دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1402، صفحه 1-193 
تحلیل ژئوپلیتیک انرژی دریای مدیترانه

صفحه 145-168

10.22034/FASIW.2023.370457.1221

سروش فهندژ سعدی؛ علی علیزاده؛ یعقوب قلندری؛ سجاد بیاضی