تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی 2000 تا 2019)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ، ایران

3 استاد گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

چکیده

آغاز روابط ایران و افغانستان را می‌توان از زمان اعلام استقلال افغانستان دانست. قرابت جغرافیایی و روابط تاریخی موجب شده تا هیچ کشور دیگری نتواند نقشی مهم‌تر از ایران را در جامعه افغانستان ایفا کند. در این راستا ان دو کشور در طول این سال ها روابط گوناگونی را در حوزه های سیاسی- اقتصادی و امنیتی داشته اند. از مهمترین مسائل مابین دو کشور در دوره زمانی مورد نظر می توان از مسئله رودخانه هیرمند، مسئله موادمخدر و تروریسم طالبان و مسئله مهاجران افغانی در کنار همکاری های اقتصادی نام برد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که روابط ایران و افغانستان در سالهای 2000 تا 2019 چگونه در فرایند غیر امنیتی شدن قرار می گیرد؟ به همین منظور با بهره گیری از کاربـست مفـاهیم و مولفـه هـای نظـری امنیتی سازی و غیر امنیتی سازی در چارچوب مکتب امنیتی کپنهاگ تلاش می شود شناخت و درک بهتری از مسائل حول محور غیر امنیتی سازی روابط ایران و افغانستان حاصـل شود. از این منظر در پاسخ به سوال اصلی باید گفت با خارج نمودن تدریجی مسائل امنیتی از دایره تنگ نظامی و سیاسی و انتقال سیاست خارجی از لایه های سیاسی-امنیتی به لایه های اقتصادی-تجاری ، روابط ایران و افغانستان در سطوح مورد نظر کارگزاران این دو کشور به سمت غیر امنیتی خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain how to de-secure Iran-Afghanistan relations from 2000 to 2019

نویسندگان [English]

  • Hadi Shekh Ghafoori 1
  • Sakineh Babri Gonbad 2
  • Hosein Deheshyar 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract
along the years of relationships , these two countries have witnessed various kinds of engagement within political, economic and security areas. Among the most important issues between our two countries are, Hirmand River,the problem of narcotic,Taleban Terrorism and the problem of Afghan refugees as well as economic cooperation.
Utilizing the descriptive-analytic method, this article provides true answers to the question of how the relationship between Iran and Afghanistan can be proceed within the De-security framework during 2000 to 2019.
In order to test and evaluate the hypothesis of utilizing the theoretical concepts and parameters of securitization -desecuritization within the framework of Copenhagen Security School, endeavors have been taken place to understand better the relationship between two countries within the axis of dsescuritizstion.
From this perspective, in answer to the main question, it should be said that with the gradual removal of security issues from the narrow military and political sphere and the transfer of foreign policy from the political-security layers to the economic-trade layers, Iran-Afghanistan relations is at the desired levels of their agents. The country will move towards insecurity.
A look at the relations between the Islamic Republic of Iran and Afghanistan shows that these two countries are affected by each other due to their neighborhood. For example, the civil war in Afghanistan led to instability on Iran's borders and the influx of Afghan refugees into Iran.
However, there are several factors in the formulation of security policies that have hindered the development of other relations and the emergence of challenges in Iran-Afghanistan relations. From the perspective of the Islamic Republic of Iran, US and NATO military movements in Afghanistan, political-consensus instability, and economic instability resulting from the presence of the Taliban and al-Qaeda in Afghanistan, along with drug trafficking, especially in the post-Taliban period from 2000 to 2019. It has been a collection of sources threatening the national security of the Islamic Republic of Iran. This issue has emerged in the formulation of Iran's political-security relations with Afghanistan. This approach has hindered the development of economic-trade relations as a first step of cooperation and coordination.
From this perspective, getting out of the narrow military circle is criticized from the point of view of those who considered security one-dimensional and in military dimensions, and comprehensive security is discussed. For this purpose, the above research seeks to study the theory of the Copenhagen school and explain relations Economic and trade and its impact on foreign policy orientation in order to destabilize relations; To answer the question of how the relations between Iran and Afghanistan during the period 2000 to 2019 are in the process of becoming insecure?
Theoretical Framework
According to Buzan, security is a sense of security (mental security), protection against danger (objective security) and freedom from doubt (trust in the personal perceptions of others) .The process of securing issues goes through four main stages: first, the security discourse, which refers to the identification and urgency of existential threats against the government; second, the legitimacy and public acceptance; third, emergency security operations to deal with threats; These actions affect the internal and external relations of governments .
According to the practical solutions of the Copenhagen School to make many phenomena and threats insecure, an efficient political system is necessary to discuss the process of generating security threats before considering the appearance of the threat.
the concept of building security is one of the most important topics in the Copenhagen School. A phenomenon becomes a security phenomenon when the actor secures the phenomenon during the process and his audience accepts it. Belief in "manifestation of threat" and "public acceptance" are the two main pillars of "security logic".
 
