دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، آذر 1400، صفحه 6-165