بررسی و تبیین عوامل هویتی مؤثر در شکل‌گیری تحولات اخیر خاورمیانۀ عربی (مورد مطالعه: کردها، شیعیان و بنیادگرایان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10/22034./FASIW.2023.356961.11

چکیده

تحولات عربی از تونس آغاز شد و به‌واسطۀ اشتراک‌های تاریخی، دینی، فرهنگی و جغرافیایی به‌سرعت به دیگر کشورهای عربی نیز سرایت کرد. این تحولات به قدری جدی بود که در برخی از کشورها از جمله مصر، تونس، لیبی و یمن با سقوط دیکتاتورها، هیئت ‌حاکمۀ آن‌ها با تغییرات ‌اساسی روبه‌رو شد و در کشورهایی همچون سوریه و تا حدودی یمن بحران، ابعاد بین‌المللی یافته و همچنان ادامه دارد. در بروز این تحولات عوامل مختلفی هم‌زمان دخیل بوده‌اند، اما آنچه تاکنون از دید صاحب‌نظران مغفول مانده، نقش سازه‌های هویتی و هویت‌گرایی در بحران‌های این منطقه است. هدف ما در این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه‌های هویتی شیعیان، کردها و بنیادگرایان در شکل‌گیری و نتایج متفاوت تحولات اخیر خاورمیانۀ ‌عربی است. در این مقاله به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در چارچوب نظریۀ ‌سازه‌انگاری، هویت و هویت‌گرایی گروهای قومی و مذهبی جوامع عربی چه تأثیری در شکل‌گیری و روند تحولات اخیر این جوامع داشته است؟ از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم و شیوۀ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نبود سه شاخص هنجار، ارزش و هویت مشترک در ساختار اجتماعی این جوامع و به‌تبع ‌آن ناتوانایی در خلق هویت ‌ملی و تلاقی آن با هویت‌گرایی شیعیان، کردها و بنیادگرایان نه تنها از عوامل زیربنایی این تحولات هستند، بلکه نتایجی همچون استمرار بحران، جنگ داخلی، ورود بازیگران فراملی، جنگ نیابتی و خشونت زیاد را به‌دنبال داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining the effective identity factors in the formation of recent developments in the Arab Middle East (case study: Kurds, Shiites, and fundamentalists)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salarvand 1
  • Farhad Darvishi Se Talani, 2
1 Master's student in International Relations, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of the Department of Future Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In Syria and Yemen, the apparent power of ethnic and religious groups has led to civil war, rooted in the identity issues of these societies. Under the consensus cultural variable is the component of identity, which is one of the main factors and the foundation of the so-called Arab Spring developments. The majority of Arab societies suffer from the lack of national identity due to the plurality of ethnic and religious groups, which puts some groups in a superior political position and pushes others to the margins. Identity is at the top of the Arab developments, and other factors are placed below it. Even the difference in the process of developments in these societies is due to the identity issue. The aim of this research is to investigate the role of identity in the formation, results, and trends of recent developments in the Arab Middle East using constructivism in a descriptive and analytical way. The article's main question is, "What effect has the identity and identitarianism of ethnic and religious groups of Arab societies had on the formation and process of recent developments of these societies?" The findings indicate that the social structure of most Arab societies is very plural. Muslim groups in Arab countries are not cohesive, and there are many religious sects that fuel the religious divide of these societies. The biggest gap is between Shia and Sunni. The difference in the fundamentals of the belief principles of the various Sunni sects has led to their identity split. The Brotherhood, Salafism, and radical fundamentalism are the most effective identity discourses of the Sunni sect, which, along with the Shiites, try to spread their intellectual values and norms in Arab societies. The most prominent ethnic divide is related to the Kurdish ethnicity, which in countries such as Syria and Iraq pursue a different identity from the Arab ethnic groups due to their cultural values. Due to the lack of common norms in Arab societies, a common identity has not been formed in these countries, and we are facing a plurality of identities that are rooted in contradictions and conflicts. This is why during the Arab developments, three groups of fundamentalists, Shiites, and Kurds have become highly active in the analysis of identity action, and it is not possible to solve the crises of these societies without considering their demands.
