پیامدهای تکمیل راه‌گذر عرب‌مدیترانه‌ و چالش‌های پیش ‌روی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

راه‌گذر عرب‌مدیترانه یکی از طرح‌های مهم در میان راه‌گذرهای عبوری از منطقۀ خلیج‌فارس و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. این راه‌گذر از بندر بمبئی هند آغاز می‌شود و با گذر از مسیر دریایی عمان و بعضی کشورهای شبه‌جزیرۀ عربستان سعودی به بندر حیفا در شرق دریای مدیترانه ‌می‌رسد. سرانجام با گذر از مسیر دریایی در اروپا پایان می‌یابد. تکمیل این راه‌گذر که مستلزم فراهم‌شدن زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای درگیر در آن است، پیامدهایی را در پی خواهد باشد. این پیامدها می‌تواند منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که پیامدهای طرح راه‌گذر عرب‌مدیترانه چگونه منافع امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ با بهره‌گیری از روش توصیفی‌تبیینی، این فرضیه مطرح می‌شود که پیامدهای تکمیل طرح عرب‌مدیترانه می‌تواند در تغییر ژئوپلیتیک منطقه، شکل‌گیری هلال اقتصادی‌سیاسی توسط محور عبری‌عربی و تقویت روابط کشورهای موجود در مسیر این راه‌گذر باشد. به‌تبع، این پیامدها، تکمیل راه‌گذر عرب‌مدیترانه با تغییر ژئوپلیتیک منطقه و کاهش اهمیت راهبردی مرزهای جنوبی ایران با محوریت تنگۀ هرمز همراه خواهد بود. این موضوعات موجب شکل‌گیری تهدیدهای اقتصادی و امنیتی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences of completing the Arab Mediterranean corridor and the challenges facing the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Milad Lotfi 1
  • Seyed Hamze Safavi 2
1 Master student of regional studies, Faculty of Law and Political Science Tehran University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present age can be considered the age of corridors in the world.  The present century is called the century of corridors because of the importance of the movement of goods and the means of communication that can overshadow the geoeconomics of different regions.  For this reason, in geo-economics, the routes that can form the land and sea communication route between countries, regions, and even continents are of great importance. The Middle East region has always been considered an important region in this regard; because for a long time, the world has been the communication route from east to west and vice versa. The vastness and geopolitical position of the Middle East has always led to the passage of various important trade routes through this region.  This feature can be seen in the periods of formation of ancient civilizations and the efforts of various civilizations in this region to dominate important highways. Among the most important roads that passed through this region, we can mention the Silk Road, which is as old as the life of the civilizations in this region. For this reason, the importance of this region can’t be considered solely dependent on the provision of world hydrocarbon resources by countries in the region; rather, the role of this region and its gateways in the transit routes of the world can be an important element in the importance of this region in the eyes of other world powers.  In recent years, the transit importance of the Middle East region has increased due to changes in the political, security, and economic structure of the world and regional order.  Especially since the world economic structure has undergone serious changes with the significant and growing growth of India and China as two Asian powers. India, along with China, is considered one of the most important economic powers in the world.
The Arab-Mediterranean Corridor is one of the most important projects between the crossings through the Persian Gulf region and the member states of the Gulf Cooperation Council. The corridor starts at the port of  Mumbai in  India and crosses the  Oman  Sea via some parts of the  Saudi  Arabian Peninsula to the port of  Haifa in the eastern  Mediterranean,  ending at  Europe by sea. To this end, India, to be able to supply its various goods to different parts of the world, has directly designed and implemented transit projects around it.  In particular, in the meantime, India has been economically engaged with a rival such as China and has drawn strategic and diverse polls so that its economic interests do not interfere with a great power like China.  One of these important steps in the strategic documents of the Government of India is the passage called the Arab-Mediterranean Corridor with the Indo-European Corridor. The initial route starts from the west coast of India and originates from the port of Bombay and reaches the ports of the United Arab Emirates by sea, where it connects by land to Saudi Arabia and finally by rail from Saudi Arabia to Jordan and the regime.  It connects to Zion and ends at the port of Haifa on the east coast of the Mediterranean. It is noteworthy that this route eventually reaches Greece and Rupa by sea. In the meantime, this trade route can be the most important and economical route from India to other parts of the world. from this route, India will be directly connected to Europe and its market.