History of Iran-Afghanistan relations
The Islamic Republic of Iran is neighboring 15 countries, but due to historical and cultural commonalities between Iran and Afghanistan, the relations between the two countries are different. The two countries have a common history, culture, religion and language, and in many other cases there are many commonalities and even a common enemy. The Islamic Republic of Iran has always tried to pursue good neighborliness properly. During the years of holy defense, when Iran was facing many problems, it did not hesitate to cooperate with Afghan refugees, which shows the depth of relations between the two countries. After the victory of Jihad, Iran was aligned with the Mojahedin government and did not leave the Afghan people alone during the Taliban rule. After the fall of the Taliban, he also helped build and institutionalize the government.
Iran and Afghanistan, despite having a common political border and common cultural and religious interests, are believed to have the greatest potential for expanding political, security, economic and cultural cooperation.
Conclusion
The economic diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Afghanistan has been a common element of profit and profit and an effective and relatively sustainable lever in managing water disputes, if the two countries can define a package of mutual interests in the form of economic diplomacy, this dependence Bilateral economic, the two sides will share in the fair use of water resources. In these circumstances, when the outcome of the combination of economic diplomacy and the water issue forms a kind of win-win diplomacy and paves the way for a major deal, it is highly likely that the parties can reach a common solution to the management of the existing water dispute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copenhagen School
  • Security
  • De scurity
  • Economic Diplomacy and Terrorism
ادوای ، مظهر (1394) ، " صادرات و قاچاق نفت و فرآورده های نفتی ایران به افغانستان در دوره پهلوی دوم " ، پژوهشنامه خراسان بزرگ ، سال 7 شماره 22
اسدی کیا، بهناز (1389) ،"معرفی و نقد کتاب: ایران و روسیه در بازی بزرگ ، سفرنامه و شرق شناسی" ، فصلنامه سیاست ، دوره 40 ، شماره 2
بخشی، قدیر و ناصر بخشی، (1398). تبیین قاچاق مواد مخدر با نگاهی به آمارهای جهانی، فصـلنامه علمی دانش انتظامی غرب استان تهران، دوره هفتم، شماره 22 .
برزگر، کیهان (1388 ) ، سیاست خارجی ایران از منظر میباشد، تهـاجمی و تـدافعی ، فـصلنامه بینالمللی روابط خارجی، شماره .1
بوزان، بار ی (1379). آشنایی با مکتب کپنهاگ در حوزه مطالعات امنیتـی "، فـصلنامه مطالعـات راهبردی، سال سوم، شماره سوم .
بوزان، باری(1381)، "خاورمیانه: ساختاری همواره کشمکش زا " ، ترجمه احمد صادقی ، سیاست خارجی ، سال 16 شماره 3
 
بوزان، باری و همکاران (1386)؛ چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمـه علیرضـا طیـب، تهـران: پژوهشـکده مطالعـات راهبردی.
بوزان، بری؛ ویور، الی، (1388). مناطق و قدرت ها. ترجمه رحمان قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، بری ( 1390) ، مردم، دولتها و هراس ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی
پاپلی یزدی، محمدحسـین؛ وثـوقی، فاطمـه (1390 ).نگـاهی بـه دیپلماسـی آب ایـران هیدروژئوپلیتیک، مشهد: پاپلی.
پهلوانی، مهرداد، (1391). رویکرد بازیگران مؤثر در افغانستان؛ چالشی در برابر مذاکرات صلح با طالبان، مجله سیاست خارجی، شماره 102، پاییز.
حافظ نیا، محمدرضا پیروز مجتهدزاده جعفر علیزاده، (1385). هیدروپلیتیک هیرمند و تاثیر آن بر روابط سیاسی ایران و افغانستان، مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا ، شماره 2 (پیاپی45).
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و سید محمدعلی علوی (1395 ). بررسی روند امنیتی‌سازی فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا از منظر مکتب کپنهاگ.  فصلنامه پـژوهش هـای راهبـردی سیاست، سال پنجم، شماره 17 ،تابستان، شماره پیاپی 47 .
دهمرده، معصومه (1394)، وضعیت، نقش و جایگاه شیعیان هزاره در روابط ایران و افغانستان، بیرجند: دومین همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.
زارع شاهی، احمد علی (1379) ، " بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران" ، مطالعات راهبردی ، دوره 3 شماره های 7 و 8
 
