نویسنده = سیدعباس احمدی
نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 1-23

سیدعباس احمدی؛ کمال رنجبری؛ عبدالله شریفی