نقش همبستگی در قوام ژئوکالچر شیعه: مطالعۀ موردی راه‌پیمایی اربعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22034/FASIW.2023.359916.1199

چکیده

در این مقاله به‌دنبال تحلیل مراسم پیاده‌روی اربعین از منظر همبستگی اجتماعی در بستر ژئوکالچر شیعه هستیم. تحلیل‌ها دربارۀ همبستگی اجتماعی بیشتر از دیدگاه کارکردگرایانه و ابزارگرایانه است در صورتی که درونی‌کردن همبستگی نیاز به درونی‌کردن هنجارها و ارزش‌های مشترک دارد و یکی از عناصری که توانایی این امر را دارد، عنصر مذهب و هویت مذهبی است. این مؤلفه در پدیدۀ پیاده‌روی اربعین برای رسیدن به همگرایی و نظم‌بخشی نقش کانونی داشته است. ازاین‌رو با تمرکز بر چرایی و چگونگی تأثیرگذاری راه‌پیمایی اربعین بر ژئوکالچر شیعه، ضرورت توجه به مقولۀ همبستگی و نظم تمدنی را در ابعاد منطقه‌ای بررسی می‌کنیم. در این مقاله به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که همبستگی اجتماعیِ ایجاد‌شده در اربعین، چگونه بر تشکیل ژئوکالچر شیعه مؤثر است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که همبستگی ایجادشده در جامعۀ اربعینی، به‌دلیل اینکه در سطحی فراملی با مؤلفه‌های فراگیری همبستگی، رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، رفاه امنیتی، مذهب و مبتنی بر بینش تمدنی در قالب ملی‌زدایی نمایان شده است، از عوامل مؤثر در قوام ژئوکالچر شیعه است. در روش‌شناسی، شاخص‌های پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری را با استفاده از روش‌های کمی مطالعه می‌کنیم. این مقاله به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ روش، توصیفی‌تحلیلی و به‌لحاظ شیوۀ گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی میدانی است. براساس یافته‌های پژوهش، افزایش همبستگی اجتماعی در بخش فرهنگی نیروهای اجتماعی در آینده محتمل به‌نظر می‌رسد که این وحدت اگر با نظم منطقه‌ای و تقویت عوامل تمدنی همراه شود، سبب دوام جغرافیای فرهنگی گروه‌های اجتماعی خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of solidarity in the consistency of Shia culture: a case study of the Arbaeen procession

نویسندگان [English]

