دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1402 
زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی نظم و امنیت در افغانستان

صفحه 105-128

10.2203/FASIW.2023.344251.1159

سید محمد فیروزی؛ فوزیه یوسفی؛ نصیر احمد, افضلی؛ محمدبای بشارت رحمانی