تحلیل جایگاه نئوپاتریمونیالیسم در سیاست خارجی عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکدۀ حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

3 استادیارگروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/FASIW.2024.414114.1283

چکیده

شناخت نقش، جایگاه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای داخلی و اهمیت آن بر فرایند تصمیم‌سازی در عرصۀ سیاست خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی قرار دارد و تصمیمات این حوزه برخواسته از شرایط و متغیرهای داخلی مانند ساختار ادارۀ دولت، سازوکارهای انتقال قدرت، تأثیر افراد، نهادها و ساختار و فرهنگ سیاسی کشور است. از دیگر سو، پاتریمونیالیسم به‌عنوان بخشی از ساختار سنتی کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیج فارس که انتقال قدرت به‌صورت موروثی را به‌همراه دارد و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشورها به‌ویژه عربستان سعودی، موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این پژوهش با این فرض که کاربست رویکردهای مختلف در سیاست خارجی عربستان، از ابتدای شکل‌گیری بر عنصر پادشاه به‌عنوان هستۀ اصلی قدرت بناشده، به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که نوپاتریمونیالیسم و تأثیر آن در سیاست خارجی این کشور چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مفاهیم هویتی، جانشینی و ساختاری و فرهنگ سیاسی از مهم‌ترین عوامل در رویکردهای مختلف سیاست خارجی عربستان هستند که از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون بر عنصر پادشاه به‌عنوان هستۀ اصلی قدرت بناشده و رفتار دولت در حوزۀ خارجی را همواره تابعی از وضعیت و شرایط قدرت پادشاه در نظام سیاسی، فرایندهای جانشینی در این کشور و سیستم‌های تابعۀ آن کرده است. در حالی که تصمیم‌سازان سیاست خارجی نسل پیشین عربستان، احتیاط، محافظه‌کاری و شکیبایی را در سیاست خارجی مهم می‌دانستند، انتقال قدرت در قالب نوپاتریمونیالیسم به نسل جدید نخبگان سیاسی عربستان، به درپیش‌گرفتن سیاست‌های جدید و تهاجمی منجر شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Position of Neopatrimonialism in the Foreign Policy of Saudi Arabia

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mohammadi, 1
  • Kayhan Barzegar 2
  • Nafiseh Al-Sadat Qaderi, 3
1 Ph.D student of International Relations, Faculty of Law, Political Science and Theology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

Foreign policy serves as the guiding compass for countries within the intricate international arena and stands as one of the most critical functions of political systems. The involvement of multiple actors, escalating societal divisions, diverse perceptions of friendly, rival, and adversarial entities, structural ambiguities in international politics, historical legacies, political cultures, internal governance structures—all contribute to the intricacy of formulating and implementing a country’s foreign policy. Consequently, achieving successful foreign policy implementation necessitates building consensus among a broad spectrum of domestic actors and elites, all within the context of an inherently ambiguous global environment.
One of the most critical subjects in the study of countries’ foreign policy is the structure, influencing variables, and decision-making processes. Economic development, as well as the political culture of the actors, which is mostly rooted in their history, affects the way and influence on foreign policy. Hereditary rule or patrimonialism is a term coined by the German sociologist Max Weber. Patrimony comes from the Latin word “pater,” meaning father, and it refers to inherited property or assets passed down from fathers or ancestors.
On the other hand, an issue that has received less attention in Iran is the position and internal structures shaping foreign policy decision-making processes in Saudi Arabia. In this regard, the current research states that foreign policy decisions in the countries of the Persian Gulf Cooperation Council, with Saudi Arabia at the head, revolve around three concentrated circles.
 The first circle exclusively includes the head of state, main members of the royal families, close relatives, and political elites. This group encompasses senior positions such as the foreign minister and advisors to the head of state. Neopatrimonialism plays a direct role in shaping the foreign policy decision-making body of the Cooperation Council, particularly concerning the Persian Gulf.