It seems that the completion of this roadmap, which requires the provision of political, security, and economic grounds among the countries involved, could have consequences, and these consequences could overshadow the interests of the Islamic Republic of Iran in the region. To this end, the authors of the present study sought to answer the question of how the consequences of the Arab-Mediterranean Corridor project will affect the security and economic interests of the Islamic Republic of Iran in the region. Using the descriptive-explanatory method, the authors have reached the hypothesis that  "the consequences of completing the Arab-Mediterranean project can be summarized in the geopolitical change of the region, strengthening the formation of an economic-political crescent by the Hebrew-Arab axis and strengthening relations between countries along this corridor. As a result, the completion of the Arab-Mediterranean corridor will change the geopolitics of the region and reduce the strategic importance of Iran's southern borders to the Strait of Hormuz, and these issues will create economic and security threats to the Islamic Republic of Iran in the region."
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab-Mediterranean Corridor
  • Interests of the Islamic Republic of Iran
  • Regional Geopolitical Change
  • Hebrew-Arabic Crescent
  • Economic-Commercial Threats
Al-Alaq, p. R. (2016). Dimensions of the Israeli orientation to Greece and Cyprus. Political and International Journal, 33(4), 1-40. [In Arabic].
Abdullah, h. F., and Abdel Karim, M. M. (2009). The strategy of the United States of America in the Red Sea. Journal of the College of Education for Girls, 20(2), 482-507. [In Arabic].
Ali, A. (2016). China Pakistan Economic Corridor: Prospects and Challenges for Regional Integration, School of Journalism & Communication. Shanghai, China: School of Journalism & Communication, Shanghai University.
Anwar, N. a. (2020). The expected rapprochement between Israel and Saudi Arabia. Journal of the College of Law for Legal and Political Sciences, 34(2), 73-110. (In Arabic)
Caplan, G. (2004). Transatlantic Relations and the Middle East: Partnership or Rivalry? Transatlantic Institute.
Coskun, B. B., Maestri, E., & Piacentini, V. F. (2012). The Southern-eastern Mediterranean:convergences And Divergences The Eu, The Gcc And Turkey. FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, 22(1).
ESCAP. (2020). Learning Materials on Transport Corridors. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 66 p.
Ghiasi, F. (2019). The International North –South Transport Corridor: Challengesand Prospective. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), 8(4), 37-43.
Guzansky, Y., & Lindenstrauss , G. (May 2021). The Growing Alignment Between the Gulf and the Eastern Mediterranean. Middle East Institute. Retrieved November 2020, from https://www.mei.edu/publications/growing-alignment-between-gulf-and-eastern-mediterranean
Hamid, A. K., and Nafee, H. g. (2020). The Belt and Road Initiative: Objectives and Challenges. Tikrit Journal of Political Science, 19(1), 167-196. [In Arabic].
Jaeger, B. (2020). Geoeconomics in the light of International Political Economy: a theoretical discussion. Brazilian Journal of Political Economy, 40(1), 22-36.
Jain, R. K. (2021). India, Europe and Asia: Convergence and Divergence. Basingstoke: Springer Nature.
Luttwak, N. (1990). From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, -Grammar of Commerce. the National Interest(20), 17-23.
Makarova, I., Shubenkova, K., Buyvol, P., Mavrin, V., Gabsalikhova, L., & Mukhametdinov, E. (2019). International Transport Corridors: Impact on Territorial Development. Conference: “New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development” (NSRBCPED 2019), 654-663. doi:10.2991/aebmr.k.200324.122
Mirzoev, T., Zhu, L., Yang, Y., Pescatori, A., & Matsumoto, A. (2020). The Future of Oil and Fiscal Sustainability in the GCC Region. Middle East and Central Asia Department: Research Department, 20(1).