  • Reza , Rahmati 1
  • Hassan Rahimi 2
  • Seyedeh Kosar Jafarimanesh, 3
1 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Economic and Social Sciences, Boali Sina University, Hamadan, Iran
2 , Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Master's student in International Relations, Faculty of Economic and Social Sciences, Boali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The exaltation of any society is possible in the light of social cohesion and the general participation of the members of that society. The purpose of social solidarity is the common commitment of individuals and smaller identity groups to that big "we" that gives people a collective identity in this way both in the subjective dimension and in the objective dimension and at the group levels. and institutions are established. One of the highest levels of solidarity is transnational solidarity, in which people and groups with different nationalities and citizenships find a sense of belonging and common commitment around a single axis. Sociologists also create social solidarity and public participation. They consider society to be caused by factors such as common feelings and balance and harmony between beliefs and values. These factors appear at any level - from local to international - of society, they can cause convergence and harmony among its members and bring social order to them. It is on this basis that different cultural perspectives based on order appear in the world at any time and place.
One of the gatherings in which the solidarity and unity among the activists has found an external appearance is the Arbaeen walking ceremony. Despite the presence of different identities together, the activism of the participants in the Arbaeen march is based on shared efforts and strength, which has become the main basis for the creation of an atmosphere of solidarity in the Arbaeen community. The current research seeks to analyze the Arbaeen walking ceremony from the perspective of social solidarity in the context of Shia culture.
In the structure of culture, cultural diversity including nationalism and religious differences do not cause political conflict and war. Still, this cultural diversity is turned into an opportunity, and with the strategy of "unity while diversity", while respecting the cultural diversity of countries and curbing the negative aspects of religiosity and nationalism, the advantages of convergence are used to prevent war and violence. Cultural convergence in an identity society is created by several factors. Among these factors is that cultural diversity does not cause political conflict, but rather it is used as a tool for intercultural dialogue, and people, while having distinct micro-identities, consider a common identity as their priority.
Analyzes of social solidarity are mostly from a functionalist and instrumentalist point of view, while the internalization of solidarity requires the internalization of common norms and values and one of the elements capable of this is the element of religion and religious identity. This component has played a central role in the Arbaeen walking phenomenon to achieve convergence and order. The phenomenon of Arbaeen walking as a social and popular movement has been an important factor in the formation of convergence and solidarity of Shiites and the consistency of Shiite cultural geography in recent years. In this great event, Shiites from different countries of the world walk the route of Najaf to Karbala on the occasion of Arbaeen the third Shiite Imam. This coherent community in line with the conventional international standards has two distinct features; Its first feature is that it is the largest human gathering in the past and present on earth; So that in this community, a population of over twenty million people are present, which is unique in the history of the world. Another feature of this great gathering is its repetition every year. According to statistics, the number of pilgrims has increased every year, and this shows the continuation of this movement among Shiites.
In the phenomenon of the Arbaeen procession, the common religious identity that is the characteristic and commonality of Shiites regardless of ethnicity, nationality, language, and race has created the potential for cultural convergence among them. Convergence, based on which there is the possibility of more and more intercultural interactions. By promoting cross-cultural relations, this Shiite society can take steps towards cultural convergence and strengthen and expand the common Shiite identity. In this case, the Shiite society, while respecting the micro-identities, has used cultural tools to promote the Shiite identity, and the activists of this society can see themselves ready to play a role in a larger space where the necessary facilities are available for them. Therefore, by focusing on why and how the Arbaeen procession affects Shiite culture, the need to pay attention to the category of solidarity and civilizational order in regional dimensions is investigated.
  Since the cultural geography of Shia is based on Shia convergence, the main question is whether the basic stem of this social solidarity created in Arbaeen has been effective in the formation of Shia culture. In response to this question, the hypothesis is that the solidarity created in the Arbaini society, because it is at a transnational level with the components of inclusiveness of solidarity, social welfare, economic welfare, security welfare, religion, and based on a civilizational vision in the form of denationalization. It has been shown that it is one of the effective factors in the consistency of Shia culture.
In methodology, the statistical population and research indicators will be studied using quantitative methods. This article is practical in terms of purpose, descriptive-analytical in terms of method, and field survey type in terms of data collection. To examine the mentioned hypothesis, after examining the concept of social solidarity, this concept was examined in the topic of transnational solidarity and in six separate components to get out of the abstract state, and in the findings section, in each section to prove the hypothesis of the article, The questions raised from the statistical sample, that is, the participants in the Arbaeen march, are analyzed along with statistical analysis using SPSS.
Based on the findings of the research, the Arbaeen community, in addition to emphasizing increasing the level of intra-religious solidarity and the possibility of spreading the Arbaeen convergence model in all Shiite identity groups in the future, the possibility of enjoying a peaceful life between their identity community and other religions and They consider religions to be possible and have emphasized the influence of behaviors based on shared efforts in the Arbaeen procession phenomenon on the social well-being of Shiites. This community believes that the solidarity created in Arbaeen has a positive impact on people's well-being - through the model of economic participation of the type of self-sacrifice - the security of the Shiite world and the disappearance of national borders and the emergence of identity borders through the increase of internal solidarity. will leave religious in general, the analysis of the data shows that the increase in social solidarity in the cultural sector of social forces in the future seems probable, that if this unity is combined with regional order and the strengthening of civilizational factors, it will lead to the sustainability of the cultural geography of the group. It will be social.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social solidarity
  • Arbaeen procession
  • culture
  • regional order
AdollahiBoroojeni, Azam; Mohamadi, Asghar; Navabakhsh, Mehrdad (2020). Social consequences of Khuzestan flood with emphasis on social welfare, Geography and environmental studies.Vol.9, No. 35.pp. 61-76. [In Persian]
Ahmadi, Ali (2018). Strategic implications of intercultural communication for Islamic convergence with emphasis on the Arbaeen procession, Culture and communication letter, No. 15. pp 17-38. [In Persian]
Baghinasrabadi, Ali (2005). Social solidarity and public participation,  Hasoun, No.6.p 165-178. [In Persian]
Baratalipoor, Mahdi (2002). The process of forming and collapsing of social solidarity, Political Sciences - Bagheral Uloom University, No.4.p 245-266. [In Persian]
Bodaghi, MohammadHassan; AhmadoAzghandi, Hassan (2013). Investigating the level of social solidarity among the students of Islamic Azad University of Mashhad and providing ways to strengthen it, Jurisprudence and history of civilization, No. 37.p 107-124. [In Persian]
GhafariHashjin, Zahed; Aghaei, Mohammad (2018). Hosseini's Arbaeen walk as a social movement, Political knowledge,Vol. 14, No. 27.p 1-22. [In Persian]
 