The second group comprises other members of the executive branch, specifically the Council of Ministers. It involves bureaucrats responsible for policy design and implementation. Standard decisions typically follow hierarchical principles, while during crises, the inner circle or the head of government takes charge.
Influences from outside government institutions on foreign policy design are limited. Businessmen and owners of commercial interests, who wield significant influence in foreign policy in some countries, have restricted access to decision-makers. Other institutions of society have limited influence on the design of foreign policy. However, the role of domestic politics over foreign policy in the Persian Gulf Cooperation Council cannot be generally ignored. In the upcoming article, the focus is on unit-level variables, particularly decision-makers comprehension of the internal and external environment. In essence, various internal factors of the system (independent variables) influence decision-makers' understanding - namely, human factors - shaping foreign policy as a dependent variable. This view effectively helps to explain the formation of Saudi Arabia’s foreign policy. The present study believes that the lack of recognition of the political-historical culture of Saudi Arabia has become one of the major challenges for the foreign policy apparatus of the Islamic Republic of Iran when dealing with the regional and international approaches of this country.
The central question of this article is about finding the roots of the formation of Saudi Arabia's foreign policy and the main internal factors influencing it. Previous studies on this topic have often not focused on the decision-making processes within this country. Examining the internal structure of one of the important governments in the region, namely Saudi Arabia, provides a more realistic picture of the country's foreign policy approaches. In this study, to enhance precision and narrow down the research focus, only the structure of power transfer in this country will be discussed in the context of neo-patrimonialism, and the impact of the succession processes on Saudi policy-making will be investigated.
 Accordingly, with the assumption that the adoption of different approaches in the foreign policy of Saudi Arabia is based on the element of the king as the main core of power from the beginning of its formation, it answers the question: What is neopatrimonialism and its impact on the foreign policy of this country? The findings of the research indicate that the reason for adopting different approaches in the foreign policy of Saudi Arabia is related to the power structure in this country, the concepts of identity, succession structure, and political culture, which have been based on the element of the king as the primary core of power since its inception. The behavior of the government in the foreign sphere has always been a function of the status and conditions of the king's power in the political system, succession processes in this country, and its subordinate systems. The research also shows that while the foreign policymakers of the previous generation of Saudi Arabia considered caution, conservatism, and patience important in foreign policy, the transfer of power in the form of neo-patrimonialism to the new generation of Saudi political elites has led to new and aggressive policies.
Saudi Arabia feels insecure and lacks stability in all internal influencing components. At least until King Salman came to power in 2015, Riyadh had always adopted a conservative foreign policy. However, the increase in threats from Riyadh’s point of view prompted Saudi Arabia’s foreign policy to abandon conservatism and embrace a more assertive approach in regional affairs. The seizure of power by Mohammed bin Salman, the Saudi crown prince, further intensified the country’s foreign policy aggressiveness. Saudi Arabia’s involvement in the war in Yemen, interference in the Syrian crisis, and closer ties with China are all indicative of shifts in Saudi foreign policy positions. . Of course, at the same time as the last days of 2021 passed, it seemed that Mohammed bin Salman had a serious will to reverse the trend of hostile and aggressive policies of Saudi Arabia and instead, take a conciliatory process based on several regional initiatives. This issue also serves as an example of a central individual in the foreign policy of Saudi Arabia, which is affected by the structure of neo-patrimonialism in this country. In fact, with a little precision, it can be seen that Alvin Toffler’s theory of power displacement and the three characteristics of power—money, and knowledge—can be appropriately matched with the change of the Ahadi regime in Saudi Arabia.
In this way, Muhammad bin Salman emerged as the first theoretician of the Yemen war, a key figure during the Qatar crisis, and the central tension creator in the Riyadh-Tehran political conflicts. He is also considered one of the most significant supporters of addressing the Syria and Iraq crises, even before assuming the Ahadi governorship.
