درک قدرت هوشمند حماس و حزب‌الله و تأثیر آن بر موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم اسنانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم اسنانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/FASIW.2023.332082.1134

چکیده

بیش از یک دهه از ورود مفهوم قدرت هوشمند به ادبیات سیاسی و مطالعات سیاست بین‌المللی می‌گذرد. این مفهوم ابتدا در دستور کار تحول روابط قدرت در سطح بازیگران دولتی بود، اما به‌واسطۀ رشد دستاوردهای قدرت بازیگران غیردولتی، کاربرد این مفهوم گسترده‌تر شد. دستاوردهای بازیگران غیردولتی حماس و حزب‌الله به‌ویژه قدرت بازدارندگی و موفقیتشان در جنگ‌های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی در طول دهه‌های گذشته مورد توجه پژوهشگران و کارشناسان دنیا قرار گرفته بود، به‌عنوان نقطۀ عطفی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار رفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین دستاوردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حماس و حزب‌الله و تأثیر آن بر موقعیت منطقه‌ای ایران در خاورمیانه در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ است. بر این مبنا این پرسش مطرح می‌شود که دستاوردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حماس و حزب‌الله چه تأثیری بر موقعیت منطقه‌ای ایران در خاورمیانه گذاشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دستاوردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حماس و حزب‌الله به‌عنوان دو بازیگر غیردولتی متحد منطقه‌ای جمهوری اسلامی رشد پیدا کرده بودند که بر موقعیت منطقه‌ای ایران در خاورمیانه تأثیر مثبتی گذاشته بودند. روش پژوهش حاضر، روش تبیینی و از رهیافت مفهومی قدرت هوشمند استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و اینترنتی است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که افزایش قدرت هوشمند حماس و حزب الله سبب افزایش نفوذ و قدرت چانه‌زنی و تضمین امنیت برای ایران در برابر بازیگران معارض یعنی عربستان، اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the smart power of Hamas and Hezbollah and its impact on the regional position of the Islamic Republic of Iran in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Milad Pahlavan Mangodehi, 1
  • Hassan Bazdar, 1
  • Reza Simbar, 2
1 Master's student of International Relations, Faculty of Humanities, Gilan University, Rasht, Iran
2 Professor, Department of International Relations, Faculty of Humanities, Gilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

 
More than a decade has passed since the concept of smart power to political literature and the sphere of international policy studies. This concept was initially on the agenda of the transformation of power relations at the level of state actors, but due to the growth of the power achievements of non-state actors, the application of this concept expanded. The achievements of non-state actors Hamas and Hezbollah, particularly their deterrence power and success in the 33-day, 22-day, and 12-day wars against the Zionist regime over the past decades, have been considered a turning point for the Islamic Republic of Iran.
Hamas and Hezbollah are two Islamic resistance movements that emerged in the 1980s inspired by the intellectual foundations and ideology of political Islam, Shiite values and the Iranian Islamic Revolution. Hamas in Palestine and Hezbollah in Lebanon, non-governmental actors and regional allies of the Islamic Republic have put their declarative principles on the line in the fight against the Zionist regime and are trying to destroy the Israeli regime and reclaim the rights of the Palestinians from the Zionists. They see lasting resistance as the only way to defeat Israel and the great Western powers in the region Since its inception, the Islamic Republic of Iran has based its foreign policy on hatred of the Israeli regime, opposition to and combating the policy of Western powers, support for liberation movements, especially support for the Palestinian people in the region.
 The purpose of this study was to investigate and explain the software and hardware achievements of Hamas and Hezbollah and its impact on Iran's regional position in the Middle East during 2005-2021.Based on this, the research question is, what impact has hamas and Hezbollah's software and hardware achievements had on Iran's regional position in the Middle East?
The present research method is an explanatory method and the conceptual approach of smart power has been used. The method of collecting information and data was also library and internet.
