دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 9-176 
رسانه و عمق بخشی به انقلاب اسلامی ایران

صفحه 95-120

مهدی فیروزکوهی؛ فرشید فرهادی؛ باوندپوری مهدی