On the other hand, if we examine Muhammad bin Salman’s economic plans using financial tools, we observe that Saudi Arabia’s Economic Development Document 2030 holds a prominent place among his political measures. As power transitions from traditional monarchs to the young generation symbolized by Mohammed bin Salman, pragmatism within Saudi Arabia has broadened and become more inclusive over the past one or two years. Within this framework, Saudi Arabia’s new foreign policy aims to strike a balance and diversify sources of political and economic support.
It is very important to develop a relationship with China, a country that has been a pioneer in prioritizing economic development in the developing world. Over the past five decades, China has successfully lifted its people out of poverty and hunger, positioning itself on the brink of becoming the world's largest economy. Strengthening relations with China, which both imports oil and provides capital and technology, can indeed play a crucial role in shaping the trajectory of this region.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nalysis
  • Neopatrimonialism
  • Foreign Policy
  • Saudi Arabia
Adnan Hayajneh, "Determinants of the foreign policies of the Gulf Cooperation Council", Al-Ara Al-Khilijee Center, 202
Alipour Alireza Hosna Farhadikho and Marzieh Karimi (2019), "Effects of the Middle East regional security environment on the foreign policy of Saudi Arabia (2011-2015), International Journal of Nations Research, fourth volume, number 39, pp. 28-58
Alsultan, Fahad M. (2013). The Saudi King: Power and Limitation in the Saudi Arabian Foreign Policy Making, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 5.PP.1-13
Asadi, Ali Akbar (2016) Saudi Arabia's Foreign Policy: Sources, Goals and Issues, Strategic Studies Quarterly, 20th Year, Number 1, Spring 2016. 75 machine gun. 133
Asadi, Ali Akbar, (2011) foreign policy of Persian Gulf Cooperation Council countries; Basics, Structure and Patterns, Foreign Policy Research Letter, No. 28, pp. 21-48
Bashriyeh, Hossein (2008), Political Sociology; Vol. 14, Tehran; Ney Publishing
Berti, Benedetta & Guzansky, Yoel 2015. Gulf Monarchies in a Changing Middle East,” Orbis, 24, pp:35-48
Blanchard. Christopher M. (2019). cblanchard@crs.loc.gov, 7-0428. www.crs.gov | IF10822 · VERSION 7. April 9, 2019. Congressional Research Service.PP.1-2
Buhmann, Alexander (2016) The Constitution and Effects of Country Images: Theory and Measurement of a Central Target Construct in International Public Relations and Public Diplomacy, Studies in Communication Sciences, 16 (2).
Castano, Emanuele; Sacchi, Simona; Gries, Peter Hays (2003) The Perception of the Other International Relations: Evidence for the Polarizing Effect of Entitativity, Political Psychology, 24 (3).
Dohban (2013) "Analysis of influential tribes in the distribution of power in Saudi Arabia, a look at institutions affecting the distribution of power in Saudi Arabia, February 2018
Eisenstaedt, Shmuel (1973), Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism, London: Sage Publications.
Erdmann, Gero& Engel, Ulf (2006), Neopatrimonialism Revisited– Beyond a Catch-All Concept, German Institute of Global and Area studied (GIGA), Working paper.
Fism, Oleksandr (2012), Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective", The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 20, No. 2.
Gause F. Gregory(2011), Saudi Arabia in the New Middle East, Center for Preventive Action, DEC 2011
Gharibi, Hossein, Dehghani Firuzabadi, Seyed Jalal, Naqibzadeh, Ahmad, & Barzegar, Kayhan. (2022). The influence of the power structure of the government of Saudi Arabia on the pattern of foreign behavior of this country, especially towards the Islamic Republic of Iran. Political Sociology of the Islamic World, 9(18), 185-220. doi: 10.22070/iws.2021.13873.2028
Goldstone, Jack, (2007), theoretical, comparative and historical studies on revolutions, translated by Mohammad Taghi Delfrooz, Tehran: Kavir Publications.