زرقانی، سید هادی و رضوی نژاد، مرتضی (1392 ). ژئوپلیتیک مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت مرز ومناطق مرزی شرقی (نمونۀ موردی: مرز خراسان رضوی با افغانستان). پژوهشنامۀ جغرافیای انتظامی. سال اول، شمارة اول.
زند، فریدون (1335). «مساله آب هیرمند»، نشریه وزارت امور خارجه، دوره دوم، ش 3.
خالفین، نفتولا آرونویچ (1338) ، شکست تجاوز بریتانیا بر افغانستان، ترجمه عزیز آریانفر ، مسکو: بی جا
شکری، مرتضی، (1397). اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا . ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه .
شیخ نوری ، محمد امیر(1389) ، فرازوفرود اصلاحات در عصر امیر کبیر، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
طهمورثی، رحمت، (1398). ایران و افغانستان؛ یک قرن روابط حسنه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، کدخبر 83616804.
عابدینی, الهام، ۱۳۹۵، تاثیر اختلافات بر سر رودخانه مرزی هیرمند بر روابط سیاسی ایران وافغانستان، نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران، زاهدان،  انجمن ژیوپلیتیک ایران و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران.
عباسی، ابراهیم ، رنجبردار، مجید، (1390). کمک های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن، روابط خارجی سال سوم پاییز ، شماره 3.
عرب پور، امیر حسین، (1398). نگاهی به فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان ، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.
عزتی، عزت الله ،(1397). جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان، سایت فارسی.
فرزانه پور، حسین و ناصر یوسف زهی، (1396). تأملی انتقادی به چالش های امنیتی روابط اقتصادی ایران  افغانستان، فصلنامه سیاست و روابط بین الملل، شماره 2، پاییز.
فوران، جان( 1389) ، تاریخ تحولات اجتماعی ایران ، ترجمه احمد تدین ، تهران : رسا
قرشی، سید یوسف. (1393 ). امنیتی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.
گزارش وزارت صنعت و تجارت، (1398). آمار حجم مبادلات تجاری افغانستان و ایران در سال 2018.
مطالعات سیاستگذاری عمومی، (1396). مهاجرین افغانستانی در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها، شماره مسلسل: 4400492.
ملازهی، پیر محمد(1383)، ثبات در افغانستان و نقش آن برامنیت، ج.ا.ا، کتاب آسیا(3) ویژه افغانستان بعد از طالبان، تدوین ابراهیم خاتمی خسرو شاهی، تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
موسوی، سید رسول(1384)،" افغانستان و آسیای مرکزی"، مجله سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
میررحمانی، گلاب، (1395). چابهار فرصت رشد و شگوفایی اقتصاد افغانستان.وبسایت خراسان زمین.
نیک نهاد، ماهک، (1393). نقض حقوق پناهندگان افغان در ایران، قابل دسترسی در:https://8am.af/x8am/1393/04/07/rights-of-afghan-refugees-in-iran/
هارولد کی، جاکوبسن(1387)، ایالات متحده آمریکا و سیستم سازمان ملل، تعامل سلطه با متعلقات آن، ترجمه مهدی رحمانی، تهران:نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هژبری، محمدعلی، (1395). هیدروپلیتیک ایران و افغانستان، اسپوتنیک نیوز.
هودفر، هما، (1386). « تلاش جوانان پناهنده‌ی افغانی در ایران برای امتناع از حاشیه‌ای بودن»، گفتگو، شماره‌ی ۵۰.
Adelkhah, Fariba and Zuzanna Olszewska, (2007)." The Iranian Afghans", Iranian Studies, vol. ۴۰, no. ۲, April .
Moler, Bjorn (2000), The Concept of Security‌: The Pros and Cons of Expansion and Contradiction, Copenhagen Peace Research, Accessable in: http://www.Ciaonet/wps/moboi‌/index‌.html‌.
Rose, P. (2004) “Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization”, Security Dialogue, 35: 279.
https://www.hamshahrionline.ir/news/552069/