دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 9-132 
موقعیت اقدام راهبردی گام نخست تدوین سیاست همسایگی بهینه

صفحه 82-114

مصطفی قادری حاجت؛ حسین امیر ابراهیمی؛ مهدی نجفی؛ حیدر علی فیضی؛ میلاد برفی؛ کتایون آروان