The concept of smart power entered the political literature and international policy studies in the early 20th century. This concept was initially considered by the policy makers and decision makers of the foreign policy of the United States of America; But gradually it was noticed by other governmental and non-governmental actors. Hamas and Hezbollah are two Islamic resistance movements that emerged in the 1980s inspired by the intellectual foundations and ideology of political Islam, Shiite values, and the Islamic Revolution of Iran. Hamas in Palestine and Hezbollah in Lebanon, one of the non-governmental actors of the regional united Islamic Republic, have put their declared principles in the line of struggle against Israel and are seeking the destruction of Israel and the recapture of Palestinian disputes and farms from the hands of the Zionists, and they are the only solution to overcome and Victory over Israel and the great western powers in the region consider resistance and standing stable. From the very beginning, the Islamic Republic of Iran has drawn its foreign policy policy on hatred and aversion to Israel, opposing and fighting the policy of Western powers, supporting liberation movements, especially supporting the Palestinian people in the region.
The Islamic Republic of Iran defined and considered Israel as an illegitimate and occupying regime and the role of Western powers, especially the United States of America, as interventionist actors causing instability in the region. With the revelation of the foreign policy of the Islamic Republic and its support for the Islamic resistance axis of Hamas and Hezbollah, it faced obstacles and pressure from the opposing actors, namely the regional governments of Saudi Arabia, Israel, and the extra-regional government of the United States of America; But what has increased the intensity of concerns and anger of the opposition actors against the Islamic Republic over the past decades, has been the power gains of Hamas and Hezbollah. So that in the past decades, the software and hardware achievements of the two Islamic resistance movements, Hamas and Hezbollah, have expanded. in a way that has surprised even their opponents.
Hamas and Hezbollah are regional allies of the Islamic Republic and Iran supports them. Iran is located in a region that has been subjected to pressures and disruptions from opposing actors. On the other hand, these opposition actors are worried about the growth of the power of non-governmental actors united in the Islamic Republic. Based on this, in this research, while describing and explaining the software and hardware achievements of Hamas and Hezbollah in the region, we will discuss their effects on the regional position of the Islamic Republic of Iran in the Middle East.
The findings indicate that the software and hardware achievements of Hamas and Hezbollah as two regionally allied non-governmental actors of the Islamic Republic of Iran had grown, which had a positive impact on Iran's regional position in the Middle East.
Conclusion: The results indicate that the increase in the smart power of Hamas and Hezbollah has increased the influence and bargaining power and ensured security for Iran against opposition actors such as Saudi Arabia, Israel and the United States in the Middle East.
In this article, we discussed the growth of the achievements of two main and powerful Islamic resistance movements, Hamas and Hezbollah, and its impact on Iran's regional position in the Middle East, and we analyzed and evaluated that the Islamic Republic of Iran has not recognized Israel since its inception and considered itself a supporter of the people. Palestine had defined. Hamas and Hezbollah emerged in Palestine and Lebanon, respectively, inspired by the intellectual foundations of political Islam and especially the Islamic Revolution in the 1990s, and drew their vital principles in the front line against Israel and victory against it.
In the past decades, the software and hardware achievements of Hamas and Hezbollah had grown. Regarding the software achievements of Hamas and Hezbollah, we can mention the increase in popularity of these actors in their country and the region. He also mentioned about the hardware achievements of Hamas and Hezbollah, deterrence power, missiles and drones and their victory against Israel in the past decades. Considering that the presence of these actors has a deep strategic importance, especially guaranteeing security for Tehran in the region, without a doubt, any software and hardware growth of the power of Hamas and Hezbollah is beneficial to the Islamic Republic against the regional and extra-regional actors who wanted to contain Iran and their bargaining power and influence. It has promoted Iran in the region and made any peace in the Middle East inevitable without the presence and participation of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Power
  • Axis of Resistance
  • Hamas
  • Hezbollah
  • Islamic Republic of Iran
Ataie, Mohamad  )2021(, Continuity Despite Revolution: Irans Support for Non State Actors, Crown Center for Middle East Studies.
