سیاست همسایگی ایران و رویکرد اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

اولویت همکاری و تعامل با همسایگان می‌تواند به ثبات و امنیت محیط اطراف ایران کمک کرده و شرایط مناسب توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم کند. باوجوداین، با درک واقع‌بینانه از چالش‌ها و فرصت‌های سیاست خارجی ایران، نمی‌توان رویکرد بازیگران فرامنطقه‌ای، همچون اتحادیۀ اروپا را نسبت به جایگاه و نقش ایران در تعامل با همسایگان نادیده گرفته و کم‌اهمیت شمرد. در بخشی از استراتژی جهانی اتحادیۀ اروپا می‌توان نسبت به نقش و جایگاه ایران در محیط اطراف خود، به‌خصوص خاورمیانه، اشاره کرد. سؤالی که در این پژوهش به بحث گذاشته می‌شود این است که اروپا چه سیاست و نقشی را برای ایران در سطح منطقه، به‌خصوص در چهارچوب سیاست همسایگی، قائل است؟ در فرضیه، به نظر می‌رسد برای اروپا مهم‌ترین نکته حفظ ثبات و نظم در منطقۀ خاورمیانه در چهارچوب سیاست همسایگی اتحادیۀ اروپاست. اما درمورد نوع و چگونگی پذیرش این نقش از سوی ایران هنوز به یک اجماع کامل دست نیافته و همچنان مترصد سیاست‌های کلان آمریکا در منطقه است. هرچند با تغییر جهت سیاست خارجیِ آمریکا به‌سمت آسیا، موضع اروپا کمی شفاف و واضح‌تر خواهد شد. اروپا هم‌زمان تلاش می‌کند، نگرانی خود درمورد گسترش نفوذ ایران در منطقه را از طریق همکاری با آمریکا و شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای و تأکید بیشتر بر چندجانبه‌گرایی پیگیری کند. در این پژوهش، رویکرد اروپا با تمرکز بر چندجانبه‌گرایی بحث می‌شود و بررسی موضوع در چهارچوب روش توصیفی و تحلیلی صورت می‌گیرد. در یافته‌های پژوهش مشخص شد که سیاست همسایگی ایران می‌تواند شرایط جدیدی برای همکاری ایران با کشورهای همسایه فراهم کند. در رویکرد اتحادیۀ اروپا نیز سیاست همسایگی مفهومی باسابقه و آشنا است. لذا درک متقابل میان طرفین در جهت کمک به ایران برای توسعۀ همکاری با کشورهای همسایه و هم‌زمان بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود اتحادیۀ اروپا امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's neighborhood policy and the EU's approach

نویسنده [English]

 • Mokhtar Salehi,
Assistant Professor, Department of Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Prioritizing cooperation and interaction with neighbors could contribute to the stability and security of Iran's environment and provide suitable conditions for its economic development and progress. Nevertheless, with a realistic understanding of Iran's foreign policy challenges and opportunities, the approach of trans-regional actors, such as the European Union, to Iran's position and role in dealing with its neighbors cannot be underestimated. As part of the EU's global strategy, we can focus on Iran's role and position in its surroundings, especially in the Middle East.
Question and hypothesis:
The question discussed in this study is what policy and role does Europe play for Iran in the region, especially in the context of neighborhood policy?. In the hypothesis, it seems that the most important thing for Europe is to maintain stability and order in the Middle East within the framework of the European Union's neighborhood policy. However, a full consensus has not yet been reached on the nature and manner of acceptance of this role by Iran, and it continues to monitor major US policies in the region, so as US foreign policy is shifting to Asia, Europe's policy will become clearer. At the same time, Europe is trying to mitigate its concerns about expanding Iran's influence in the region through cooperation with the United States and its international and regional partners, with an emphasis on multilateralism diplomacy.
Conclusion:
In this study, the European approach is discussed with a focus on multilateralism and the issue is examined in the framework of descriptive and analytical methods. The research findings showed that Iran's neighborhood policy can provide new conditions for Iran's cooperation with neighboring countries. In the EU approach, neighborhood policy is also a well-known and familiar concept. Therefore, mutual understanding between the parties is possible to help Iran to develop cooperation with neighboring countries and at the same time use the existing capacities of the European Union.
By studying the EU's global strategy, the following can be mentioned in the EU's approach to Iran's role and position in the region and relations with its neighbors:
- Maintaining the targeted stability of Iran and the Middle East in the framework of neighborhood policy
- Adopting an effective multilateralism approach to Iran
- Facing the challenge of Iran's influence in the region
- Drawing a roadmap for multilateral cooperation with Iran in the form of JCPA
- Paying attention to Iran's role in dealing with the refugees and refugees crisis
- Paying attention to Iran's role in the energy sector and the economic chain of the region
- Paying attention to Iran's role in the field of challenges related to climate change

