سناریوهای آیندۀ وضعیت اعتماد اجتماعی در سال 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، دانشکده مدیریت واقتصاد، گروه مدیریت فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران، استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت و سیاستگذاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/FASIW.2024.346325.1169

چکیده

اعتماد اجتماعی مهم‌ترین شاخص سرمایۀ اجتماعی است که ارتقای آن انسجام و همبستگی بین اعضای جامعه، گروه‌ها و سازمان‌ها را تقویت می‌کند. هدف این پژوهش، تدوین سناریوهایی دربارۀ آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب اعتماد اجتماعی در سال 1404 ساکنان شهر تهران است. روش این پژوهش، ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است؛ با مرور منابع و بررسی و تحلیل اسناد، مصاحبۀ  اکتشافی، پویش محیطی و دلفی خبرگان، 11 پیش‌ران اصلی شناسایی و با روش تحلیل ماتریس متقاطع و روش تحلیل ماتریس موازنه بر گذار، سناریو‌های ممکن، محتمل و مطلوب آیندۀ اعتماد اجتماعی تدوین شده است. با به‌کارگیری نرم‌افزار سناریو ویزارد، 288 سناریو ممکن از ترکیب وضعیت‌های احتمالی توصیف‌گرهای پیش‌ران‌ها گزارش شد. از این تعداد، دو سناریو با سازگاری و هماهنگی درونی بود. در سناریوی اول، دوزخ، چاه ویل، آیندۀ وضعیت اعتماد اجتماعی، در تمام سطوح (اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد بین‌شخصی) دچار سیر کاهشی شدید بوده و بی‌اعتمادی به‌صورت چشم‌گیری افزایش خواهد یافت. در تصویر مطلوب آیندۀ وضعیت اعتماد اجتماعی، سناریوی دوم که با عنوان مدینۀ فاضله، بهشت، شراب طهور، نام‌گذاری شده است، برعکس سناریوی اول، وضعیت اعتماد اجتماعی در هر سه سطح سیر افزایشی و  بسیار مطلوبی خواهد داشت. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و احتمال بیشتر وقوع سناریوی اول (سناریو محتمل)، براساس نظر خبرگان، برخی از راهبردهای پیشنهادی برای تحقق سناریوی دوم (سناریوی مطلوب) شامل تثبیت دموکراسی، اجرای یکسان قانون دربارۀ همۀ مردم، اصلاح یا لغو قوانین فساد‌زا و نیز تسهیل گردش آزادانۀ اطلاعات می‌شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future scenarios of the state of social trust in 2226

نویسندگان [English]

  • Morteza Basharti Holaso, 1
  • Rozita Sepharnia 2
  • Ali Akbar , Rezaei 3
  • Abbas Ali Ghayoumi, 4
  • Mohsen Gadami 5
1 Ph.D. student in the field of cultural affairs management and planning, Faculty of Management and Economics, Department of Cultural Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 , Assistant Professor, Department of Social Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran, Visiting Professor, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management and Planning of Cultural Affairs, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Management and Policy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
5 , Associate Professor, Department of Cultural Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Living in today's societies is impossible without mutual communication with others, and meeting all kinds of individual needs forces people to interact with one another. These interactions create expectations among the parties involved, which can be defined and explained through social trust.
Most of the research conducted on the phenomenon of social trust has shown a decrease in social trust at the community level. For example, in the analysis of the trend of interpersonal trust in two surveys (the first wave of the 2000 Iranian Values and Attitudes National Survey and the 2017 National Report on the Social, Cultural, and Moral Status of the Iranian Society), it was found that trust in family members in 2017 compared to 2000 has increased, but trust in family and relatives is less, and trust in friends has decreased drastically. Also, in the analysis of the generalized trust trend based on the first wave of the national survey of values and attitudes of Iranians that was conducted in 2000 and the second wave of the national survey of social capital that was conducted in 2014, the level of trust in doctors, teachers, university professors, The judgment of journalists, clerics, and law enforcement officials has decreased, which is a serious decrease in trust in teachers, university professors, and doctors. Also, in the second wave of the national survey of the values and attitudes of Iranians (2003), in response to the question of how reliable you think people are in general (evaluation of the general trend of social trust), 28.8% said that people are less are reliable, 56.9% average and 14.3% have evaluated people as very reliable. Also, in the second wave of the national social capital measurement survey (2014), 35.6% believed that people are little or very little trustworthy. 47.1% moderate and 17.3% have evaluated the reliability of people as high and very high. As you can see, people's trustworthiness has decreased.
