آینده ی تعاملات علم و فناوری ایران با کشورهای اسلامی براساس نقشه راه توانمندسازی علمی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

چکیده

 «علم مداری» یکی از ویژگی‌های بنیادین مکتب‌اسلام است. نگاه اسلام نسبت به‌علم و علم‌آموزی بود که مسلمانان علاوه بر کسب علوم اسلامی در مکان جغرافیایی خود در طول تاریخ به‌هر سرزمینی راه یافتند، از فراگرفتن علوم آن سرزمین نیر کوتاهی نورزیده و در برابر دانش دیگران بی‌اعتنایی نشان نداده تا در نتیحه از اواخر قرن هشتم تا اواخر قرن دوازدهم میلادی به‌مدت حداقل چهار قرن، جهان اسلام طلایه‌دار علم و دانش در سراسر گیتی شدند. پژوهش حاضر در پی آن است تا از طریق تعاملات علمی و فناوری ایران با کشورهای اسلامی و براساس نقشه راه راهبردی و جامع، مؤلفه علم و فناوری مسلمانان را ارتقا داده تا به بازگشت جهان اسلام به دایره قدرت در آینده دور، کمک مؤثر بشود.سؤال اصلی تحقیق عبارت ‌است از: «نقشه راه راهبردی و جامعِ تعاملات علم و فناوری ایران با کشورهای اسلامی به‌منظور توانمندسازی مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسلام در آینده بلندمدت، کدام است؟». فرضیه پژوهش این است که «به‌نظر می‌رسد تعاملات علم و فناوری ایران براساس نقشه‌راه راهبردی و جامع با کشورهای اسلامی، موجب توانمندسازی مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسلام در آینده بلندمدت، خواهد شد».
روش تحقیق این پژوهش، آمیخته(کمی و کیفی)/ توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و جمع‌آوری داده‌ها به‌روش کتابخانه‌ای و میدانی(پُرسشنامه و مصاحبه) صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The future of Iran's science and technology interactions with Islamic countries based on the roadmap for scientific empowerment of the Islamic world

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hedayati
چکیده [English]

 
  "Science orientation" is one of the fundamental features of the Islamic school. Islam's view of science and learning was that Muslims, in addition to acquiring Islamic sciences in their geographical location throughout history, traveled to any land, did not ignore learning the sciences of that land and did not show indifference to the knowledge of others. As a result, from the end of the eighth century to the end of the twelfth century AD, for at least four centuries, the Islamic world became the forerunner of science and knowledge throughout the universe. Unfortunately, from the thirteenth century onwards, this steering was gradually transferred to the Western world. The present study seeks to improve the component of Muslim science and technology through Iran's scientific and technological interactions with Islamic countries and based on a comprehensive strategic plan to help the Islamic world return to power in the distant future. The main research question is: "What is the strategic and comprehensive strategic plan of Iran's science and technology interactions with Islamic countries in order to empower Muslims and increase the power of the Islamic world in the long run?" The research hypothesis is that "it seems that Iran's science and technology interactions with Islamic countries based on a strategic and comprehensive method will empower Muslims and increase the power of the Islamic world in the long run."
 