کلیدواژه‌ها [English]

 • EU's Global Strategy
 • Stability and Security
 • Iran's Neighborhood Policy
 • Multilateralism
 1.  

  1. . Tocci, N. (2014) Turkey & the European Union, The Center on the United States & Europe at Brookings Turkey Project, The Center on the United States and Europe at Brookings, 1 (5), 1-24 .available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/turkey-and-the-european-union.pdf.
  2. Abbasi Ashlaghi, Majid. (2009), The theoretical study of EU and Iran bilateral relations, political journal of Azad University, N.8, PP.235-266. [in Persian]
  3. Abinovych, Maryna & Novakova, R Reptova (2019), The future of values in the EU Global Strategy 2020, Elcano Royal Institute, 19 November, available at: http://www.realinstitutoelcano.org/.
  4. Adebahr, Cornelius (2020), Europe Needs a Regional Strategy on Iran, Brussels: Carnegie Europe, at: https://carnegieendowment.org/files/Adebahr-EU-Iran.pdf.
  5. Bergmann, J., Haastrup, T., Niemann, A. and Whitman, R. (2018), "Introduction: The EU as International Mediator - Theoretical and Empirical Perspectives”, In: International Negotiation, Vol. 23, No. 2, also available at: https://internationale.politik.uni-mainz.de/files/2018/11/Special-Issue--Introduction_EU-as-International-Mediator_CEDI.pdf.
  6. Castillejo, Clare (2017), The EU Migration Partnership Framework Clare Castillejo Time for a Rethink?, Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, available at: https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_28.2017.pdf.
  7. Council of the European Union (2003), A secure Europe in better world, Council of the European Union: General Secretariat, available at: https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/reports/78367.pdf.
  8. Council of the European Union (2009), European strategy and secure Europe in better world: Council of the European Union: General Secretariat, available at: https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf.
  9. Council of the European Union (2016), European Union Global Strategy; Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, June, http://europa.eu/globalstrategy/en.
  10. Council of the European Union (2017), Memorandum of Understanding between the Islamic Republic of Iran and the European Union on cooperation on climate change, Brussels, 2 October 2017, available at: https://policy.asiapacificenergy.org/node/3672.
  11. Cronberg, Tarja (2017), "No EU, no Iran deal: the EU's choice between multilateralism and the transatlantic link", The Nonproliferation Review, Vol. 24, No. :3-4, Available at: https://doi.org/10.1080/10736700.2018.1432321.
  12. Dehghani Firooz Abadi, Seyed Jalal.(2008), A conceptual framework for evaluating the foreighn policy of the Islamic republic Iran, Tehran : Azad university.[in Persian]
  13. Domecq, Jorge (2016), "Why European defense research is vital" IN: EU Global Strategy – What’s next for Defense?, Magazine of European Defense Agency, issue 11. Available at: https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-magazine/edm11singlewebmedres.
  14. Dröge, Susanne, and Schrader, Tessa-Sophie (2021), Back to the Future? International Climate Policy in 2021 New Constellations for the EU’s Climate Diplomacy, Berlin: SWF, available at: https://www.swpberlin.org/publications/products/comments/2021C14_ClimatePolicy2021.pdf.
  15. Ekhtiari Amiri, Reza;  Salehi, Mokhtar; Arefi, Esmat.(2020) ," The EU Strategy Towards the Syrian Developments (Case Study: British and France2011-2018)", The Quarterly Journal of International Politics and Relations, Volume 3, Issue 5, Winter and Spring , PP. 1-32[in Persian]
  16. European commission (2015), Review of the European Neighbourhood Policy, Brussels, available at: https://ec.europa.eu/neighbourhood enlargement/system/files/2018-12/joint_communication_review_of_the_enp.pdf.