When the political units do not pay attention to the intellectual, perceptive, normative, and identity components of the citizens, it is natural that conflicts between the government and the society will be created. This is what has been objectified in the Arab societies of the Middle East. The Arab totalitarian governments, by creating a fence around themselves, have actually limited the political and economic structure to their families and those around them and do not care about other peoples.
Therefore, what was formed in the Arab Middle East in 2011 cannot be unrelated to the ethnic-religious intellectual and normative patterns of this region. Even the trends and differences in the developments of Arab societies are not unrelated to the plural identity of these societies. The more cohesive the country is in terms of social structure, the faster the social movement ends, and we do not witness civil war or the presence of other countries in the course of the developments of these societies. A clear example of that is Egypt and Tunisia, where the overthrow of the governments resulted in relative peace in a short period of time. The lack of active ethnic-religious identities and their relatively coherent social structure caused the shortness of the transition period, low violence, and non-intervention of other countries in the course of the developments of these societies. However, identity pluralism in some societies such as Syria, Yemen, and to some extent Libya pushed the developments in another direction. In these societies, the depth of the identity difference is such that none of the parties backed down from their position, and the protests progressed towards civil war and widespread crisis. The identity and ideological war stemming from dry religious interpretations led to widespread violence in societies such as Syria, Iraq, and Yemen. The presence of active identity groups in the developments of these societies followed the reaction of transnational actors in the field of supporting identity groups close to them, which ultimately results in the prolongation of the crisis and proxy wars.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab Middle East
  • structuralism
  • identity
  • Kurds
  • Shiites
  • fundamentalism
Adi, Ali, Yazdanpanah, Mehdi, Jahankhah, Adel (2013), Islamic Awakening and Change of Arab Regimes, Factors and Contexts, Strategic Studies Quarterly, Year 15, Number 1, p. 59-71. [In  Persian]
Abbaszadeh Fathabadi, Mahdi (1388), Islamic fundamentalism and violence (with a look at al-Qaeda), Politics Quarterly, Volume 39, Number 4, p. 109-128. [In  Persian]
Ashraf Nazari, Ali, Ghanbari, Luqman (2013), The transformation of social structure and the crisis of governance in the Arab countries of the Persian Gulf, Political-Economic Quarterly, No. 296, p. 4-23. [In  Persian]
Abbaszadeh Fathabadi, Mehdi, Sabzai, Ruhollah (2014), Al-Qaeda and ISIS identity search methods, Economic-Political Quarterly, year 29, number 302, p. 54-67. [In  Persian]
Alam Roudmanji, Mohammad (2015), Investigating the role of sectarianism in the failure of democratization during the Arab Spring process (case study: Bahrain, Yemen and Syria), Master's thesis of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. [In  Persian]
Biglo, Ahmad, Ali, Harbizadeh (2012), "Overview of identity challenges arising from recent developments in the Middle East", World Politics Quarterly, Volume 2, Year 4, p. 191-210. [In  Persian]
Bagheri Choukani, Siamak, Ghorbani, Mustafa (2015), The Nature of Violence in the Syrian Crisis, Islamic World Political Studies Quarterly, Year 5, Number 19, p. 25-44. [In  Persian]
Bagheri Dolatabadi, Ali, Rahimi Dehgolan, Sirvan (2014), "Syria Crisis: Examining   the Motivations, Obstacles and Future of the Kurds", Foreign Policy Quarterly, Year 29, Number 1, p. 122-152. [In  Persian]                               
Hatami, Abbas, Amidi, Ali, Rashidi Alawiche, Mehrdad (2013), A comparative study of the effect of the type of civil society on the type of transition in the revolutions of Tunisia, Egypt and Libya, Islamic Revolution Studies Quarterly, year 11, number 38, p. 123-140. [In  Persian]
Haq Panna, Jafar (2010), Identity, ethnicity and foreign policy in the Middle East, Policy Quarterly, Volume 41, Number 1, p. 81-95. [In  Persian]
Hadian, Nasser (2012), Constructivism from international relations to foreign policy, Foreign Policy Quarterly, year 17, number 4, p. 915-949. [In  Persian]
Imam Jumazadeh, Seyyed Javad, Nadian, Hemgan Murad (2012), "Preservation of Islamic Iranian identity in the field of globalization based on constructivist theory", Scientific Research Quarterly of Islamic Revolution Studies, Year 9, Number 34, p. 29-48. [In  Persian]
ISNA news agency, 1/8/1400, publication of statistics of casualties and destruction resulting from the war in Yemen, date of reference to the site 9/12/1400, available at: https://www.isna.ir/news/1400080100576/.[In  Persian].