Therefore, it is necessary to continuously monitor and evaluate the state of the phenomenon of social trust at different levels. This will allow for the assessment of the necessity and feasibility of reviewing the plans and the methods of implementing them formulated by the authorities, to prevent the emergence of a crisis of distrust in society that could potentially lead to social collapse.
The formation of trust and related theories can be divided into three levels: macro, medium, and micro. At each of these levels, various theories have been presented, each offering a distinct perspective on the social phenomenon of trust.
Trust at the macro level, as a characteristic of social relations or a characteristic of a social system, such as the performance of institutions, especially government institutions, democracy, the performance of the judicial system in ensuring equal implementation of the law for all people, accountability and transparency in affairs, the equal distribution of justice, and in general, is conceptualized as a collective characteristic.
Trust at the intellectual level is presented as a personal characteristic and emphasis is placed on personal feelings, emotions, and values, in the investigation of trust, personal variables such as; Honesty, truthfulness, faithfulness to promises, cooperative tendencies, altruism, frankness, network of personal interactions, etc. are taken into consideration.
Between micro and macro theories of trust, theorists like Giddens reject reductionism in the study of the concept of trust. Instead, they analyze trust by combining micro-level and macro-level analyses, considering both the processes of construction and action.
The purpose of this research is to compile scenarios on the possible, probable, and desirable futures of social trust among 1404 residents of Tehran. The research methodology combines quantitative and qualitative approaches, including a review of sources, analysis of documents, exploratory interviews, environmental surveys, and expert Delphi sessions. Eleven key drivers were identified: 1- Perception of power 2- Perception of corruption 3- Social participation 4- Perception of justice 5- Change in shared moral values 6- Life satisfaction 7- Social harm 8- Religiosity 9- Sense of security 10- Altruism 11- Growth and development of technology and communication innovations.
Through cross-matrix analysis, the relationships and mutual influences among these drivers were examined. The most impactful driver in direct relationships was life satisfaction, while the perception of justice had the most significant direct impact. In indirect relationships, the perception of justice emerged as the most influential driver, with the perception of government performance being the most effective in indirect relationships.
Utilizing scenario wizard software and the transition balance matrix analysis technique, seven key drivers were further identified for scenario formulation: perception of justice, social harm, social participation, perception of corruption, perception of government performance, life satisfaction, and change in shared values.
In the output of the scenario wizard software to determine the possible, probable, and desirable scenarios of the future of social trust, 288 possible scenarios were reported from the combination of the possible states of the descriptors of the drivers. Of these, there were two scenarios with compatibility and internal harmony. In the first scenario called "Hell; Chah Weil," the future of the social trust situation at all levels (institutional trust, generalized trust, and interpersonal trust) has experienced a sharp downward trend, and distrust will increase dramatically. This scenario depicts a future of social trust in which various dimensions of social trust will have a downward trend in terms of institutional trust, generalized trust, interpersonal trust, and institutional trust.
In the ideal image of the future state of social trust, the second scenario—called ‘Utopia: Behesht’—presents a contrasting perspective. Unlike the first scenario, social trust in all three levels will experience an upward trend and be highly favorable.
According to the findings of current research and the higher probability of the first scenario (probable scenario), based on expert opinions, some suggested strategies to realize the second scenario (optimal scenario) include: stabilizing democracy, ensuring equal implementation of the law for all people, reforming or abolishing corrupt laws, and facilitating the free flow of information.
 
 

-A group of writers (2019), in search of social trust in Iran, Tehran, Ketab Parse Publishing.