  17. European commission (2017), Progress Report on the Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration, Strasbourg, available at: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/4th_progress_report_partnership_framework_with_third_countries_under_european_agenda_on_migration.pdf.
  18. European Commission (2019), The European great deal, Brussels, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN.
  19. European Commission (2021), European Union, Trade in goods with Iran, available at: https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_iran_en.pdf.
  20. Eurostat (2020), Asylum applicants by type of applicant, citizenship, age and sex - annual aggregated data (rounded), at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/.
  21. Fiott, Daniel, Bund Jakob (2018), EUISS Yearbook of European Security, EU: European Union Institute for Security Studies. available at: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/YES_2018.pdf.
  22. Gaub, Florence & Pauwels, Annelies (2017), Counter-terrorism cooperation with the Southern Neighbourhood, Belgium: The European Parliament's Sub-Committee on Security and Defence. Available at: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/EXPO_IDA%282017%29578013_EN.pdf.
  23. Immenkamp, Beatrix (2020), EU-Iran: The way forward Can the JCPOA survive the Trump presidency, European Parliamentary Research Service, available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652001/EPRS_BRI (2020)652001_EN.pdf.m
  24. Jessen, Erik (2017), European Diplomacy in the
   Iran Nuclear Negotiations:
   What Impact Did It Have?
   , Bruges: European Political and Governance Studies, no. 61, available at: http://aei.pitt.edu/92490/1/wp61_jessen.pdf.
  25. Jørgensen, Knud Erik (2009), " The European Union in Multilateral Diplomacy", The Hague Journal of Diplomacy, Vol. 4, available at: https://www.researchgate.net/publication/233593397_The_European_Union_in_Multilateral_Diplomacy/link/59e79dff0f7e9bc89b507497/download.
  26. Keohane , Robert O (1990), "Multilateralism: An Agenda for Research", International Journal, Vol. 45, No. 4, available at: http://www.jstor.org/stable/40202705.
  27. Lazarouf, elena (2020), The future of multilateralism and strategic partnerships, eoropean parliament, available at : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652071/EPRS_BRI (2020)652071_EN.pdf.
  28. Matthesen, Toby, Mabon, Simon, Lefevre, RenadMansour Raphaël (2018), Sectarianism in the Middle East, Belgium: The European Parliament's Sub-Committee on Security and Defence, Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603843/EXPO_IDA (2017)603843_EN.pdf.
  29. Missiroli, Antonio (2016), Strategy Matters, Paris: European Union Institute for Security Studies, Available at: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Strategy-matters_0.pdf.
  30. Munich security conference (2021), Munich Security Report, Between States of Matter Competition and Cooperation, Munich: Munich security conference, available at: https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/MunichSecurityReport2021.pdf.
  31. Saïfi, Tokia (2017), Trade and Economic relations between the EU and the GCC Countries, Brussels: European parliament, available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603856/EXPO_STU (2018)603856_EN.pdf.
  32. Salehi, & Zare, Rahman.(2018)," Power Vacuum and it's Impacts on the Middle East Security, Research letter of international relaions, Volume 10, Issue 40 - Serial Number 40, PP. 93-114, [in Persian].
  33. Smith, Karen. E (2005), "The outsiders: The European neighborhood policy", International affairs, available at: https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2005.00483.x
  34. Tagliapietra, Alberto (2019), The European Migration Crisis: A Pendulum between the Internal and External Dimensions, Istituto Affari Internazionali, https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1912.pdf
  35. White, Braine.(2001),"Diplomacy" in the globalization of world politics,Vo.1,Tehran: International Studies & Research Institute. [in Persian]