امنیت در خلیج فارس بر مبنای راهبردهای جمهوری اسلامی ایران؛ نقش رهیافت فرهنگ راهبردی و امنیت مشترک منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

10.22034/FASIW.2023.368856.1218

چکیده

خلیج فارس نوعی پیوستگی و وابستگی متقابل امنیتی بین کشورها و بازیگران منطقه‌ای ایجاد کرده است. بنابراین تلاش برای دستیابی به مدل مشخص و واقع‌گرایانه برای رفع چالش‌های امنیتی در خلیج فارس، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش در پی ارائۀ الگوی امنیتی بر مبنای امنیت مشترک و رهیافت فرهنگ راهبردی به‌منظور ‌گذار از امنیت ملی به امنیت انسانی در منطقه هستیم که به‌صورت کمی روی خبرگان، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزۀ امنیت در سال 1401 انجام شده است. به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که راهبردهای جمهوری اسلامی ایران چه ارتباطی با رهیافت فرهنگ راهبردی و امنیت مشترک در خلیج فارس دارد؟ این پژوهش را بر مبنای روش تحقیق کمی و کیفی و تحلیل توصیفی با روش همبستگی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه دربارۀ نظام امنیت منطقه‌ای پژوهش انجام داده‌ایم. همچنین در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری برای تدوین مدل، استفاده ‌کرده‌ایم. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که امنیت مشترک بر الگوی تحقق امنیت خلیج فارس تأثیر دارد. ضریب مسیر بین دو متغیر 0،42 از سطح معناداری 25،36 برخوردار است که مطلوب است، زیرا از 1،96 بیشتر است؛ بنابراین وجود تأثیر معنادار تأیید می‌شود. همچنین مطالعه نشان می‌دهد که نظریۀ رهیافت فرهنگ راهبردی بر الگوی تحقق امنیت خلیج فارس تأثیر دارد. ضریب مسیر بین دو متغیر 0،68 از سطح معناداری 16،745 برخوردار است که مطلوب است، زیرا از 1،96 بیشتر است؛ در نتیجه وجود تأثیر معنادار تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Security in the Persian Gulf based on the strategies of I.R.Iran ,The role of strategic culture approach and regional common security

نویسندگان [English]