GholipoorSoleimani, Ali; Goli, Armin (2018). Investigating the perceived effects of tourists from environmental dimensions on the quality of life of residents, Development and transformation management, Vol.1397 Special Issue,  No. 35.p 263-276. [In Persian]
Hafeznia, Mohammadreza; Mirzaeitabar, Meysam (2020). Capabilities and capacities of convergence in the Islamic world, Fundamental and applied studies of the Islamic world, Vol. 2,  No.1.pp 115-145. [In Persian]
Hajimineh, Rahmat; Meraji, Ebrahim (2020). Feasibility of forming a safe society in West Asia, Fundamental and applied studies of the Islamic world,Vol. 2, No.2.p 56-74. [In Persian]
Heidaei, GholamHossein (2011). Social solidarity in the eyes of Islam, Social research, Vol. 4, No.130.pp 97-117.  [In Persian]
Hemmati, Homayun (1998). Durkheim and the Book of Elementary Forms of Religious Life, The book of the month of religion, No. 11.p 12-16. [In Persian]
55% increase in Iranian Arbaeen pilgrims in Karbala from 1989 to 1995 (23, Novemer, 2016), https://www.mashreghnews.ir/news/ [In Persian]
100% increase in Arbaeen pilgrims in the last five years (24, September, 2020), https://www.farsnews.ir/news/13990708000913 [In Persian]
Khoshhal, Amir; FarahiAsli, Shahrzad (2015). The function of social cohesion and solidarity in the relationship between the government and the nation and its impact on Iran, Paper presented at the International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences. Center for International Broadcasting Conferences, Found on the website: www.sid.ir [In Persian]
Lodrick, John (16, October, 2019). Arbaeen walk is a festival of unity of humanity and distance from violence, https://www.irna.ir/news/83520038/ [In Persian]
Moeinipoor, Masoud (2019). Arbaeen, another world, Tehran: sureh mehr [In Persian]
Navidnia, Manizheh (2006). A theoretical reflection on social security with an emphasis on the types of security, Strategic Studies,Vol. 9, No. 31.pp. 53-72. [In Persian]
Nezafati, Iraj (2005). Religious solidarity, social participation, Reflection of thought, No. 61.pp 97-98. [In Persian]
Poorramezan, Parham (5, September, 2020). The role of ethnic groups in Iraq, http: //irdiplomacy.ir/fa/news/1994952/ [In Persian]
Rabani, Rasoul; Aranchoolam, Darma; Abaszadeh, Mohammad; Ghasemi, Vahid (2007). Investigating the impact of economic and social well-being on citizens' participation in urban affairs (case study of Isfahan city). Social Sciences (Mashhad Ferdowsi University). No.10.pp 73-100. [In Persian]
Samani, SayedMahmood (2018). Political, social and cultural functions of Arbain Hosseini, Religions, religions and mysticism: culture of pilgrimage, Vol. 9, No. 35.p 37-55. [In Persian]
Sociology and development seminar papers (1994). The second volume, Tehran: Samt. [In Persian]
 
Soeinchwood, Alen; Rezaei, Mohammad (2001). cultural analysis and systems theory; The Concept of Common Culture: From Durkheim to Parsons. Arghanoon. No. 18.p 275-292. [In Persian]
Surprising statistics and figures from the Arbaeen walking ceremony of Imam Hossein (20, October, 2019), https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/28/2124033 [In Persian]
The final statistics of Arbaeen pilgrims in 1997(2, November, 2018), https://fa.alalam.ir/news [In Persian]