-Abbaszadeh, Mohammad (2004), Factors affecting the formation of students' social trust, Scientific-Research Quarterly of Social Welfare, 4(15): 267-292.
-Abbaszadeh, Mohammad and others (2010), trust in executive institutions and factors affecting it, Applied Sociology, 22(1): 83-106.
Adibi Sedeh, Mehdi and others (2009), measuring social trust and factors affecting it in the centers of Chaharmahal Bakhtiari cities, Applied Sociology, 21(4): 122/97.
-Afkhami, Mina, Khademian, Talieh (2013), the effect of social interactions on the social trust of Tehran citizens and a case study of districts 3 and 17 of Tehran, Social Research Quarterly, 5(20): 39-61.
Afshani, Seyed Alireza and others (2009), Social trust in Yazd city: An analysis of levels and factors, Applied Sociology, 20(4): 57-74.
-Aghaeizadeh, Saeed (2018), study of types of social trust of Rasht citizens, master's thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities.
-Alipour, Parveen et al. (2008), Trust and participation (examining the relationship between trust and social participation in Tehran), Iranian Journal of Sociology, 10(2): 135-109.
-Alizadeh Aghdam, Mohammad Baqer and others (2013), investigation of social factors related to the social trust of secondary education teachers in Marand city, Applied Sociology, 23(3): 167-184.
-Alizadeh Aghdam, Mohammad Baqer and others (2013), investigation of citizens' trust in the police with an emphasis on the perspective of procedural justice and police performance, Strategic Researches of Security and Social Order, 5(3): 1-20.
-Amiri, Romina and others (2015), The effect of positive human virtues on social trust among the citizens of Isfahan city, Knowledge and Research in Applied Psychology, 17(1): 60-68.
-Amir-Kafi, Mehdi (1996), social trust, Master's thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Literature and Humanities.
Amirpour, Mahnaz (2016), Sociological investigation of the level of social trust of ethnic groups towards the government's social policies (a case study of Razavi, North and South Khorasan provinces), Scientific and Research Quarterly of Social Sciences, 3(14): 42-63.
-Aram, Hashem, Vothoqi, Mansour (2008), Investigation of social trust and factors affecting it in Khalkhal city (Ardebil province), Social Science Journal, 3(3): 133-154.
-Bakhtiari, Mehdi (2010), Social trust and some factors influencing it (case study of Qom), University of Isfahan, Faculty of Literature and Humanities, Master's Thesis.
-Bakhshi Jamal Zahi, Qadir (2009), investigation of social trust and its influencing factors among teachers and academics of Zahedan city, thesis of Payam Noor University, Tehran province, Payam Noor Center, Faculty of Social Sciences.
 -Barrett, M.and J .short (1992), Images of European pepole in a Group of 5-10 Year Old English school Children, British J urnalof  Deveopmental Psychology, 10.
-Beheshti, Seyyed Samad, Kohnsal Khoob, Ehsan (2018), Sociological explanation of the state of social trust and factors affecting it (case study: Dehdasht city), Contemporary Sociological Research Quarterly, 8(14): 261-282.
-Besharati and others (2022), Identify the Driving Forces of The Future of Social Trust through Cross-Impact Analysis, Semiannual Journal of Iran Futures Studies, Research Article, Vol.7, NO.1, Spring & Summer 2022, 1-28.
-Billig, Michael (1995), Banal Nationalism , London Sage.
-Castello, Enric (2009), The Nation as a Political Stage, A Theoretical Approach to Television
-Chalabi, Masoud (1996), Sociology of order: description and theoretical analysis of social order, Tehran, Ni publication.
-Coleman, J.S. (2002), Social capital in the creation of Human Capital. In: Calhoun, C. and Others. Contemporary Sociological Theory. Oxford: Blackwell. Pp.110-125.
-Dehghan, Mohsen and others (2018), the relationship between corruption perceptions and social trust among citizens (a study on the cities of Amol, Sari and Chalus in Mazandaran province), Social Issues of Iran, 10(2): 131-156.
