دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1402 
.منافع ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه‌ای در بحران یمن

صفحه 163-193

10.2203/FASIW.2023.384450.124.3

امیررضا مقومی؛ مهدی فیروزکوهی؛ کاظم ذوقی بارانی؛ محمدعلی حسن‌نیا