Mohan, G., & Baruah, D. (2019). Charting EU-India Cooperation on Connectivity. euindiathinktanks, 8p.
Neagle, K. (2020). Why Is China’s Belt and Road Initiative Being Questioned by Japan and India? E-International Relations.
Osiewicz, P. (2018). The Belt and Road Initi ati ve (BRI): Implications for Iran-China Relations. Przegląd Strategiczny, 11(11), 221-232.
Rahman, a. h. (2021). The emergence of relations between the states of the Gulf Cooperation Council and Israel in a changing Middle East. Brookings Doha Center, 10 p. [In Arabic].
Rynhold, J., & Yaari, M. (2019). The quiet revolution in Saudi-Israeli relations. Mediterranean Politics, 260-268.
Samaan, J. (2019). Strategic Hedging in the Arab Peninsula: The Politics of the Gulf-Asian Rapprochement: Taylor & Francis
Scobell, A. (2018). Why the Middle East Matters to China, in: China’s Presence in the Middle East:. Abingdon: Routlegde.
Suri, N. (2021). An India-Europe Trade Corridor? The geoeconomics dimension of an emerging West Asia Quad. observer research foundation (ORF). Retrieved 2021 November
Tanchum, M. (2021a). India’s Arab-Mediterranean Corridor:A Paradigm Shif in Strategic Connectvity to Europe. Insttute of South Asian Studies (ISAS), 55 p.
Tanchum, M. (2021b). Greece's Rise as a Trans-Mediterranean Power: Greece's Eastern Mediterranean strategic shift to Europe-to-Africa and Europe-to-Middle East connectivity. ELIAMEP publications, 15 p.
Thame, C. (2021). The economic corridors paradigm as extractivism: Four theses for a historical materialist framework. Cambridge University Press, 47(4), 549 - 569. doi:https://doi.org/10.1017/S0260210521000292
Ulrichsen, K. C. (2016). Israel and the Arab Gulf States: Drivers and Directions of Change. Rice University’s Baker Institute for Policy, 15 p.
 
 
Alkhaleejonline. (December 2020). After Corona. "Gulf Train" a new step towards rapprochement and reconciliation? Gulf Online. Entry date: November 2021, Retrieved from: https://b2n.ir/h82487 . [In Arabic].
Diyaruna. (September 2021). “Fujairah port in the UAE is gaining strategic importance”. Our home Entry date: November 2021. Retrieved from:https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2021/06/21/feature-02. [In Arabic].
Dutta, D. (October 2020) “Top 25 Agricultural Producing Countries in the World”, Yahoo Finance, 16 October 2020, Retrieved from: https://finance.yahoo.com/news/top-20-agricultural-producing-countries-
151350776. Html
Gulf News. (July 2019). “UAE firms to invest up to $7 billion in India-UAE food corridor: Indian minister”, Retrieved November 2021, from https://gulfnews.com/world/asia/india/uae-firms-to-invest-up-to-7-
billion-in-india-uae-food-corridor-indian-minister-1.1569344178374.
Katz, Y. (Augeut 2019). “Israel-Saudi Arabia-United Arab Emirates railway project. Railway pro”. Retrieved November 2021, from https://www.railwaypro.com/wp/israel-saudi-arabia-united-arab-emirates-railway-project/.
Khalifa, M. (August 2019). “Emirates and India. Historical links and strategic partnership”. Statement to the Emirates. Entry date: November 2021, Retrieved from: https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-08-23-1.3632553 . [In Arabic].
Taşkömür, F. (Apr 2018). “Tel Aviv seeks revival of Hejaz railway track to link Israel with the Gulf”. TRT world. Retrieved November 2021, from https://www.trtworld.com/mea/tel-aviv-seeks-revival-of-hejaz-railway-track-to-link-israel-with-the-gulf-16465.
Zaken, D. (March 2021). “UAE $10b Israel fund will stress ports and railways”. Globes. Retrieved November 2021, from https://en.globes.co.il/en/article-uae-10b-israel-fund-will-stress-ports-and-railways-.