-Ebrahimi Loya, Adel (2008), surveying the level of social trust and factors influencing it, among the people of Garmsar city, Pik Noor, 7(3): 65-84.
-Ebrahimi Loya, Adel, Najaz ‌Vaqat, Seyedah Mehsa (2014), investigation of the level of social trust and factors affecting it among the people of Rasht, Behavioral Sciences Quarterly, No. 21, 9-36.
Eskandari Fard, Amir Mokhtar and others (2012), the relationship between social trust and social consensus (study in Yazd city), Social Issues of Iran, 4(2): 37-54.
-Fallahzadeh Abargoi and others (2012), measuring the level of social trust of citizens in the urban management of Tehran using the TOPSIS-Fuzzy method, Quarterly of Urban Economics and Management, 2(5): 89-101.
-Fallahzadeh, Mirza Abdul Rasool and others (2011), social trust in urban management and the people influencing it, Social Studies and Research Quarterly, 1(2): 55-90.
-Field, J. (2003), Social capital. London and New York: Rutledge.
-Findings of a survey in 28 provincial capitals of the country (2003), values ​​and attitudes of Iranians, second wave, first edition, national plans - Ministry of Culture and Islamic Guidance.
-Findings of measuring social capital, second wave (2013), National Plans Office.
-Findings of measuring social capital, the first wave, (2004), implemented by the Ministry of Interior.
-Findings of the National Survey (2014), Values ​​and Attitudes of Iranians, Third Wave, Country Report, Research Institute of Culture, Art and Communication, Office of National Plans, in collaboration with the National Center for Social Observation.
-Fukuyama, F. (1995).Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity.New York: Free Press.
-Ghaderi, Reihaneh and othros (1401), Sociology política de Irán, núm. 27: 1502-1526.
-Giddens, Anthony (2005), The Consequences of Modernity, Mohsen Talasi, Tehran: Center.
-Godet, M. (2006), Creating Future Scenario planning as a strategic Management tool, France, Economica publish.
-Godet, M.( 1994), from anticipation to action: A handbook of strategic prospective. ? UNESCO Publishing.
-Godet, M.(2008), Strategic Foresight, lipsor working paper. France, paris.
-Gordon, T.J. (1994), cross_impact Method.AC/UNU Millennium project: Future research Methodology.
- Hall, S (1991), The Local and the Global; Globalization and Ethnicity, in Anthony King, Culture, globalization and the World 
-Hajiani, Ebrahim (2013), Sociology of Morals (Analysis of the State of Social Ethics in Iranian Society), Tehran, Sociologists.
-Hajiani, Ibrahim (2011), Basic principles and methods of future research, Tehran, Imam Sadiq University (AS).
-Heydari, Saeedeh, Vathoqi, Mansour (2018), Investigation of the level of social trust of female university students in Ilam city and social factors affecting it, Sociology of Youth Studies Quarterly, 2(3): 161-180
-http: // citeseerx. Psi. EDU/ viewdoc? Dou=10.1.10202.7337&rep&=ype=pdf (accessed fed.12.2018)
Hyderabadi, Abolqasem (2009), Social trust and socio-cultural factors affecting it (a case study of 20-29 year old youth, Mazandaran province), Sociology of Youth Studies, 1(1): 39-66.
-Hyderabadi, Abolqasem, Salehabadi, Ebrahim (2012), Typology of social trust and factors affecting it in Sari city, Iranian Journal of Social Development Studies, 4(3): 115-129.
-Idrisi, Afsane and others (2017), investigation and explanation of social trust from the approach of Gidden's construction theory, Social and Cultural Strategy Quarterly, first year, first issue, pp. 9-32.
-Islamic Council, Research Center, Research Vice-Chancellor (2003), Corruption Project, serial number 6682, subject code 410.
-Jamili, Fatemeh and others (2018), Trust in the opposite sex among young people in Tehran, Sociological Studies, 19 (1): 1-22.
-Javan, Qasim (2007), investigating the level of social trust and the factors affecting it among the residents of Mashhad, Allameh Tabatabai University, Factulty of Social Sciences.