Alavi, Seyed Ali )2021(, Irans Relations With Palestine: Past, Present, Future, Arab Center for Reserch & Policy Studies.
Abbas, Syed  Qandil & Mehreen  Jahangaiz (2020), Iran’s  Foreign  Policy  toward Lebanon:  Success  Story  of  Synergy  between Hard and  Soft  Power, Journal Of Research In Social Sciences, Vol. 8, No. 2.
Asadi, Ali Akbar )2017(, Foreign Policy of Saudi Arabia: Sources, Purposes and Issues, Strategic Studies Quarterly,Vol. 20, Issue 1, Spring,[in Persian].
Asadi, Ali Akbar )2019(, The role of Saudi Arabia in Security Iran; Strategy of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Strategy Studies, Vol.22, No.3, Autumn,[in Persian].
Axworthy, Michael )2017(, Debates In Iranian Foreign Policy, Journal Hemispheres Studies on Culture And Societes, 24 April.
Ayoub, Mohammad )2015(, The Middle East from collaps to Order, Translated by Mehdi Zibaei and Sajjad Bahrami Moghadam, Tehran: Research Institute for Nonprofit Strategic Studies.
Bagheri, Mohsen & Mohammad Ali Basiri )2015(, Investigating the Relation Between Lebanon's Hezbollah With Islamic Republic of Iran's National Security From A Constructivist and Neo-Realistic Point of View,Quarterly Journal of Islamic Revolution Studies, Vol. 12, Spring,[in Persian].
Blanford, Nicholas )2017(, Hezbollah's Evolution from Lebanese Military to Regonal Player, Middle East Institute.
Byman, Daniel & Sara Bjerg Moller )2016(, The Unite States and the Middle East:Interest, Risks and Costs, Sustainable Security: Rethinking American National Security Strategy.
Barzegar, Kayhan & Mohammad Reza AgharebParast )2012(, Security Architecture in the Persian Gulf: A Comprehensire Appraisal, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 3.
Bassedas, P. Morillas )2009(, Hezbollah's Identities and Their Relevance For Cultural and Religious, Institut Catala International Perlapau Barcelona, Desember 2009.
Borna News Agancy )2021(, Hamas s growing popularity among the Palestinians, 26 June, available at: https://www.borna.news/fa/tiny/news-
Cordesman, Antony )2008(, Iran and Unite State: The Nuclear Issne, Journal Compilation, Middle East Policy Council, Vol. XV, No. 1. Spring 2008.
Dehghani firouzabdi, Seyyed Jalal )2016(, Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Samt.[in Persian].
Darabinia, Morteza & Others )2017(, Imam Khomeinis Foreing Policy: Conceptual Framework, Perspective and Challenges, Journal of International Relations and Foreign Policy, Decembdr 2017, Vol. 5, No. 2.
Fatathi Ardakani, Hossein & Reza Mahmod Oghli )2022(, Smart Power in the Foreign Policy Strategy of the Islamic Republic of Iran, Scientific Journal Of Security Horizons, Vol. 14, No. 53,[in Persian].
Fawzi, Yahya & Abbas Ali Bakhshi )2016(, The commonalties and differences between the Political thought of the Hamas movement and the Islamic Revolution of Iran, Quarterly Journal of Political Thought in Islam, No.7, Spring,[in Persian].
Golshain, Ali Reza & Mohsen Bagheri )2012(, The position of Hezbollah in Lebanon the Deterrence Strategy of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Political and International Relations Islamic Azad University Shahreza Branch,[in Persian].
Gallarotti, Giulio M. )2015(, Smart Power: Definitions Importance, and Effectiveness, The Journal of Strategic Studies, Vol. 38, No. 3.
Hashempour, Pirouz & other )2021(, Iran's Islamic Revolution Giving Identity to the Axis of Islamic Resistance )A case study: Lebanon's Hezbollah(, Journal of Sepehre Siyasat, Vol.18, No.27,[in Persian].