Hartmann.Laura. (2016). Saudi Arabia as a Regional Actor: Threat Perception and Balancing at Home and Abroad`. SciencesPo. Kuwait Program. Spring 2016. PP.1-11
Hause, Karen Albutt. (2016). Saudi Arabia, the people of the past, religion, class distance and the future, Tehran Bureau of Political and International Studies
Hosseini Matin Seyyed Mehdi (2008) Saudi Arabia, internal developments and upcoming crises, Middle East Studies Quarterly, Year 10, Number 2, Fall 2012, pp. 147
Hubbard, Fiona J, Gergen's Social Constructionism, Logical Positivism and the Continuity of Error: Part 1: Conventionalism, New York, First published June 2017
Ikenberry, G. John (2018) The End of Liberal International Order? International Affairs, 94 (1).
Khalili, Reza (2016) "Strategic Culture of Saudi Arabia", Strategic Studies Quarterly, first issue of the 20th year, pp.
Kuyper, Jonathan W. (2014) Global democratization and international regime complexity. In European Journal of International Relations, 20 (3).
Levins, Charlotte M." the rentier state and the survival of arab absolute monarchie Economics, 2018: pp:11
Lewis,David (2012), Understanding the Authoritarian State: Neopatrimonialism in Central Asia”, Brown Journal of World Affairs, Vol. XIX, No. 1
Mansouri, Javad, A Commentary on the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran, 1987, p. 11.
Massoudnia, Hossein, Forozan Younis, Alishahi Abdolreza in an article entitled "Transfer of power in Saudi Arabia and the effects of the change of fiduciary rule on the structure of Saudi Arabia's foreign Policy", Political and International Approaches Quarterly, 2015, Volume 8, Number 1, pp. 137-137 -172
Mearsheimer, John J. (2019) Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order.
Moradi Klarde. Sajjad and Majid Ruhi Dehbaneh Reza Simbar. (2016) "Identity images and explanation of Saudi foreign policy towards Iraq", Strategic Policy Research Quarterly, 6th year, number 21, summer 2016, serial number 51, pp. 197-22
Naqibzadeh, Ahmed. The effect of national culture on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Ministry of Foreign Affairs, Printing and Publishing Center, 2018
Nawaz, Farzana (2008), Corruption and resource distribution inneopatrimonial systems, U4 Expert Answer Report.
Nehme, Adib, (2016), “The Neopatrimonial State and the Arab Spring”, Isaam Fares Institute for Public Policy and International Affairsˮ, American University of Beirut, Beirut, June.
Nonnema Gred, Policies and Relationship with Europe, , Routledge, 2005, p. 147.
Parent, Joseph M.; Bafumi, Joseph; Kupchan, Charles A.; Trubowitz, Peter L. (2008) Of Polarity and
Seyed Daoud. (1990) Politics and government in Saudi Arabia, Tehran: Publishing book of the book.
Snyder, Richard (1992), “Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships”, Comparative Politics, Vol. 24, No. 4.
Sprout Hyam Gold, Foreign Policy Decision-Making and the Environment: The Claims of Snyder, Brecher, and the Sprouts,International Studies Quarterly, Vol. 22, No. 4 (Dec., 1978), pp. 569-586 
Stenslie Stig, Regime Stability in Saudi Arabia: The Challenge of Succession, Routlege, NewYork 2012
, Tehran, Stansli, Stig, (2016), Political Sociology of Power in Saudi Arabia, translated by Nabi Elaha Ebrahimi, Strategic Studies Research Center
Waleed Maliki, regional tensions and internal complex relations in the Gulf Cooperation Council countries, Jatem Hus Institute 2021
Weber, Max (1996), Economy and Society; Translated by Abbas Manouchehri and others; Tehran: Molly
Yaghobi, Saeed. The foreign policy of the Islamic Republic during the construction period. Tehran: Islamic Revolution Documentation Center, 2000