-John Ermisch (2009), Institute for social and Economic Research, university of Essex, wivenhoe park, Colchester, Essex, co4 3SQ, u k.
-Jong-sung you: the Hauser center for Nonpro Fit organization and the john .f. Kenned y School of Govern Mont Harvard University. Corruption and the quality as corre lates of social trust: Fairnes matters more than similarity Noveber 2005.
-Joya, Fatemeh, Farzaneh, Seif Elah (2018), social analysis of factors affecting the social trust of young people (experimental study of young people in the city of Kitab), Social Science Studies Quarterly.
-Kiakjuri, Saeed, Afrasiabi, Hossein (2013), Investigating the factors and consequences of social trust among students, Economic Sociology and Development Quarterly, 1(2): 143-165.
- Lin, Non (1976), Foundations of social Research.New York: Mc Graw Hill.
- Lind, G (1997), Smoker, P. Introduction to Future Studies Scud. Edu.
-Mansourian, Mohammad-Karim, Gudrati, Hossein (2008), Social trust and its determinants: institution-oriented approach or community-oriented approach?, Applied Sociology, 20(2): 189-215.
-Miszalsska. A (1996), Reakcje Spoleczne Na przemiany ustrojowe "Social reactions to regime chang.Lodz: Lodz University Press.
-Moulai, Jaber and others (2016), investigation of sociological factors affecting the level of social trust (case study: female students of Payam-Noor University, Shahr-Abdanan), Social Development Quarterly, 10(4): 105-122.
-Mukhtarpour, Mehdi (2016), Explaining the cognitive phenomenon of dimensions of social trust and factors affecting it (case study: District 7 of Tehran), Sociological Research, 10(2): 71-95.
-Niazmand, Seyedah Mehsa and Ebrahimi Loya, Adel (2012), Investigation of the level of social trust and factors affecting it among the people of Rasht, Behavioral Science Quarterly, 6(21): 9-35.
-Niaz Azari, Kiyomarth and others (2014), Comparison of students' social trust level according to personal variables (Master's students of Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch), Educational Management Research Quarterly, 7(2): 25-38 .
-Peter Thisted Dinesen, Department of political science, university of Copenhagen, oster farimagsgade 5, DK-1353 Copenhagen K, DenmarK.
-Putnam, R.D. (2000), bowling alone: the collapse and revival of American community New York: Simon and Schuster.
-Razm-Ahang, Mehdi Sadeghi, Shahabi, Mehdi (2018), Analysis of the relationship between objective and administrative corruption with the generalized social trust component, Parliament Strategy Quarterly, 27(103): 31-50.
-Ritzer, George (2013), Sociological Theory in Contemporary Times, Mohsen Talasi, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
-Seligman.A (1997), the problem of trust. Princeton, Nj: Princeton university press.
-Sztompka. P (1999), Trust: A Sociological Theory. Port Chester, NY. USA: Cambridge University Press. University press
- Sherchan, w, Nepal, s. and Paris, c (2013), A survey oftrust in social Networks. A cm comput. Surv, 45, 4, Article 47, 33 papers.
-Survey findings in 28 provinces of the country (2001), values ​​and attitudes of Iranians, first wave, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Office of National Plans, Bahar.
-Tavasoli Fereshte, Farzad and others (2015), social trust and factors related to it (a survey study of the youth of Mashhad), Social Science Quarterly, 26(76): 112-143.
-The social, cultural and moral situation of the Iranian society (2016), the Social Council of the country in cooperation with the University of Tehran and the Office of National Plans of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
-Vosoghi, Mansour and Rahmani, Mostafa (2012), Investigating strategies to increase social trust between urban management and Tehrani citizens (case study: Districts 3, 7, 19 of Tehran metropolis), Scientific-Research Quarterly of Regional Planning, 3 (11): 31-42.
-Zahirinia, Mostafa, Nikkhah, Hedayat Elah (2014), measuring the level of social trust among the residents of Bandar Abbas city and the factors influencing it, Quarterly Journal of Cultural Studies, 6(1): 125-161.