Isna news agency, 3/7/1400, statistics of the dead in the 10-year war in Syria, date of reference to the site 7/1/1400, available athttps://www.isna.ir/news/1400070301253. [In  Persian].
Ibrahim, Saad Eddin (1998), “Ethnic Conflict and State- Building in the Arab  World”. International Social Science Journal. Vol.50. issue.156.pp.229-242. 12/.
Jahangir, Kyomarth, Ismaili, Morteza (2012), The impact of Iran's Islamic Revolution on North Africa's Islamic Awakening Movement (2010-2012), a case study of the countries of Tunisia, Egypt and Libya, Politics Quarterly, Volume 43, Number 1, pp. 27-52. [In  Persian]
Katzenstein, peter (1996), “Cultural Norms and National Security, Itnaca”: Cornele university press,.
Kilinc, Ramazan (September 2001)," The Place of Social Identity in Turkey’s Foreign Policy Options in the Post-Cold war era in the light of Libral and Construvtivist apporaches", Department of International Relations Bilkent University Ankara .
Kazemi, Hojat (2016), "Identity uprisings, fragile state and geopolitical crises in the Middle East", Geopolitics Quarterly, year 13, number 1, pp. 146-172. [In  Persian]
Moshirzadeh, Hamira (2011), Theories of International Relations (7th edition), Tehran, Samit Publications. [In  Persian]
Moslinejad, Abbas (2011), The identification of Shiites and the modern geopolitics of the Middle East, Geopolitics Quarterly, year 8, number 1, p. 135-171. [In  Persian]
Moini Alamdari, Jahangir, Rasakhi, Abdullah (2010), Constructivist methodology in the field of international relations, International Political Research Quarterly, year 4, pp. 183-214. [In  Persian]
Maqshoodi, Mojtabi, Heydari, Shaghaiq (2013), Examining the similarities and differences of Arab movements in the Middle East countries, Policy Guide Quarterly, Year 2, Number 2, p. 41-73. [In  Persian]
Neumann, Iver B. (1999), “Uses of the Other: "The East" in European Identity Formation”. Manchester: Manchester University Press. 
Qalibaf, Mohammad Baqz, Pour Mousavi, Seyyed Moussa (2011), The role of identity and Islamic awakening in the formation of recent developments in the Middle East, Islamic Awakening Studies Quarterly, first year, number 2, p. 117-135. [In  Persian]
Ritbergger, Volker (2002)",Approaches to the Foreign Policy Derived from International Relations the Ories", Paper Prepared Annual Meeting of the International Studies, New Orlean.
Sani Abadi, Elham (2012), Investigating the revolutionary developments of Arab countries from the perspective of liberalism, constructivism and critical theory of international relations, Foreign Relations Quarterly, year 5, number 2, p. 221-243. [In  Persian]
Shafiei, Nouzez, Rezaei, Fatemeh (2011), Criticism and evaluation of constructivist theory, specialized journal of political research, year 1, number 4, p. 63-85. [In  Persian]
Shafii, Nozar (2011), Identity in constructivism and public diplomacy, a case study of China, Strategic Quarterly, year 16, number 1, p. 150-181. [In  Persian]
Tajik, Mohammad Reza, Nemat Elahi, Negin (2015), "The quality of representation of verbal violence in the framework of the identity logic of neo-fundamentalism discourse; a case study of ISIS and Boko Haram", Political Studies Quarterly, year 9, number 32, pp 27-56.
Vaezi, Mahmoud (2011), Political crises and social movements in the Middle East: theories and trends, Tehran, Ministry of Foreign Affairs, Office of Political and International Studies. [In  Persian]
 Yazdan-Fam, Mahmoud (2010), Developments in the Arab world: formulation of power and identity in the Middle East, Strategic Studies Quarterly, 14th year, 2nd issue, p. 48-77 [In  Persian].