Iranian Diplomacy )2013(, Hezbollah That You Do Not Know, 22 May, Available At:www.irdiplomacy.ir/1916034/
Iranian Diplomacy )2021(, Who Is The Loser, Of Hamas Or Isael?, 1june, Available At:http://irdiplomacy.ir/fa/news/2002704/
Jansiz, Ahmad, and Sajjad Bahrami (2013), Regional Competition between Iran and Saudi Arabia in the Middle East, Quarterly Journal of Middle East Studies, Vol. 20, Issue 2, Summer,[in Persian].
Mearsheimer, J & Walt, S )2007(, Book Review : Israel Lobby US. Foeign Policy, Farrar, straus and biroux, september 2007.
Mottaqi, Ibrahim & Other )2016(, Signs And Process Of Escalation Saudi Crisis In The Face Of Islamic Republic Of Iran, Strategy Defence Research Centre - Research Assistant,[In Persian].
Mottaqi, Afshin & Mohammed Baqir Khorramshad )2016(, The Role Of The Islamic Revolution In Strengthening Smart Power Islamic Republic Of Iran, Quarterly Journal Of Soft Studies, Vol.6, No.15, Autumn And Winter,[In Persian].
Mashreq News )2021(, American Expert's Acknowledge The Rise Of Hamas, 13 June, Available at: www.mehernwes.com/5095579/
Nye, Joseph )2008(, Public Diplomacy And Soft Power, The Annals Of The American Academy.
Nye, Joseph S. and Richard Armitage )2007(, Smart Power and the U.S. Strategy for Security in a Post-9/11 World, Center for Strategic and International Studies )CSIS(, Available At: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Nay_Ar  mitage_Nov_7_2007_etestimony.pdf
Nay, Joseph )2004(, Soft Power. The Means Ti Success In World Politica. New York Public Affairs, 192p
Nay, Joseph )2004(, Soft Power. The Means Ti Success In World Politica. New York Public Affairs, 192p
Nye, Joseph )2011(, Soft power is the tool of succes in International Politics, translated by Sed Mohsen Rouhani & Mehdi Zolfaghari, Imam Sadegh University Press.
Nassel, Suzanne )2004(, Smart Power, Foreing Affairs, Mar. - Apr., Vol. 83, No. 2.
Rezapour, Danial & Reza Simbr & Sadigheh Azin )2021(, Islamic Republic of Iran s The policy towards the GCC countries, The Fundamental and Applied Studies of the Islamic World, 2(6), 49-72.[In Persian]
Raimzhanova, Aigerim (2015), Power In Iran: Hard, Soft and Smart Power,Institute for Cultural Diplomacy and the University of Bucharest, Available at: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf.
Shafiee, Nozar & Ahmed Moradi )2009(, The Impact of the 33 day Lebanon War on the Regional States of Iran, Quarterly Journal of Political and International Relations Islamic Azad University Shahreza Branch,[in Persian].
Sabzian, Musa, Ali Reza & Hanieh Mozaffari )2009(, Objective and consequences of the 22 War of the Zionist regime against Garza, Quarterly Journal of Political and International Relations Islamic Azad University Shahreza Branch,[in Persian].
Sasanian, Saeed )2019(, US and Hesbollah: Acceptability, Sanctions, Deterrence, Explain Strategy thinking, 25 July,[in Persian].
Thomson, Amy )2012(, Iran and Hamas Principal - Agent Relationship, At Massey University, Turitea Newzealand.
Torki, Hadi And Mohammad Sotoudeh Arani )2019(, Hezbollah As A Socio-Political Movement, Quarterly Journal Of Sociology Of The Islamic World, Volume 7, Issue 2 , Summer And Autumn, [in Persian].
Vatanka, Alex )2018(, Iran’s Use of Shi‘I Militant Proxies Idological and Practical Expediency Versus Uncertain Sustainability, The Middle East Institute, Avalible At: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Vatanka_PolicyPaper.pdf
Zakerian, Mehdi & other )2020(, The Impact of the Iran phobia Project on Israel New Regional Strategy, International Studies Journal, Vol.16, No.4,[in Persian].