Drawing a method for empowering Muslim science and technology using a strategic model of balanced approach and based on the proposed perspective
Proposed vision of increasing the power of Muslim science and technology in interaction with Iran on the horizon of 1414 A.H simultaneously with the second step of the revolution
The researcher's suggestion in all indicators related to education, research, technology and innovation (except spiritual and educational indicators), is to obtain the level of science and technology indicators with a global average in the target Islamic countries. As a result, the strategic goals of the vision in the horizon of 1414 A.H of the Islamic world and at the same time with the second stage of the revolution in the country, are proposed as follows:
    Strategic goals in the 15-year vision of empowering Muslims in the field of science and technology (1414 A.H. equal to 2035 AD), coordinated Islam countries (five cases) and the target community (two cases) are:
• Achieving scientific-educational indicators at a level above the global average;
• Achieving scientific-research indicators at a level equivalent to the global average;
• Achieving scientific-technological indicators at the level of 80% of the global average;
• Achieving scientific-innovation indicators at the level of 60% of the global average;
• Able to apply science and technology in the scene of individual and social life;
• Acquiring socio-economic status at a suitable level with the global average;
• Development and promotion of self-confidence in the Islamic and revolutionary movement;
• Independent in the political-cultural fields in the style of the Islamic Republic of Iran;
• Comprehensive progress in the level and dignity of the leading countries of the Islamic world;
• Having a constructive and effective interaction in regional relations and Islamic international relations.
8.2 The proposed method based on the balanced scorecard approach as a template
     Considering the importance of the strategy map, it seems that designing a model and compiling a method for science and technology in Islamic countries will be one of the most important management techniques to support the Muslim empowerment mission. Now with regard to ecology and other topics in the article, collecting the necessary data and information and analyzing them, the proposed method is presented as a template for achieving the vision of hypothesis, and it is obvious that this map can be updated with a brief fieldwork:
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Research
  • Science and Technology
  • Iran
  • Roadmap
  • Empowerment and the Islamic World (Islamic Countries)
1. Akbari, Bahram (2017), Comprehensive Scientific Defense Security
Map of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Higher National Defense
University.
2. Bagheri, Mohammad Hassan (2017), “Lecture on the Occasion of
Research Week”, Tehran: Imam Hossein University.
3. Chitasian, Amir Hossein (2009), Higher Education in the Field of
Islamic History and Civilization, Tehran: Research Institute for Cultural
and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology.
4. Country Plan and Budget Organization (2017), Law of the Sixth Five-
Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic
Republic of Iran, Tehran: Publications of the Country Plan and Budget
Organization.
5. Cultural and Scientific Monitoring and Evaluation Board (2006), A
Look at the Situation of Science and Technology in the Islamic Republic of
Iran, Abstract of the Second Macro-Evaluation of Science and Technology
in 2005, Tehran: Supreme Council of the Cultural Revolution.
6. Cultural and Scientific Supervision and Evaluation Board (2005),
Indicators of Higher Education Evaluation in the Islamic Republic of Iran,
Deputy of Education, Cultural and Scientific Supervision and Evaluation
Board, Tehran: Publications of the Supreme Council of the Cultural
Revolution.
7. Department of Strategic Management (2008), Science and Technology
Production Principles and Strategies, Tehran: National Defense University
Press.
8. Golshani, Mehdi (2009), From Secular Science to Religious Science,
Tehran: Publications of the Institute of Humanities and Cultural Studies.
9. Government Information Magazine, No. 246698, dated 11/10/2010,
Tehran, Executive Branch, Iran Human Resources Empowerment
146
Conference, Second Human Resources Empowerment Conference.
10. Hafeznia, Mohammad Reza (2006), Principles and Concepts of
Geopolitics, Mashhad: Papli Publications.
11. Hafeznia, Mohammad Reza, (2000), Fundamentals of Political and
Social Studies, Vol. 2, Qom: Organization of seminaries and seminaries
abroad.
12. Hedayati, MohammadReza (2016), Strategies for Empowering the
Islamic World in Science and Technology, Imam Hossein (AS) University,
Tehran: Imam Hussein University (AS) Publishing Institute.
13. Imam Khamenei, Seyyed Ali (1396), “Statements in the meeting of the
participants in the World Summit of Professors of the Universities of the
Islamic World and Islamic Awakening, (09/21/91, quoted by Akbari, 1396:
11)
14. Imam Khamenei, Seyyed Ali (1397), “Statement of the second step of
the revolution”, Tehran: 11/22/1397
15. Islamic World Science Citation Database (ISC) (1396), “World
University Universities Ranking - 2018”, Shiraz - Islamic Republic
Boulevard, Jam Jam St., Islamic World Citation Database.
16. Jamshidian, Hadi (2008), The Production of Science and Scientific
Authority from the Perspective of the Supreme Leader, Tehran: National
Defense University Press.
17. Kaplan, S. Robert and Norton David (2007), Strategic Alignment,
Creating Synergy with a Balanced Scorecard, translated by Babak
Zendehdel, Ariana Industrial Research Group, Tehran: Asia Publications.
18. Kaplan, S. Robert and Norton, David (2009), The Achievement of
