Oil Exports raises to 3.73 Million Barrels Daily” (2/3/2019), al Nahar Newspaper, Online Available at: https://www.annahar.com/article/920630 [10/10/2020]. [In Arabic]
“Story of Qatari Army Defending Riyadh During the Gulf War”(16/1/2019) al Khaleej Online, Available at: https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A [10/10/2020]. [In Arabic]
“Muqtada Sadr After Meeting MBS: This is the Results” (2017) Arabic CNN, Online available at: https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/08/01/muqtada-al-sadr-visit-saudi-results [9/8/2019]. [In Arabic]
Ahmad Saeid, Ibrahim. (2014). The Borders and Geopolitical Issues in Eastern Arab Region, Journal of Damascus University, (3), p 669-705. [In Arabic]
Akhbar al saat. (2008). Emirates Position is Steadfast and Civilized towards the Islands, Emirates Center for Strategic research. . [In Arabic]
Al Safsaf, Bashir Rajab. (2018). The Destination of Military Aids in Arabic Region and its impacts on Peace and Security, Journal of Arabic Future, 3(17), p 127-145. [In Arabic]
Al Jazeera Research Center (2018) Parliamentary Election in Iraq: the Lost Opportunity to Overcome Sectarianism and External Meddling, Al Jazeera Report. [In Arabic]
Mc Milan, Josef. (2006). Saudi Aabia Kingdom and Iraq; Oil, Religion and Long Completion Goes On , American Peace Institution.
Walad, Ahmed; Salem, Ahmed. (2016). Iraqi Oil Reserves and Production, Aljazeera, Online Available at: https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a-631d-4fca-beed-2871c93d3d77 [1/5/2020]. [In Arabic]
“Crown Prince Mohammad bin Salman Talks to TIME About Middle East” (5/4/2018) TIME, Online Available at: http://time.com/5228006/mohammed-bin-salman-interview-transcript-full/
“Saudi to Sell Iraq Electricity at Fraction of Cost” (30/7/2018) Rudaw, Online Available at: http://www.rudaw.net/english/business/300720181
Al- Jubair, Adel. (2018). A Kingdom in Constant Development”, the Diplomat Magazine, Saudi Arabia Foreign Ministry, issue 88.
Allison, Marissa. (2010). U.S. and Iranian Strategic Competition: Saudi Arabia and the Gulf States, Center for Strategic & International Studies.
Dorsey, James. (2017). Saudi Arabia’s Lebanon Gamble Might Pay Off, Begin Sadat Center.
Gaub, Florence. (2016). Saudi Arabia and the Islamic Alliance, EUISS, Brief, No.1.
Gause, Geogry. (2002). The Foreign Policy of Saudi Arabia, the Foreign Policies of Middle East States.
Guzansky, Yoel. (2011). Made in Iran: The Iranian Involvement in Iraq, Strategic Assessment, Vol. 13, No.4.
Hartmann, Laura. (2016). Saudi Arabia as a Regional Actor: Threat Perception and Balancing at Home and Abroad. Sciencespo.
Hegghammer, Thomas. (2007). Saudi militants in Iraq: Backgrounds and recruitment patterns, Norwegian Defense Research Establishment.
Jenkins, Brian Michael. (2016). A Saudi-Led Military Alliance to Fight Terrorism, RAND.
Katzenstein, Peter. (1996). Regionalism in Comparative Perspective, Cooperation and Conflict, 2(31).
Katzenstein, Peter. (2005). Cultural Norms and National Security: Police and Military in Post-War Japan, Cornell University Press.
Mostafa, Mohammad. (18/2/2018).Iraq Preparing for Saudi Crown Prince’s Visit, Iraqi News, Online Available at: https://www.iraqinews.com/baghdad-politics/newspaper-iraq-preparing-saudi-crown-princes-visit/
Salehian, Tajodin; Simbar, Reza. (2018). Islamic Republic of Iran Social Sources in Foreign Policy, Center for Strategic Studies Journal, 7(26),166-186.
Saudi Arabia Country Hand Book (2007) Marine Corps Intelligence Activity.
Saudi Arabia is Moving to Invest 1 Million Hectares of Agricultural Land in Iraq (10/1/2019) Dinar Daily, Online Available at: http://www.dinardaily.net/t80596-saudi-arabia-is-moving-to-invest-1-million-hectares-of-agricultural-land-in-iraq
Toumi, Habib. (13/8/2015) . Saudi Embassy in Baghdad to Open after Eid, Gulf News, Online Available at: https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-embassy-in-baghdad-to-open-after-eid-1.1583504
Wynbrandt, James. (2010). A Brief History of Saudi Arabia, Second edition, Facts on Files