آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریۀ همسایگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

همسایگی آغاز روابط خارجی کشورها و نقطۀ شروع منطقه‌گرایی درون‌زاست. صلح و ثبات نسبی و کاهش تدریجی مداخلات منفی قدرت‌های برون‌منطقه‌ای از پیامدهای تحقق سیاست همسایگی و آغاز منطقه‌گرایی درون‌زاست. منطقه‌گرایی موفق در اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا نیز از سیاست همسایگی آغاز شدند. سیاست همسایگی که ناظر بر ابعاد هنجاری روابط با همسایگان است، برای جمهوری اسلامی ایران یک سیاست راهبردی محسوب می‌شود؛ اما با وجود سیاست‌های رسمیِ اعلانیِ جمهوری اسلامی، تحقق همسایگی در سیاست خارجی ایران همواره با موانعی جدی روبه‌رو بوده است. در این پژوهش قصد داریم با روشی علمی، ضمن توضیح نظریۀ همسایگی، مهم‌ترین موانع تحقق سیاست همسایگی برای ایران را تبیین نماییم.
براین‌اساس، این سؤال را مطرح کرده‌ایم: «مهم‌ترین چالش‌های تحقق سیاست همسایگی کدام‌اند و چه راهکارهایی را می‌توان برای رفع این موانع ترسیم نمود؟». فرضیه‌ای که سعی در بین‌الاذهانی‌کردن آن داریم عبارت است از «چشم‌انداز دوگانۀ هژمون‌گرایی-‌الهام‌بخشی در سیاست خارجی ایران» در وهلۀ نخست و «دوگانۀ اعتمادسازی-‌توازن‌سازی» در وهلۀ دوم که مهم‌ترین موانع تحقق سیاست همسایگی را تشکیل می‌دهند. حل‌وفصل دوگانۀ اولی و مدیریت دوگانۀ دومی، مهم‌ترین مسئلۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی را برای تحقق سیاست همسایگی تشکیل می‌دهد. روش تأیید فرضیه در این مقاله توضیحی‌تبیینی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Iranian foreign policy from the perspective of neighboring policy

نویسنده [English]

 • Seyed Reza Mousavinia
Associate Professor, Department of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Relations with neighbors are the starting point of countries' foreign policy. The quality of the relationship with the neighbors also determines the order or interactive confrontational structure in the area. Stressful and unstable areas are either the product of tense neighborly relations or the result of flawed neighborly relations. On the other hand, calm and stable areas are the product of regimes and rules that depend on neighborhood relations. Neighborhood relations, not necessarily neighbor relations, naturally lead to endogenous regionalism. Relative peace and stability, mutual coexistence, minimal understanding of the main issues and political and security interdependence, even asymmetrically, are the most important features of endogenous regionalism. In this type of regionalism, the interventions of extraterritorial powers are also balanced. Negative interventions of extra-regional powers decrease and their positive interventions increase. The European Union and North America and East Asia are three models of regionalism in which the starting point of the regionalization process has been neighborhood relations.
 
Neighboring is the beginning of foreign relations and the starting point of endogenous regionalism. Relative peace and stability and the gradual reduction of the negative interventions of extraterritorial powers are the consequences of the realization of neighboring policy and the beginning of endogenous regionalism. Successful regionalism in Europe, North America, and East Asia also began with neighboring politics. Neighboring policy, which regulates the normative dimensions of relations with neighbors, is a strategic policy for the Islamic Republic of Iran; despite the official policies of the Islamic Republic, the realization of neighborliness in Iran's foreign policy has always faced serious obstacles. In this research, we intend to explain the most important obstacles to the realization of neighboring policy for Iran in a scientific way, while explaining the neighboring theory. Accordingly, we have designed the question: "What are the most important challenges to the implementation of the neighboring policy and what strategies can be drawn to overcome these obstacles?". The hypothesis is: "dual perspective of hegemony-inspiration in Iran's foreign policy" in the first place and the "dual trust-balance" in the second place, are the most important obstacles to the realization of neighborhood policy. The solution of the first double standard and the management of second double is the most important issue of the foreign policy of the Islamic Republic for the realization of the neighboring policy. The method of confirming the hypothesis in this article is explanatory.
 
Neighborhood policy is a systematic, gradual, and delicate process that requires elite consensus, political elite self-confidence, confidence-building, trust-building, and participatory pursuit by the initiator of neighborhood policy in a relatively stable region with minimal foreign intervention. Neighborhood policy will gradually create a region with internal rules and regimes, and will include peace and stability and the reduction of negative interference by foreign powers. The implementation of this policy in Iran faces structural and brokerage obstacles. The dual perspective in theory and practice is the first obstacle. In the upstream documents and practice of the foreign policy of the Islamic Republic, a vague and dual perspective is evident. This duality is solvable. The foreign policy perspective must be clearly and concisely defined. Iran's foreign policy must choose between inspiration and hegemony. The realization of hegemony has very serious obstacles in front of it, while it is in complete conflict with the neighborhood policy; While inspiration strengthens and supports that neighborhood policy and the means to achieve it are available. After defining a revised foreign policy outlook, it is essential that the Iranian diplomatic apparatus manage the process of balancing power in the turbulent Middle East with the process of building trust in neighborhood policy. The management of these two processes will be the main issue of the Islamic Republic's foreign policy for the realization of the neighborhood policy and the development of endogenous regionalism in the Middle East.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian foreign policy
 • Pathology
 • neighboring policy
 1. Salimi, Hossein (2005), Various Theories about Globalization, Tehran: Samt Publications[In Persian].

  Griffiths, Martin (2009), Encyclopedia of International Relations and World Politics, translated by Alireza Tayeb, Tehran: Nashr-e Ney [In Persian].

  1. Adebahr, Carnegie (2015), “Shaping EU-Iran Relations Beyond the Nuclear Deal”, available at: https://carnegieeurope.eu/2015/08/25/shaping-eu-iran-relations-beyond-nuclear-deal-pub-61126.
  2. Ansari, Ali M. (2011), Politics of Modern Iran, 1st edition, London: Rutledge.
  3. Barry, Ton and Others (2005), “A Global Good Neighbor Ethic for International Relations”, Foreign Policy in Focus may.
  4. Dalton, K, Lin (2010), “Good Neighbor or Bad Neighbor? Explaining China’s Neighborhood Policies”, Prepared for the 16th Annual North America Taiwan Sturdies Conference.
  5. Ehteshami, Anoushivan & Mansur Varasteh (2011), Iran and the International Community, London: Rutledge.
  6. Hall, John and Ikenberry (1989), "the State, Milton Keyens: Open University Press.
  7. Little, Richard (2007), “A Theoretical Reassessment of the Balance of Power” in: www.allecademic.com, Edited in:2007.23.05.
  8. Kazemi, AliAsghar (2005), "The Dilemma of Nation-Building and Formation in the post-saddam Iraq", Journal of law and politics, Vol.1, No. 2.
  9. Jackson, Steven (2006), “China’s Good Neighbor Policy: Relations with Vietnam and Indonesia in Comparative Context”, Presented to the International Studies Association Annual Meeting, San Diego.
  10. Wohlforth, William (1999), “The Stability of a Unipolar World”, International Security, Vol. 24, No. 1.