Implementing a Balanced Scorecard, translated by Hossein Nasrollahzadeh
and Farshid Mohammadnejad, Tehran: Iran Industrial Training and
Research Center Publications.
19. Kaplan, S. Robert and Norton, p. David (2007), Strategy Map,
Translation and Supervision: Hossein Akbari, Masoud Soltani and Amir
147 فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، سال دوم، شمارۀ چهارم، زمستان 1399
Maleki, Ariana Industrial Research Group, Tehran: Asia Publications.
20. Kaplan, S. Robert and Norton, p. David (2007), Strategy-Based
Organization, translated by Parviz Bakhtiari, Tehran: Industrial
Management Organization Publications.
21. Kaplan, S. Robert and Norton, p. David (2007), Translating Strategy
from Word to Action - Balanced Scorecard, translated by Ramin Malmasi
and Jamileh Seifi, Institute of Business Studies and Research, Tehran:
Commercial Publishing Company.
22. Nay, Joseph (2008), Leadership and Intelligent Power, translated by
Mahmoud Reza Golshanpajooh and Elham Shoushtarizadeh, Tehran: Abrar
International Institute for Contemporary Studies and Research, Tehran.
23. Negahdari, Abbas (2010), Comprehensive Scientific Map of the
Country, Tehran: Publications of the Supreme Council of the Cultural
Revolution.
24. Secretariat of the Supreme Cultural Council (2010), Comprehensive
Scientific Map of the Country, Tehran: Publications of the Supreme
Cultural Council.
25. Shoja al-Dini, Seyed Mohammad and Chitasian, Amir Hossein (2009),
Higher Education in the Field of Islamic History and Civilization, Tehran:
Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science,
Research and Technology.
26. Supreme Council of the Cultural Revolution (2004), Indicators of
Higher Education Evaluation in the Islamic Republic of Iran, Tehran:
Supreme Council of the Cultural Revolution, Board of Supervision and
Cultural and Scientific Evaluation, Deputy Minister of Education.
27. Tajerian, Alireza (2009), Leadership Roadmap for Science and
Technology Production, Development and Progress (Part 1), Tehran:
Leadership Information Center.
28. Zarghani, Seyed Hadi (2009), Introduction to National Power -
Principles, Functions, Calculation and Measurement, Tehran: Research
148
Institute for Strategic Studies.
29.
30. 29. “Adult Literacy Rates, Source” (2010), Statistical, Economic and
Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC),
www.sesric.org.
31. 30. Alpay, Savaş and Julie Maxton (2016), “The Atlas of Islamic World
Science and Innovation Final Report”, SESRIC, https://royalsociety.org/-/
media/policy/projects/atlas-islamic-world/atlas-final-report.PDF.
32. 31. Altwaijri, Abdulaziz Othman (2014), “The Islamic World and
Millennium Challenges”, Publications of the Islamic Educational,
Scientific and Cultural Organization (ISESCO) 1436H/2014,
https://moam.info/the-islamic-world-and-millennium-challengesisesco_
59fd16ff1723dd399046c245.html.
33. 32. “Annual Economic Report on the OIC Countries” (2010), Statistical,
Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries
(SESRIC), No. 4, 06700 GOP, Ankara, Turkey, https://www.sesric.org/
files/article/410.pdf.
34. 33. “Current Stance of Science and Technology in OIC Countries”
(2011), OIC Outlook Series, Kudüs Cad. No: 9 Diplomatik Site 06450
ORAN-Ankara, Turkey, https://sesric.org/files/article/426.pdf.
35. 34. Drezner, Daniel W. (2019), “The Challenging Future of Strategic
Planning in Foreign Policy”, https://www.brookings.edu/wp-content/
uploads/2016/07/avoidingtrivia_chapter.pdf.
36. 35. “Education Quality in the OIC Member Countries” (2018),
Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the
Organization of Islamic Cooperation, COMCEC Coordination Office,
http://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/Yayinlar/Analitik_Calismalar/
Yoksullugun_Azaltilmasi/Toplanti11-rev/files/assets/common/
downloads/publication.pdf.
37. 36. https://www.iasworld.org/the-first-summit-on-science-and149
فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، سال دوم، شمارۀ چهارم، زمستان 1399
technology-of-the-oic-astana-kazakhstan-10-11-september-2017/.
38. 37. Guessoum, Nidhal and Athar Osama (2015), “Science at the
Universities of the Muslim World”, Organized and Produced by: Muslim
World Science Initiative, Report of Zakri Task Force on Science at
Universities of the Muslim World, London and Islamabad, http://muslimscience.
com/wp-content/uploads/2015/11/Science_at_Universities_of_
the_Muslim_World.pdf.
39. 38. Gurib-Fakim, Ameenah (2015), “Are Universities of the Muslim
World Helping Spread a Culture of Science through Society?”, Muslim
World Science Initiative, Report of Zakri Task Force on Science at
Universities of the Muslim World, London and Islamabad, http://muslimscience.
com/wp-content/uploads/2015/11/Science_at_Universities_of_
the_Muslim_World.pdf.
40. 39. Haley, Thomas (2020), “Data Protection in Disarray”, June 11,
https://private-law-theory.org/?p=24514.
41. 40. Hunt, Robert (2010), “Islam as an Alternative?”, Sep. 27, https://
www.patheos.com/blogs/roberthunt/2010/09/islam-as-an-alternative/.
42. 41. Yahaya, Muhammad, Prof. Dato’s Dr. Consulta – Coordinator,
Prof. Dr. Muhamad Mat Salleh, Assoc Prof. Dr. ImranHo – Abdullah,
Dr. YapChi Chin (2009), “Roadmap for Achieving Excellence in Higher
Education Islamic in Nanotechnology”, http://www.material commercial
_ C.php.
43. 42. Zimmerman, Jones Andrew (2010), “Science in the Muslim World”,
https://physicsworld.com/a/science-in-the-muslim-world/.
44. 43. Zou’bi, R. Moneef (2018), “Science Education in the Islamic World:
A Snapshot of the Multi-layered Role of Academies of Sciences and the
Academe”, Muslim World Science Initiative, Report of Zakri Task Force
on Science at Universities of the Muslim World, London and Islamabad,
https://core.ac.uk/download/pdf/82523335.pdf.