  • Ali , Jafari 1
  • Mohammad , Sohrabi 2
  • Mohammad , Shahmohammadi 3
1 Ph.D. student of political science and public policy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Knowledge Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Persian Gulf has created a kind of security interdependence between countries and regional players. The Persian Gulf is one of the most important regions in the world from a geostrategic and geoeconomic point of view, which can be considered as a regional security complex. In the sense that various factors have created a kind of security interdependence between countries and regional actors. Therefore, this research seeks to achieve a practical goal through the study of different theories of common security and security in Islam and the approach of culture in the Persian Gulf. Since the work of policymaking is to organize affairs and security policymaking is considered as a vital and basic necessity for governments, this research after examining the approaches, authorities and drivers of security policymaking in the Persian Gulf region aims to provide a security model based on common security. , security in Islam and the approach of culture in order to transition from national security to human security in this region, which is carried out quantitatively on experts, managers, experts, activists in the field of security in 1401.
This research aims to present a security model based on common security and a strategic culture approach in order to transition from national security to human security in the region, which was conducted quantitatively on experts, managers, experts and activists in the field of security in 1401. The research question is, what is the relationship between Iran's strategies and the approach of strategic culture and common security in the Persian Gulf? This research was conducted based on quantitative and qualitative research methods and descriptive analysis of correlation method; In this way, the research was conducted using questionnaires and interviews about the regional security system. In this research, the structural equation model (SEM) was used to develop the model. The findings of the study showed that common security has an effect on the realization pattern of Persian Gulf security. The path coefficient between two variables is 0.42, which has a significance level of 25.36, which is desirable because it is greater than 1.96, so the existence of a significant effect is confirmed. Also, the study showed that the theory of strategic culture approach has an effect on the realization pattern of Persian Gulf security. The path coefficient between the two variables is 0.68, which has a significance level of 16.745, which is desirable because it is greater than 1.96, so the existence of a significant effect is confirmed.
Since the goal of providing a security model with an emphasis on the common is security in Islam and culture, it is practical in terms of its purpose and descriptive and analytical in terms of its approach, and its results are clear and objective, and its results are in meeting needs and solving problems. and its application in solving specific problems in the organization, society, etc. is. It is also small in terms of information gathering. According to the type of study, the statistical population of the research includes experts, managers, experts, activists in the field of security in 1401. The number of these people was estimated to be about 500 people. Based on Morgan's table, for a community of 500 people, the number of samples is 217 people, which was carried out on 217 people in this study. The current research is a survey data collection method, which means that the present study is a descriptive survey and is discussed and investigated by reviewing scientific sources and theories in the field of research and comparing them, conducting an interview and designing a researcher-made questionnaire based on the results of the interview. In order to collect and analyze the data and information required for this research, various methods and tools have been used, which are described below according to the different needs of the research model. To collect information related to theoretical foundations, library research and study of various books and articles and scientific sites have been used. The main tool for collecting information in this research is a questionnaire, and a researcher-made questionnaire based on theoretical principles will be used to develop the questionnaire, so that the components extracted from the interviews will be evaluated, and the answers will be designed as a five-item Likert scale. In this research, the structural equation model (SEM) was used to develop the model.
The findings showed that there is a significant relationship between common security and the security of the Persian Gulf. The path coefficient of this relationship was found to be 0.717. To evaluate the significance of this effect, one should refer to the significant number of t-Value, which is 2.269, which is more than 1.96, and also the P-Value is 0.000. The findings also showed that there is a significant relationship between the approach of strategic culture and the security of the Persian Gulf. The path coefficient of this relationship was found to be 0.68. To evaluate the significance of this effect, one should refer to the significant number of t-Value, which is 2.949, which is more than 1.96, and P-Value is 0.022. Also, there is a significant connection between security in Islam and the security of the Persian Gulf. The path coefficient of this relationship was 0.529. To evaluate the significance of this effect, one should refer to the significant number of t-Value, which is 2.456, which is more than 1.96, and the P-Value is 0.000. Therefore, the desired hypothesis is confirmed at the 95% confidence level and there is a significant relationship between security in Islam and the security of the Persian Gulf.
There is a significant relationship between common security, security in Islam, the approach of strategic culture and the security of the Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common security
  • security in Islam
  • strategic culture
  • Persian Gulf security
Akhzarian, Mohammadreza (2013). Power-creating elements in the internal structure of the system, Political Science Quarterly, No.152 .[In Persian]
Alishahi, Abd-alreza; Forouzan, Younos (2020). The impact of the strategic alliance of the UAE and the Zionist regime on the security of the Persian Gulf, Afaq Security Quarterly, Vol.13, No.49.[In Persian]
Amin mansour, Javad (2020). Environmental dimensions of cooperation and security in the Persian Gulf, Foreign Policy Quarterly, No.61 .[In Persian]
Amiri, Ali; Haghighi, Ali Mohammad; Zarei, Ghafar (2020). The political-economic consequences of the political management of the Strait of Hormuz in foreign policy c. A. Iran on the security of the Persian Gulf, Iranian Political Sociology Monthly, Vol.11.[In Persian]
Ashouri, Gholamreza; Mortezaei, Sheida (2018). Investigation and analysis of the security structure of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz in line with the deterrence security model with an emphasis on the regional and international strategic role, The scientific and research quarterly of new attitudes in human geography, Vol.38, No.2.[In Persian]
Ebrahimi kiapey, Hadi (2019). The impact of the developments of 2011 in the Middle East on the improvement of the security complex of the Persian Gulf, Quarterly journal of interdisciplinary studies of strategic knowledge, No.9. [In Persian]
Eftekhari, Asghar (2014). The threat versus threat strategy in the defense policy of the Islamic Republic of Iran, Defense Policy Quarterly, No.88 .[In Persian]
Ghorbani, Mozhgan (2012). The deployment of the US missile defense shield in the Persian Gulf and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran, Defense policy, Vol.10, No.38 [In Persian]
Hafeznia, Mohammadreza; Faraji, Bahram (2014). The impact of energy geopolitics on the formation of regional security arrangements: a case study of the Persian Gulf from 1970 to 2010, Afaq Security Quarterly, Vol.7, No.24.[In Persian]
Hayat Moghadam, Amir; Kalantari, fath-Allah; Fallah, Abbas (2017). Identifying the factors related to the defense-security component in order to strengthen the internal structure of the power of the system with emphasis on the Supreme Commander's menu, Defense strategy magazine, Vol.13, No.45.[In Persian]
Lotfi, Heidar (2021). Investigating the role of Makran region in the security of the Persian Gulf, Geographic information magazine, Vol.30, No.117 [In Persian]
Mazaheri, Mohammadmehdi (2019). Iran's role and position in the security system of the Persian Gulf, Islamic World Political Research Quarterly, Vol.9, No.1 [In Persian]
Moradi, Abdollah (2015). Various approaches to the security system of the Persian Gulf, Tebayin Strategic Think Tank. [In Persian]
Motalebi, Masoud (2012). Trust building as a prerequisite for security and collective security system in the Persian Gulf, Political Studies Quarterly, Vol.5, No.18 [In Persian]
Mousavinia, seyedreza (2021). Pathology of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran from the perspective of the neighborhood theory, Journal of fundamental and applied studies of the Islamic world, Vol.3, No.10 [In Persian]
- Nilforoushan, Abbas; Naghizadeh, Hamid (2021). The necessity of providing collective security in the Persian Gulf region with a look at the relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, Defense policy, No.115 [In Persian]
Salmani pourlak, Fatemeh (2014). Pathological approach to the convergence process in the Persian Gulf region, Collection of articles, vol. 1, Tehran.[In Persian]
Sari-alghalam, Mahmoud (2016). The international system and the new geopolitics of the Middle East, Political science research paper, Vol.12, No.1.[In Persian]
Simbar, Reza; Rezapour, Danial; Azin, Sedigheh (2020). The policy of the Islamic Republic of Iran towards the countries of the Persian Gulf Cooperation Council, Journal of fundamental and applied studies of the Islamic world, Vol.2, No.6.[In Persian]
Taheri, Sadeghi-bakiani (2016). The impact of building security complexes on regional security: a case study of the Persian Gulf security complex, Defense policy, Vol.24, No.2 [In Persian]
Zarezadeh, Rasoul (2021). harms and challenges of security of internal issues; Case Study Virtual social networks, Defense strategy magazine, Vol.24, No.92.[In Persian]